TELEKOM FIÓK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEk

A jelen Felhasználási Feltételek a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) Telekom Fiók elnevezésű, a Szolgáltató www.telekom.hu weboldalán , illetve az alkalmazás áruházakból letölthető Telekom alkalmazás útján elérhető és használható (a két felületen a funkcionalitás eltérő) online ügyintézési felületen nyújtott ügyintézési lehetőségeket igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató ügyintézési felülete működésének főbb szabályait tartalmazza. Minden, jelen Felhasználási Feltételekben található fogalom megegyezik a Szolgáltató által az egyéni előfizetők részére nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó Lakossági Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakkal, kivéve, amennyiben jelen Felhasználási Feltételek ellenkező rendelkezést tartalmaznak..

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Telefonszám: 1414
E-mail elérhetőség

2. Felhasználó:

Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak minősül minden természetes személy, aki a Szolgáltató online ügyintézési felületén a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerinti érvényes regisztrációval rendelkezik.

3. Telekom fiók és Hitelesített Telekom fiók

Telekom fiók: olyan tartós adathordozó, mely lehetővé teszi az Előfizetői szerződéshez kapcsolódó dokumentumok Előfizető általi elérését, illetve az Előfizető általi egyes nyilatkozatok megtételét és tárolását.

Hitelesített Telekom fiók: a Szolgáltató lehetőséget biztos az Előfizető számára, hogy a személyes adatainak ellenőrzését magában foglaló beazonosítás követően megadja, hogy mely belépési azonosítóval rendelkező Telekom Fiókot használja kizárólagos jelleggel. Az adott Telekom fiók kizárólagos használatát Előfizető a Telekom fiók valamely belépési azonosítójára a Szolgáltató által küldött egyszer használatos jelszó megadásával tudja igazolni Szolgáltató felé. A beazonosítás csak személyes ügyintézéssel lehetséges.

4. Telekom fiók regisztráció:

Telekom Fiók létrehozása a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását követően a www.telekom.hu weboldalon vagy a Telekom alkalmazásban lehetséges. Telekom Fiókot Felhasználóként bármely természetes személy létrehozhat mobil hívószámmal vagy e-mail-címmel és egy erre a célra létrehozott jelszó megadásával. A Telekom Fiók létrehozásához és a regisztráció véglegesítéséhez a regisztráció során megadott hívószámra vagy e-mail-címre a Szolgáltató által küldött SMS-ben vagy e-mailben meghatározottak szerinti megerősítés szükséges. A Telekom Fiók létrehozása meglévő Facebook fiók összekapcsolásával is lehetséges. A regisztrációhoz használt mobil hívószám, e-mail cím vagy Facebook fiók vagy Apple fiók a továbbiakban az adott Telekom Fiók belépési azonosítójaként kerül beállításra.

Az Előfizetők részére a szerződéskötéssel összefüggésben és a nyilatkozatok megtétele érdekében létrehozásra kerülő Telekom fiókok tekintetében az ÁSZF 5. sz. melléklet 8. pontjában foglaltak alkalmazandók.

5. Ügyintézés a Telekom Fiók használatával:

5.1. Szolgáltatások felcsatolása a Telekom Fiókba

Adott Telekom Fiókban tetszőleges számú MT Ügyfélazonosító, illetve Egyedi előfizetői szerződés kezelhető. A kezelni kívánt szerződéseket a Telekom Fiók Felhasználójának kell felcsatolnia a Telekom Fiókjába az alábbi lehetséges módokon:

 1. Mobil hívószámhoz tartozó Egyedi előfizető szerződés esetén vagy az adott hívószámra, vagy az előfizetői szerződés kötése során megadott kapcsolattartói email címre küldött egyszer használatos kóddal. Adott, a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított mobil hívószámmal azonosított vagy létrehozott Telekom Fiókba az adott Egyedi előfizetői szerződés automatikusan felcsatolásra kerül.
 2. MT Ügyfélazonosító esetében (pl. otthoni szolgáltatások esetén vagy más előfizetésében lévő szolgáltatás esetén) az előfizetői szerződés kötése során megadott kapcsolattartói hívószámra, vagy email-címre küldött egyszer használatos kóddal, vagy az Előfizető személyes adataival.

5.2. Szolgáltatások kezelése a Telekom Fiókban

Egy, a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított mobil hívószám vagy MT Ügyfélazonosító felcsatolása az alábbi jogosultságokkal ruházza fel a Telekom Fiókba belépő Felhasználót:

 • díjcsomag módosítása, új Egyedi Előfizetői szerződés megkötésének kezdeményezése (ide értve a határozott időtartamú szerződés megkötésére/hűségidő vállalására/ tekintettel biztosított kedvezménnyel történő készülék-vásárlással együtt történő szerződéskötést is)
 • kiegészítő szolgáltatások (pl. netbővítők) vásárlása, igénybevétele
 • egyéb szolgáltatások bekapcsolása, igénybevétele
 • számlák megtekintése, befizetése
 • DOMINO egyenleg töltése
 • közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú nyilatkozatok megtétele

Az egyes funkciók elérhetősége a szolgáltató webes önkiszolgáló felületén, illetve a Telekom applikációban eltérő lehet.

