A Magyar Telekom Nyrt. „A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz!” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

 1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz!” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
 2. A Nyereményjáték 2018. december 1. 0.00 óra és 2018. december 31. 23.59 óra közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre. A részvétel feltétele, hogy a Nyereményjáték során a Nyereményjátékban résztvevő játékos („Játékos”) a Nyereményjáték időtartama alatt legalább 1 alkalommal belépjen a Magyar Telekom mobilalkalmazásából elérhető Telekom fiókjába.
  Belépés esetén a belépéskor a Játékos a Telekom fiókjában elérhető lakossági mobil vagy otthoni előfizetések számával egyező számban kerül be a sorsolásba. Minél több előfizetés van felcsatolva az adott Játékos Telekom fiókjába, annál nagyobb az esélye valamely nyereményre (pl. egy Játékos 5 lakossági előfizetést kezel a Telekom fiókjában, akkor a Telekom fiókhoz tartozó azonosítója 5-ször kerül be a sorsolásba). Aki 2018. decemberben egy alkalommal belép, az a belépés időpontját követő összes sorsolásban részt vesz. A Játékos előfizetések számát tekintve mindig az utolsó belépés szerinti mennyiség számít, tehát ha a Játékosnak 3 lakossági előfizetése van felcsatolva a Telekom fiókjában, és belép, akkor a belépéshez használt azonosítója 3-szor kerül be a sorsolásba, de ha a következő sorsolás előtt ismét belép, és ez utóbbi alkalommal már 5 lakossági előfizetése van, akkor a korábbi három helyett a belépési azonosítója 5 alkalommal kerül be az azt követő sorsolásba. A sorsolás során kizárólag a Telekom fiókhoz tartozó, belépésre szolgáló azonosító kerül be a sorsolásba az előzőekben ismertetett logika alapján és mennyiségben.
  A Telekom mobilalkalmazás Android 5.0 és iOS 8.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerű okostelefonokkal vehető igénybe. Az alkalmazás Android esetén a Google Play-ből, iOS esetén az Apple App store-ból tölthető le. Az alkalmazás letöltése és használata adatforgalommal jár, és ahhoz mobilinternet vagy Wi-Fi elérés szükséges.
  A Nyereményjátékban nem vesznek részt azok, akik a Telekom Fiókba a www.telekom.hu weboldalon keresztül lépnek be.
 3. A Játékos a Telekom mobilalkalmazásba belépéssel magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
 4. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzat 13. pontjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték oldalán érhető el: www.telekom.hu/nyerhetsz.
 5. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 6. Minden Játékos a fentiekben ismertetett módon és logika szerinti számban vehet részt a Nyereményjátékban.
 7. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.
 8. Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 2. pontjában részletezett módon belép a Telekom mobilalkalmazásba, részt vesz a Nyereményjáték sorsolásán vagy sorsolásain, melyeken a nyeremények összesen a következők:
  • 6 db Huawei P20 Pro
  • 12 db Samsung A7 (2018)
  • 12 db Huawei Mate 20 Lite
  • 15 db DJI Tello
  • 9 db LG 43UK6300
  • 30 db Huawei Watch 2 ESIM
  • 60 db JBL Flip4 BT hangszóró
  A nyeremények a sorsolások között egyenlő arányban oszlanak meg.

  A Nyereményjátékban összesen 3 sorsolásra kerül sor az alábbi napokon:
  • 2018. december 7-én
  • 2018. december 14-én
  • 2019. január 4-én
  Amennyiben valamely sorsolás előre nem látható technikai okok miatt meghiúsul, abban az esetben a meghirdetett napot követő azon munkanap kerül rá sor, amikorra az akadályt jelentő technikai okok elhárultak
 9. A Nyereményjátékban részt vehet a 3. pontban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá rendelkezik a Magyar Telekomnál lakossági mobil- vagy otthoni előfizetéssel, ezeket a Telekom fiókban kezeli, és a Nyereményjáték időtartamán belül belép a Telekom alkalmazásba. Nem vehet részt a Nyereményjátékban az,
  • akinek a Telekom fiókja a soron következő sorsolást megelőzően megszűnik
  • akinek a Telekom fiókjához csatolt összes lakossági előfizetését a Magyar Telekom számlatartozás miatt korlátozza, vagy azok a sorsolás előtt megszűnnek
  • akinek a Telekom fiókjához nincs rendelve egyetlen lakossági mobil- vagy otthoni előfizetés sem
  • aki nem rendelkezik a nevére szóló lakossági mobil- vagy otthoni előfizetéssel
  A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.
