Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához és egyben a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelését a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, személyazonosító igazolvány típusa és száma, születési hely és idő, mobiltelefonszám, e-mail cím, telepítési cím, számlázási cím, meglévő szolgáltatásokra vonatkozó információk. Az adatokat az Ön által kezdeményezett érdeklődésből később létrejövő szerződés megkötéséhez és ahhoz szükséges lépések megtörténtéhez kezeljük. Amennyiben a szerződés nem jön létre, legkésőbb a meghiúsulás napját követő 60. napon az adatait töröljük. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Magyar Telekom Nyrt-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; e-mail: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az elindított igény nem kerül Ön által leadásra, úgy az igénylés folyamatában megadott személyes adatait maximum 72 óráig tároljuk, azt követően töröljük.