A Telekom Fiókba, mint online ügyintézési felületre felcsatolhatóak olyan előfizetői szerződések is, amelyeknek nem a Telekom Fiók Felhasználója az előfizetője. Ilyen esetben a szerződés felcsatolásához a felcsatolásra kerülő szerződés Előfizetőjének hozzájárulása szükséges az 5.1. pontban leírt módon.

A Telekom Fiókban, mint online ügyintézési felületen, a Telekom Fiókba belépési jogosultsággal rendelkező személy teljeskörű ügyintézési és nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkezik a Telekom Fiókba felcsatolt szerződések tekintetében. A felcsatoláshoz szükséges jelszó megadásával a Telekom Fiókba felcsatolt szolgáltatás Előfizetője ezt tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul. A jelszó illetéktelen személy részére történő kiadása kizárólag az Előfizető felelőssége.

5.3. Telekom Fiók törlése, megszűntetése

A Telekom fiók megszűnhet az Előfizető, vagy a Felhasználó kezdeményezésére, illetve meghatározott esetekben a Szolgáltató kezdeményezésére is. A megszűnt, illetve megszűntetett Telekom fiók belépési azonosítóival a korábbi Telekom fiók megszűnését, illetve megszűntetését követően ismételt regisztráció bármikor lehetséges.

5.3.1. Telekom fiók megszűnése az Előfizető vagy a Felhasználó kezdeményezésére

Az Előfizető, illetve a Felhasználó jogosult a Telekom fiókját bármikor megszüntetni, illetve a Telekom fiók regisztrációját törölni.

5.3.2. Telekom fiók megszűntetése Szolgáltató által

Adott Telekom fiók megszűnik, ha a tulajdonosa meghatározott időn belül nem lép be a Telekom fiókjába. Az utolsó belépését követő 366. napon Szolgáltató értesítést küld a Telekom fiók Felhasználójának. Ebben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben továbbra is igényt tart a Telekom fiókra, abban az esetben az értesítést követő 30 naptári napon belül lépjen be. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató törli az adott Telekom fiókot. Szolgáltató az értesítést a Telekom fiókhoz tartozó belépési azonosítókra küldi el az alábbi sorrendben:

 • amennyiben a Telekom fiókhoz tartozik email cím belépési azonosító, akkor az értesítést a Szolgáltató csak az e-mail-címre küldi
 • e-mail-cím hiányában amennyiben a Telekom fiókhoz tartozik mobil hívószám belépési azonosító, akkor az értesítést a Szolgáltató csak a mobil

Amennyiben adott Telekom fiók kizárólag Facebook belépési azonosítóval rendelkezik, kapcsolattartói adat hiányában a Szolgáltató értesítést nem küld, a Telekom fiókot az utolsó belépést követő 396. napon törli.

5.3.3. Hitelesített Telekom fiók megszűntetésére vonatkozó speciális szabályok

A Hitelesített Telekom fiókot az Előfizető az utolsó Egyedi előfizetői szerződésének megszűnését követően bármikor törölheti.
Hitelesített Telekom fiókkal rendelkező Előfizető esetében az Előfizető utolsóként megszűntetett Egyedi előfizetői szerződésének megszűnését követő 366. napon a Hitelesített Telekom fiókból törlésre kerülnek Előfizető belépési azonosítóinak kivételével az Előfizető Hitelesített Telekom fiókban szereplő személyes adatai. Ezt követően a Telekom fiók Felhasználója jogosult a Telekom fiókot a 5.3.1. pontban leírtak alapján bármikor megszűntetni, illetve Szolgáltató jogosult a Telekom fiók megszűntetésére a 5.3.2. pontban foglaltak alapján.

6. Adatkezelési tájékoztató:

A Szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

6.1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Telekom Fiók Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató - Melléklet

Az Adatkezelő által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésekre az Adatkezelő ÁSZF 5. sz. mellékletében foglaltak alkalmazandók.

A telekom.hu oldalon alkalmazott sütikkel kapcsolatos tájékoztatásra a Süti (cookie) tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

6.2. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés keretében, az Adatkezelő prepaid szolgáltatásait igénybe vevők mobil használati szokásai és visszafizetési ismérvei alapján elemzések lefolytatására kerül sor, amelynek a révén személyre szabott ajánlatok kidolgozására és közvetítésére nyílik lehetőség az Adatkezelő prepaid szolgáltatásait igénybe vevő Előfizetőinek, akik ezt a szolgáltatást igénybe kívánják venni.

