Jogi tudnivalók

1) Általános információk, hatály

A telekom.hu domain alatt megtalálható internetes oldalak (továbbiakban: "Honlap") tulajdonosa és üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: "Telekom")

 • A Telekom ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
  Megyeszékhelyeken ügyfélszolgálati irodák, egyéb helyeken értékesítési pontok elérhetőségei megismerhetők:
  http://www.telekom.hu/uzletkereso
 • Telefonos elérhetőség:
  1414
 • Online ügyfélszolgálat elérhetősége:
  www.telekom.hu/irjonnekunk

A Felhasználó

A Telekom által üzemeltetett Honlap által kínált funkciók és szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a telekom.hu domain oldalaira navigáló látogatók, vagy a Telekom előfizetői (továbbiakban: "Előfizetők") – látogatók és Előfizetők a továbbiakban együttesen: "Felhasználók") – elfogadják a jelen felhasználási feltételekben (továbbiakban: "Felhasználási Feltételekben") rögzített igénybevételi feltételeket.

A Felhasználó a Telekom által működtetett Honlapra történő navigálással, illetve a Honlapon megtalálható funkciók és szolgáltatás használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jelen Felhasználási Feltételekben rögzített szabályok megfelelően alkalmazandók azon látogatókra és Előfizetőkre is, akik a Telefon fiók felhasználási feltételeket, az Online shop feltételeket vagy a Telekom Általános Szerződési Feltételeit korábban elfogadták.

A Honlap

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Telekom által működtetett, illetve a Telekom javára bejegyzett, telekom.hu és egyéb domain nevek alatt a Telekom, vagy megbízott harmadik személyek által üzemeltetett Honlap.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez, a funkciók és szolgáltatások használatához a Felhasználók személyes adatainak megadása nem szükséges.

A Telekom a Honlapon vagy onnan elérhető egyes funkciók és szolgáltatások igénybevételét a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötheti. Ezekben az esetekben a személyes adatok felvétele előtt a Telekom tájékoztatást nyújt a szolgáltatás vagy funkció használatával összefüggő adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a személyes adatok kezeléshez szükséges hozzájárulásukat.

2) Honlap használati feltételek

Felhasználók a Honlapot saját felelősségükre használják. A Honlap és annak tartalma, illetve az azon elérhető funkciók és szolgáltatások a következők szerint vehetők igénybe:

 • Bármely Felhasználó használhat a Honlapra, azaz a Telekom és által működtetett oldalakra mutató hivatkozást (link formájában), azonban a hivatkozás használata nem sértheti a Telekom tartalmának felhasználására és szellemi jogaira vonatkozó általános szabályokat.
 • Tilos a Honlapon megjelenített információk olyan módon történő felhasználása, mely a Telekom által kínált termékeket és szolgáltatásokat valótlan, megtévesztő formában jeleníti meg.
 • A Telekom logójának, kereskedelmi nevének, általa bejegyzett vagy védjegyhasználati engedéllyel használt védjegyeinek megjelenítése, szerepeltetése és felhasználása a Telekom előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

3) A tartalom és szellemi jogok

A Telekom Honlapjának megjelenése, tartalmának, funkcióinak és az ott szereplő szolgáltatásoknak összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint magát a tartalmat (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellegét tekintve szerzői jogvédelem illeti meg. A Tartalomra vonatkozóan a vagyoni jogok gyakorlására a kizárólag a Telekom jogosult. A szerzői jog jogosultja a Telekom.

A Telekom előzetes, felhasználásra irányuló írásbeli engedélye hiányában tilos a Tartalom egyes részeit vagy akár egészét bármilyen formában terjeszteni, többszörözni (másolni), nyilvánossághoz közvetíteni, tárolni, továbbá tilos a Tartalmat átdolgozni és az alapján új művet létrehozni vagy a szabad felhasználást körét meghaladóan felhasználni, kivéve, ha a Telekom ehhez előzetesen, írásban, a felhasználás pontos körétnek meghatározásával hozzájárult.

A Telekom hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók – a szabad felhasználás körét nem túllépve – saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részeit saját, személyes felhasználásuk körében tárolják vagy kinyomtassák.

A Telekom a Honlapon megjelenő információkat, az ott elérhető funkciók és szolgáltatások körét, valamint tartalmát, továbbá a Tartalom egyes részeit vagy egészét bármikor, a Felhasználók részére küldött előzetes értesítés nélkül módosíthatja, visszavonhatja vagy azokat kiegészítheti.

A jogvédett anyagok, filmalkotások feltöltése és megosztása az interneten törvénybe ütközik.

A Magyar Telekom Nyrt. – amennyiben a szerzői jog tulajdonosa jelzi számára – köteles azon ügyfeleinek tájékoztatást nyújtani, akik az internetre feltöltenek, vagy megosztanak. Az ügyfelek érdekeinek védelmében nyújtott tájokoztatás felhívja a figyelmet az illegális filmfeltöltés jogszerűtlenségére és annak esetleges következményeire.

A Magyar Telekom ugyanakkor leszögezi, hogy semmilyen formában nem monitorozza ügyfelei adatforgalmát, így semmilyen rájuk vonatkozó adatot nem bocsát harmadik személynek, így pl. a szerzői jog tulajdonosoknak: a fájlcserélők monitorozását egyedül a filmek jogtulajdonosa végzi. Az ügyfelek figyelmeztetése a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban (Elektronikus hírközlési törvény, Elektronikus kereskedelmi törvény) és a mindenkor hatályos ÁSZF-ek szerint történik.

