Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. 2017. évi Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

Budapest, 2017. április 7. 18:00

kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 669 495 561 db (98,99%) igen, 650 db (0,00%) nem, 1 190 789 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 675 136 378 db (99,82%) igen, 103 db (0,00%) nem, 1 190 686 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja dr. Herczegh Zsolt jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Anne Beever úrhölgyet a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 675 059 204 db (99,81%) igen, 85 878 db (0,01%) nem, 1 191 342 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2016. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2016. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2016. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2016. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontjai: 1.6. A Társaság tevékenységi köre (1.6.2.); 4.3. Osztalék; 5.6. A Közgyűlés összehívása; 6.7. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2., 7.8.4.));
10. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.
E határozatot a Közgyűlés 675 139 081 db (99,82%) igen, 1 650 db (0,00%) nem, 1 190 692 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1 175 529 millió Ft mérleg főösszeggel és 57 223 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 669 494 317 db (98,99%) igen, 3 556 db (0,00%) nem, 1 202 735 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 984 574 millió Ft mérleg főösszeggel és 28 536 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2016. évi egyedi Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 675 048 381 db (99,81%) igen, 85 304 db (0,01%) nem, 1 202 729 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2016. évi eredmény után.
A Társaság az 26 066 630 200 Ft osztalékot a 28 535 872 243 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a HAR szerinti nettó eredmény fennmaradó 2 469 242 043 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2017. május 23.
Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. május 12.

2017. április 13-án a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az osztalékot a Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.
E határozatot a Közgyűlés 674 152 869 db (99,68%) igen, 120 303 db (0,02%) nem, 2 060 702 db (0,30%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2016 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2016. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
E határozatot a Közgyűlés 675 135 800 db (99,82%) igen, 650 db (0,00%) nem, 1 191 342 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja
- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.
A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.
A közgyűlés 8/2017 (IV.12.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.
E határozatot a Közgyűlés 675 100 205 db (99,82%) igen, 2 980 db (0,00%) nem, 1 192 182 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
E határozatot a Közgyűlés 675 114 529 db (99,82%) igen, 9 032 db (0,00%) nem, 1 204 231 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2016. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2016-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.
E határozatot a Közgyűlés 674 698 456 db (99,76%) igen, 392 686 db (0,06%) nem, 1 244 632 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Robert Hauber urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 674 950 784 db (99,79%) igen, 102 269 db (0,02%) nem, 1 268 738 db (0,19%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Guido Menzel urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 674 943 402 db (99,79%) igen, 102 269 db (0,02%) nem, 1 236 313 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Mardia Niehaus úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 674 951 434 db (99,79%) igen, 142 676 db (0,02%) nem, 1 236 313 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 083 582 db (99,81%) igen, 8 032 db (0,00%) nem, 1 202 729 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.3. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 083 202 db (99,81%) igen, 1 030 db (0,00%) nem, 1 210 111 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.6. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 090 117 db (99,82%) igen, 650 db (0,00%) nem, 1 203 575 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2017 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.7. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 049 398 db (99,81%) igen, 11 287 db (0,00%) nem, 1 236 160 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.8.2. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 083 981 db (99,81%) igen, 650 db (0,00%) nem, 1 191 538 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.8.4. pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 675 070 283 db (99,81%) igen, 14 348 db (0,00%) nem, 1 191 538 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A közgyűlésen az Alapszabály 5.2. pontjának kiegészítésére az alábbiak szerinti részvényesi indítvány érkezett :

[5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekAz alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:]„(t) olyan tulajdonosi hitel jóváhagyása, amelynek kamatozása HUF hitelnél a BUBOR + 100 pb-ot, EUR hitelnél EURIBOR +100 bp.-ot meghaladja.”

A Közgyűlés nem fogadja el az Alapszabály 5.2. pontjának módosítására vonatkozó javaslatot.

E határozatot a Közgyűlés 882 517 db (0,13%) igen, 617 589 722 db (91,31%) nem, 29 166 291 db (4,31%) tartózkodik határozatot hozta.

22/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.
E határozatot a Közgyűlés 674 977 186 db (99,80%) igen, 650 db (0,00%) nem, 1 224 270 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2017 (IV.7.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának
a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a 2017. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2018. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2017. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2018. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2017. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.
Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád
Kamarai tagsági szám: 006931
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve: Kozma Hedvig
Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).
A Közgyűlés 215.946.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2017. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
E határozatot a Közgyűlés 674 657 222 db (99,75%) igen, 401 963 db (0,06%) nem, 1 238 813 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 79,7 kB)