Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi tudnivalók

Általános tudnivalók a honlap használatához

A www.telekom.hu/vallalati-megoldasok honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Amikor látogatóink a www.telekom.hu/vallalati-megoldasok oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Személyes adatok megadására csak azon felületeken van szükség, ahol a látogatónak regisztrációt kell elvégeznie vagy kapcsolati adatokat megadnia annak érdekében, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, vagy kapcsolatba tudjon lépni a Magyar Telekom Nyrt.-vel. A Magyar Telekom Nyrt. számára kiemelt fontosságú a www.telekom.hu/vallalati-megoldasok látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A Magyar Telekom Nyrt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Amennyiben a www.telekom.hu/vallalati-megoldasok-ról elérhető oldalakon vagy a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett egyes oldalakon regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük megadni. Regisztráció esetén vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem zárulhat sikerrel, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Bizonyos esetekben közvetlen üzletszerzési tevékenység érdekében is adatkezelési hozzájárulást kérhet a Magyar Telekom Nyrt.

Minden olyan esetben, amikor a személyes adatokat hozzájárulásuk alapján kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve kapcsolatot létesíteni, valamint rendezvényen részt venni.

A Magyar Telekom Nyrt. a regisztrációhoz és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok bekérése során nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Amennyiben a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett egyéb oldalakon látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős adatvédelmi tisztviselővel.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Esztervári Adrienn (levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; e-mail-cím: dpo@telekom.hu). Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan biztosítjuk az Érintettek részére az adott adatkezelésekre vonatkozó részletes tájékoztatást.

Adatkezelésekkel kapcsolatos jogok

Az Érintettet megilletik az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogok:

 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 2. személyes adatai helyesbítésének joga,
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
 4. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz való jog, valamint
 5. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozás joga.
Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Az Érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).