6.3. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során:

 • Juvo Mobile Inc., amelynek székhelye: 98 Battery Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111.
  Az adatfeldolgozó az adatkezelés kapcsán az alábbi tevékenységeket végzi: az Adatkezelő által nyújtott prepaid szolgáltatások esetében, a szolgáltatást igénybe vevők egyes, a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatai, illetve meghatározott jellemzői elemzésének végzése, melyek alapján e szolgáltatások igénybe vevői számára többletszolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség. Az adatfeldolgozó ezen elemzési struktúra működésének lebonyolítását végzi. EU-n kívüli adattovábbításra nem kerül sor, az adatfeldolgozás az Európai Unió területén belül történik.
 • Deutsche Telekom Digital Labs Private Limited (székhely: C1A-032, Carlton Estate, Dlf City, Phase-5, Gurgaon, Gurgaon, Haryana 122009, India), amely egy központi, felhő alapú adattárolási, -elemzési, és riportálási infrastruktúrát biztosít az Adatkezelőnek, illetve IT támogatási, hibakeresési és -javítási támogatást nyújt.
 • MoEngage Inc. (székhely: 315 Montgomery Street, 10th floor, San Francisco, 94104, USA), amely a Home Gateway szolgáltatással kapcsolatban az alkalmazás és szolgáltatás használatának elemzésére vonatkozó személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland), amely a Home Gateway szolgáltatással kapcsolatban az alkalmazás és szolgáltatás használatának elemzésére vonatkozó személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Medallia, Inc. (575 Market Street, Suite 1850, San Francisco CA 94105, USA), amely platformot biztosít az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségmérések bonyolítására, eredményeinek elemzésére és riportálására.
 • Deutsche Telekom AG (székhelye: Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, Németország), amely adatelemzési és riportálási jellegű támogatást nyújt az Adatkezelő üzleti folyamatainak működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Az Adatkezelő a vásárlási tranzakciók adatait továbbítja a fizetési szolgáltatóknak. Az Adatkezelő a fizetések lebonyolításához a Braintree fizetési szolgáltatását (amely a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A által nyújtott fizetési szolgáltatás), valamint a SimplePay fizetési szolgáltatását (amely az OTP Mobil Kft. által nyújtott fizetési szolgáltatás) veszi igénybe. A bankkártya-adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá.Az Adatkezelő a Dynatrace szoftver használatával, a teljesítmény optimalizálása és a hibamentes működés biztosítása céljából elemzi a Telekom alkalmazás használata során az oldalletöltéseket és az alkalmazáson belüli klikkeléseket.

Az Adatkezelő a Google Analytics / Firebase szoftver használatával elemzi a Telekom alkalmazás felhasználóinak tevékenységét az esetlegesen felmerülő hibák kiszűrése és a felhasználói élmény javítása céljából.

Az Adatkezelő az Elastic vállalat logelemző és valós idejű felhasználó szintű eseménykövető ELK szoftverének használatával elemzi a Telekom alkalmazás felhasználóinak tevékenységét az esetleges csalások és visszaélések megelőzése és kezelése, valamint valós idejű hibadetektálás, illetve a felhasználói utak elemzése érdekében.

6.4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • személyes adatainak helyesbítésének joga,
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
 • a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga. Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

A Telekom Fiók használata során megvalósuló adatkezelést az érintett bármikor jogosult megszüntetni az 5.3. pontban foglaltak szerint.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett ilyen jellegű kérését a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein jelezheti.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pont) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett élhet a jelen pontban meghatározott jogaival, amely igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein jelezheti az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő a jelzett elérhetőségre, az érintett részéről érkező, tartalmilag egyértelműen meghatározott megkeresés esetén csak abban az esetben jogosult az érintett kérésének eleget tenni, amennyiben az érintett kérése alapján egyértelműen azonosítható, hogy mely Felhasználó adatairól van szó, ezért az érintettnek minden esetben abból a felhasználói fiókból (e-mail cím) kell a kérést elküldenie, amelyikkel kapcsolatos a megkeresése is.

6.5. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Esztervári Adrienn; postázási cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; e-mail: dpo@telekom.hu).

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Egyéb rendelkezések:

A Telekom Fiók létrehozása és az abba történő regisztráció, valamint a szerződések Telekom Fiókba történő felcsatolása során a Felhasználó, valamint a felcsatolásra kerülő szerződések Előfizetői kötelesek megismerni jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, a regisztráció kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása esetén válhat érvényessé. A Telekom Fiók Felhasználási Feltételek elfogadásának hiányában a Telekom Fiók használatára nincs lehetőség.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított Felhasználási Feltételeket.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a Szolgáltató és az Egyéni előfizető közötti, illetve a Szolgáltató és az online shopból terméket vásárló fogyasztó közötti jogviszonnyal kapcsolatban a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF, illetve az Online Shop Szerződési Feltételek irányadók.

Budapest, 2022. november 17.