Telekom üzleti hírlevél | Üzleti ajánlatok, hírek, telekommunikációs újdonságok

HÍRLEVELEK ÉS AJÁNLATOK KÜLDÉSE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS


A Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az Adatkezelő a Hírlevél Feliratkozóinak adatait külön listában kezeli, a Hírlevélre feliratkozás nem jelenti Előfizetői jogviszony keletkezését. A Hírlevél feliratkozással adott adatkezelési hozzájárulás és annak visszavonása csak a Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos, független a Magyar Telekom Nyrt. előfizetői adatkezelésétől.

A feliratkozás során Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím) az Adatkezelő hírlevél és ajánlatok küldéséhez kapcsolódó adatkezelés céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@telekom.hu e-mail címen. Adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő képviselőihez a fenti elérhetőségeken és az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., email: dpo@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).