MAGENTA 1 SZOLGÁLTATÁSCSOMAG IGÉNYBEJELENTÉS

*A jelölt mező kitöltése kötelező

IGÉNYLŐ ADATAI

Név *
Családi név
Keresztnév
Anyja neve *
Családi név
Keresztnév
Azonosító okmány *Add meg személyazonosságod igazolására alkalmas okmány adataid!
Okmány típusa
Okmány száma
Születési hely *
Mobiltelefonszám *Kérjük, hogy azt a számot add meg, ahol munkatársaink el tudnak érni.
Van már Telekom otthoni előfizetésed?
MT-azonosító

Telepítési cím

Település
1027 Budapest 2. kerület
Közterület
Medve utca
Cím *
házszám12
épület
lépcsőház
emelet
ajtó

Számlázási cím

A telepítési cím megegyezik a számlázási címmel?  *

SZÁMHORDOZÁS

Az online számhordozás időtartama eltérhet az üzleteinkben vállaltnál!

Áthozandó mobiltelefonszám:

+36

A telefonszám megadása kötelező

Számlázási mód

Kérjük jelezd itt, ha elektronikus számlát szeretnél kapni! *

Amennyiben az elektronikus számlázást választod, és teljesíted az e-Pack kedvezmény feltételeit, havonta 600 Ft számla végöszegi kedvezményt kapsz. Az e-Pack kedvezmény igénybevételi feltételeiről itt tájékozódhatsz.

Kérjük vedd figyelembe, hogy amennyiben papírszámlát kérsz, úgy nem kaphatod meg szolgáltatásaidra az e-Pack kedvezményt, melynek mértéke havi 600 Ft, és a számla végösszegéből kerül jóváírásra. Az e-Pack kedvezmény igénybevételi feltételeiről itt tájékozódhatsz.

Személyre szabott ajánlatok*
Adatkezelés,nyilatkozatok

Igényének leadásához kapcsolódó adatok kezelése

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához és egyben a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelését a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, személyazonosító igazolvány típusa és száma, születési hely és idő, mobiltelefonszám, e-mail cím, telepítési cím, számlázási cím, meglévő szolgáltatásokra vonatkozó információk. Az adatokat az Ön által kezdeményezett érdeklődésből később létrejövő szerződés megkötéséhez és ahhoz szükséges lépések megtörténtéhez kezeljük.Amennyiben a szerződés nem jön létre, legkésőbb a meghiúsulás napját követő 60. napon az adatait töröljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Magyar Telekom Nyrt-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; e-mail: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Személyre szabott ajánlatokhoz kapcsolódó hozzájárulások kezelése

Az alábbiakban adatkezelési célonként (közvetlen üzletszerzés, profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés, a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak megküldése, piackutatás és közvéleménykutatás) kezelheti hozzájárulásait.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletének 10. pontjával összhangban – amennyiben új Egyedi előfizetői szerződést köt és a folyamatban olyan szerződéses adatokat ad meg, ami alapján egyértelműen azonosítható egy meglévő MT azonosítóhoz tartozó ügyféllel, akkor Szolgáltató jogosult a folyamatban tett nyilatkozatát a meglévő MT azonosító vonatkozásában is értelmezni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása valamennyi az adott MT azonosítóhoz tartozó előfizetésre vonatkozik. Kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Panaszával a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. További tájékoztatást a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletében és az alábbi címen érhet el: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem

Az Ön kényelme érdekében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy amennyiben valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában egységesen kívánja kezelni a hozzájárulást, akkor azt egyetlen kattintással megtehesse. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja bármely adatkezelési cél vonatkozásában, továbbá az előfizetői jogviszonyban bekövetkezett változás esetén lehetőség van annak módosítására is.

Mielőtt bármely adatkezelési cél tekintetében megadja a hozzájárulást, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat:

Hozzájárulások

A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A piackutatás és közvéleménykutatás céljára történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak, fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő piackutatás és közvélemény kutatás céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának, a TV nézési szokásara vonatkozó adatainak, bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adatának, továbbá a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához IP címről, valamint előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adatainak, a Szolgáltató által történő profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez függetlenül az igénybe vett hálózatról és szolgáltatótól (wifi). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben részletesen is tájékozódni kíván az adatkezeléssel kapcsolatos joairól, kérjük olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat

Részletes nyilatkozatok

Hozzájárulok a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a piackutatás és közvélemény kutatás célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a Magyar Teleom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához kapcsolódó közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a profilalkotáson alapuló közvetlen célú adatkezeléshez

Számhordozási feltételek*