4) A Telekom felelőssége

A Telekom a Honlap, illetve az azon szereplő információk, továbbá a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Telekomtól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épségének, aktualitásának pontosságának biztosítása érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Telekom nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

Amennyiben a Telekom által működtetett honlapon harmadik személyek által üzemeltetett domainre mutató link szerepel, a harmadik személyek által működtetett domain, az ott megjelenő tartalom és információk tekintetében a Telekom felelősséget nem vállal.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Telekom nem felelős a Honlap használatának eredményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5) A honlap biztonságának védelme

A Telekom által működtetett Honlap és annak Tartalma biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó köteles az alábbi szabályok figyelembevételére:

 • a Felhasználó nem jogosult olyan adatokhoz hozzáférni, melyek megismerésére nem rendelkezik megfelelő engedéllyel;
 • tilos kísérletet tenni olyan rendszerhez vagy adatokhoz történő hozzáférés megkísérlésére, melyet a Telekom nyilvánvalóan nem a Felhasználók tájékoztatása céljából tett közzé;
 • tilos megkísérelni a Honlap működését biztosító rendszer vagy a működésre használt hálózat biztonsági, informatikai vagy egyéb sebezhetőségének vizsgálatát, tesztelését vagy megfelelő felhatalmazás hiányában megsérteni a Honlap működéséhez szükséges rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azok működését megzavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • tilos nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6) Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok

Az telekom.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail-címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

7) Linkek

Az telekom.hu oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a telekom.hu/lakossagi-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Jelen tájékoztató csak az telekom.hu/lakossagi szolgáltatás együttesbe tartozó oldalakra érvényes.

8) Közösségi fórumok

A közösségi kommunikációs szolgáltatások – társalgószobák (chat-ek), fórumok és üzenőtáblák – igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A telekom.hu Fórumra történő regisztráció során biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a regisztrációt végző személy eldönthesse, nyilvánosságra kívánja-e hozni az általa megadott e-mail-címet vagy sem. Amennyiben ezt nem kéri, akkor a Fórumos adatlapján nem tesszük közzé ezt az információt.

Előfordul, hogy a telekom.hu lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait, konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait – előre kialakított profilcsoportokba rendezve – magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

9) Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

10) Egyéb jogi tudnivalók

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Magyar Telekom Nyrt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: 3. pontban található tartalom és szellemi jogok figyelembevételével.

A Magyar Telekom weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Magyar Telekom Nyrt. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Magyar Telekom Nyrt. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Magyar Telekom Nyrt. kifejezetten kizárja.

A Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Magyar Telekom weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Magyar Telekom Nyrt. továbbá kizár minden felelősséget az On-line Tudakozóban megjelenő mobiltelefonszámokért, illetve azoknak a tulajdonos nyilatkozata ellenére történő megjelenítéséért, tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom a mobiltelefonszámokat tartalmazó adatbázist a mobilszolgáltatóktól kapja, és annak megfelelőségét ellenőrizni nem tudja.

Amennyiben az érintett a Magyar Telekom Nyrt. előfizetője, felhívjuk kedves ügyfelünk figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését választják az előfizetői szerződés megkötése során, akkor az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak is, így az adatai a belga illetőségű Kapitol S.A. (székhely: 506 Chaussee de Saint-Job 1180 Bruxelles) által üzemeltett web alapú tudakozó szolgáltatás keretében a http://www.infobel.com/en/world linken is elérhetőek lesznek.

A Magyar Telekom egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének.

11) Reklamáció, panaszkezelés

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói  panaszokat a felhasználó a szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein terjesztheti elő szóban vagy írásban. A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnal nem orvosolható, vagy azzal a panasz kezelésével a Felhasználó nem ért egyet, - a telefonon bejelentett panaszokat kivéve – a szolgáltató a panaszt felvételét jegyzőkönyvben rögzíti, és egy másolati példány átadása mellett írásbeli panaszként kezeli. A fogyasztók továbbá a vásárlók könyvébe is bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

Az ügyfélszolgálat a panasz elutasítását meghatározott előfizetői szolgáltatások esetén köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát a fogyasztónak átadni, vagy a jogszabályban meghatározott 30 napos határidőn belül megküldeni. A szolgáltató a felhasználóktól érkező panaszokat kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának, tartalmának és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja a felhasználót. A felek közötti megállapodások a panaszok kezelésének folyamatát másként szabályozhatják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja.

A felhasználói panasz kivizsgálása érdekében a felhasználó magát megfelelő módon igazolni köteles. Azon panaszokkal, melyek formájuknál, vagy tartalmuknál (pl. témájuknál, hangvételüknél vagy érthetőségüknél) fogva alkalmatlanok az érdemi kivizsgálásra, továbbá amelyek nem tartalmaznak a szolgáltatóval, vagy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos konkrét probléma meghatározást, a szolgáltató nem köteles érdemben, jelen eljárási rend szerint foglalkozni.

Az egyes előfizetői szolgáltatások esetében alkalmazott panaszkezelés -, illetve különösen a díjreklamációk, vagy minőségi kifogások eltérő részletszabályairól további részletes információkkal szolgálunk az Általános Szerződési Feltételeink vonatkozó rendelkezéseiben, amelyek mind ügyfélszolgálatainkon, mind internetes honlapunkon hozzáférhetők.Magyar Telekom Nyrt.
Budapest, 2020. március 30.