 10. A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg nyereményenként 1 db nyertes Játékost és 6 tartalék nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 11. A Szervező a nyertes Játékossal a Nyereményéről történő értesítést a Játékos által a Telekom fiókjához rendelt elérhetőségen (mobilszám, e-mail-cím, Facebook ID és az ahhoz kapcsolódó e-mail-cím vagy Facebook profil) üzenet formájában közli, amelyben a nyertes Játékost felhívja arra, hogy a Szervezőnek a nyeremenyjatek@telekom.hu címre küldött e-mail válaszában keresse fel a Szervezőt a Nyeremény átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 2 (két) munkanapon napon belül, határidővel érintett munkanap végéig köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolnia a Nyeremény átvételére vonatkozó szándékát és közölni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait.
 12. A nyertes Játékosok a nyereményükről az értesítést követő 2 munkanapon belül, munkanap végéig tudnak lemondani a nyeremenyjatek@telekom.hu e-mail-címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok a sorsolási sorrend szerint akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond, illetve annak átvételéről a megadott határidőn belül nem nyilatkozik.
 13. A nyeremények utáni adózás
  A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által biztosított Nyeremény a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján értékhatártól függetlenül kifizetői adóköteles juttatásnak számít. Így a Szervezőnek keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. A Nyertest a Nyeremény után adóbevallási és adófizetési kötelezettség nem terheli.
 14. Nyeremények átvétele
  A Nyereményt a Szervező a Játékossal a fentiek szerinti elérhetőségen keresztül egyeztetve a Telekom azon üzletébe szállítja ki átvételre, amelyet a Játékos kiválaszt. A Nyeremény átvételére a Játékos egyértelmű azonosítását követően a kiszállítástól számított 10 napon át a Játékosnak személyesen van lehetősége, kivéve, ha az előzetes egyeztetés során más átvevőt jelölt meg, és az átvevő személyének azonosítását szolgáló adatokat (név, lakcím, anyja neve, személyi igazolványának száma) előzetesen a Szervezőnek megadta.
 15. A Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos Nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó Telekom alkalmazás és a játék szabályait tartalmazó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos nem megfelelő készülék, hozzáférés vagy Telekom alkalmazás verzió hiányában, illetve ezen hiányosságokból kifolyólag nem vesz részt a Nyereményjáték sorsolásának valamelyikén. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos részére küldött, nyeremény átvételéről szóló értesítő üzenet a Játékos részére nem érkezik meg vagy azt a címzett valamilyen oknál fogva nem olvassa el az előírt határidőn belül.
 16. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.
 17. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
 18. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja (pl. Telekom fiókok tömeges létrehozásával), illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 19. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
  A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
  A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
  Az adatkezelés célja: A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása
  Az adatkezelés jogalapja: A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  A kezelt személyes adatok köre: Telekom Fiók ID és az ahhoz rendelt elérhetőségi: e-mail-cím, telefonszám, Facebook ID, és az ehhez kapcsolódó Facebook-profil vagy e-mail-cím
  Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek.
  A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint,
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint,
 • az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 • személyes adat kezelése jogellenes,
 • a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel),
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: nyeremenyjatek@telekom.hu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; tel.: +36 (1) 458-0561; email: dpo@telekom.hu.
Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2018. december 1.
Magyar Telekom Nyrt.