Domino Net&Roll Quick szerződési feltételek

Domino Net&Roll Quick termékre Domino Előfizetői Szerződést kizárólag 14. életévüket betöltött – a Szolgáltató Domino Üzletszabályzatában és az Eht-ban meghatározott feltételeknek megfelelő – személyek köthetnek.

A Domino Net&Roll Quick Előfizetői Szerződés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (továbbiakban Eht.) 129. § (1) bekezdése szerint szóban jön létre az adatok megadását követően.

A Domino Net&Roll Quick termék megvásárlásával a vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató az általa a szerződéskötéskor megadott adatokat a Szerződés létrejötte előtt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Adatfeldolgozó Hivatala adatbázisában ellenőrizze. Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg (pl. nyilvánvalóan nem valós név megadása), vagy a nyilvántartás adatai alapján megállapítható, hogy az adatok nem valódiak, az Előfizetői Szerződés nem jön létre.

A hatályos Domino Üzletszabályzat (előre fizetett szolgáltatás általános szerződési feltételei), a Szolgáltató aktuális lefedettségi térképe elektronikus formában a http://www.telekom.hu internetes oldalon, nyomtatott formában a Telekom üzletekben érhető el. A Domino Díjszabás a Domino Üzletszabályzat 2. sz. melléklete. Az Előfizető a szóbeli szerződés megkötésével egy időben elfogadja a Szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltakat.

Az Előfizető a szóbeli szerződés létrejöttekor, tehát az adatok megadásával egyidejűleg nyilatkozhat az Eht. 129. § (4) bekezdése szerint, hogy a Szolgáltatást egyéni előfizetőként kívánja-e igénybe venni.

Az adatokat megadó személy tudomásul veszi, és az adatok megadásával kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott adatok:

  • természetes személy előfizetőként az ő saját és valóságnak megfelelő adatai,
  • nem természetes személy előfizetőként az általa képviselt személy saját adatai, és azt is, hogy a képviseletre jogosult.

Az adatokat megadó személyt az általa megadott adatok valódisága tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Ha az adat megadásakor az adatok nyilvánvalóan valótlanok, úgy a Szolgáltató a SIM-kártya aktiválási kérelmét elutasítja, az előfizetői szerződés nem jön létre. Ha az adatok megadását követően derül ki, hogy az adatok valótlanok, úgy a Szolgáltató a SIM-kártyát letiltja, a Domino Net&Roll Quick Előfizetői Szerződés érvénytelen. A +36-30/633-6366 hívószámra érkezett hívások tartalma rögzítésre kerül, azt a Szolgáltató legtovább az Eht-ban meghatározott időtartamig tárolja.