Adatkezlési tájékoztató parkolás jóváírásához

A Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az ügyintézés során Ön által bemutatott dokumentumot (parkolást igazoló dokumentum) illetve az ez alapján kinyerhető személyes adatot (gépkocsival érkezett az ügyintézés helyszínére) az Adatkezelő a parkolás díjának jóváírása céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a parkolást igazoló dokumentum bemutatásával ad meg, és amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A bemutatott dokumentumot az Adatkezelő nem tárolja. A jóváírást is tartalmazó számla kezelésére vonatkozóan az Adatkezelő általános szerződési feltételeiben foglaltak az irányadók. Adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az egyes Adatkezelők képviselőihez a fenti elérhetőségeken, továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.: 5., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).