Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. közleménye a 2018. évi üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Budapest, 2019. április 17. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban: a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság 2019. április 9-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének döntése alapján egy darab Magyar Telekom törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000073507) után járó 2018. évi osztalék bruttó összege 25 forint. Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2019. május 24.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. május 15. Osztalékra az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján Magyar Telekom részvény tulajdonosa és kérte a Társaság részvénykönyvébe történő bejegyzést. A 2018. évi osztalékra jogosító Magyar Telekom részvényt utoljára 2019. május 13-án lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén. A részvényesek a 2018. évi üzleti év eredménye után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt (azaz legkésőbb 2024. május 24. napjáig) igényelhetik.

Az osztalék 2019. május 24-től kezdve, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék átutalása csak abban az esetben teljesíthető, ha az értékpapírszámla-vezető a részvényesre vonatkozó és a kifizetéshez szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a Társaság osztalék kifizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: KELER Zrt.). A Társaság és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelemért, amely az értékpapírszámla-vezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származik. Felhívjuk ezért részvényeseink figyelmét, hogy ellenőrizzék, hogy az osztalék kifizetéséhez szükséges minden adat számlavezetőjük rendelkezésére áll-e, illetve hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő leadására. Ha a részvényesre vonatkozó, a kifizetéshez szükséges adatokat az értékpapírszámla-vezető nem a tulajdonosi megfeleltetéssel egy időben, hanem utólag jelenti le a KELER Zrt.-nek, úgy a Társaság, illetve megbízottja az osztalékot havonta egyszer, a lejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át.

Magánszemély részvényes esetében

Magánszemély részvényes esetében a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a személyi jövedelemadóval csökkentett osztalék összegét az értékpapírszámla-vezető számlájára vagy a részvényes által az értékpapírszámla-vezető felé megadott bankszámlára utalja át a Társaság, , illetve megbízottja (KELER Zrt.). Belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a kifizetéshez szükséges adatok: név, születési idő, adóazonosító jel. Külföldi illetőségű magánszemélyek esetén szükséges adatok: családi név, utónév, születési hely, születési idő,  a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jel vagy adóazonosítójel hiányában az adatszolgáltatást teljesítő által képzett azonosítószám, a részvényes illetősége szerinti lakcíme és - amennyiben rendelkezik vele – magyarországi lakcíme (tartózkodási helye). A 2018. évi üzleti év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet 15% személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség (a továbbiakban: szja) terheli , [a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. törvény) 8.§ (1) bekezdés és 66.§ (1) bekezdés a) pont] kivéve a tartós befektetési számlán a lekötési nyilvántartásban rögzített osztalékra jogosító értékpapírnál (jelen esetben részvénynél). Ekkor a kifizetés szja levonása nélkül történik a magánszemély részvényes javára a számláját vezető hitelintézet vagy befektetési szolgáltató adatszolgáltatása alapján. Az Szja törvény 67/B.§ (6) bekezdés c) pont alapján ahitelintézet, befektetési szolgáltató értesíti az értékpapírt kibocsátót, hogy e jövedelemmel összefüggésben adókötelezettség nem terheli.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek esetében, amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adókulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az Szja. törvény 7. számú mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2019. május 17-ig kell átadnia a KELER Zrt. Kibocsátói osztálya részére (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.). Felhívjuk az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy kizárólag a külföldi adóhatóság által a 2019. adóévre vonatkozóan kiállított illetőségigazolást áll módunkban elfogadni. Igazolásként a külföldi adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szolgál. Amennyiben a külföldi illetőségű magánszemély a kifizetés időpontjáig nem tudja igazolni illetőségét, a kifizető az illetőségről írásbeli nyilatkozatát is elfogadhatja. A kifizető a nyilatkozatot és az illetőségigazolást megőrzi. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén magyar szakfordítással ellátott okirattal kell igazolni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2019. május 17-ig a KELER Zrt.-hez, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű részvénytulajdonos rendelkezik az Szja. törvény 7. számú mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2019. május 17-ig a KELER Zrt.-hez és ezért az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy a részvényes az Szja. törvény 7. számú melléklet 4. pontja alapján a 15%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adózók Adó- és Vámigazgatóságán. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó (szja) levonása nélkül történik (Szja. törvény 67/B.§ (6) bekezdés c) pont és 7. számú melléklet alapján). Az értékpapírszámla-vezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán (lekötési nyilvántartásban) vannak. Amennyiben az értékpapírszámla-vezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyijövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Jogi személy részvényes esetében

Jogi személy részvényes esetében az előírt adatok (belföldi illetőségű jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám, külföldi illetőségű jogi személy esetén pedig cégnév és székhely) alapján az értékpapírszámla-vezető által megadott bankszámlára utalja át az osztalék összegét a Társaság, illetve megbízottja (KELER Zrt.). Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik.

Részvényesi meghatalmazottak (nominee) esetében

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben megfogalmazott részvényesi meghatalmazottak (nominee) részére az osztalék kifizetése szintén az e célból elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján történik.

A részvényesi meghatalmazottaknak (nominee) fizetett osztalékjövedelemből a fő szabály szerint 15% személyi-jövedelemadó kerül levonásra.

Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek) és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre. Jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után a fizetendő osztalékból adó nem kerül levonásra. Magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után a fizetendő osztalékból 15% személyi-jövedelemadó kerül levonásra. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy a tulajdonosi megfeleltetésben külön bontásban kell lejelenteni és a fenti, „Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek” kezdetű bekezdésben írottak szerint kell eljárnia. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény belföldi magánszemély részvényes tulajdonában van és a részvényesre vonatkozóan nem adják át a meghatározott adatokat (név, születési idő, adóazonosító jel), úgy az osztalék kifizetése nem teljesíthető.

Felhívjuk a részvényesi meghatalmazottak (nominee) figyelmét, hogy a Társaság a tulajdonosi megfeleltetésben megadott információk alapján, a jogszabályban előírt módon teljesíti az adó levonását és bevallási kötelezettségét. Miután a jogi személyek és a magánszemélyek részére fizetett osztalék adózása eltér, a részvényesi meghatalmazottak (nominee) által közölt esetlegesen téves adatok miatti károkat (pl. adójogi jogkövetkezmény) a részvényesi meghatalmazottak (nominee) viselik.

Adóigazolás

A Társaság igazolást állít ki és juttat el az osztalékban részesülő magánszemélynek legkésőbb 2020. január 31-ig, amely igazolás tartalmazza a kifizető nevét, a bevételt, jövedelmet szerző nevét (elnevezését), adóazonosító számát, székhelyét (telephelyét), lakóhelyét, a kifizetés jogcímét, az osztalék kifizetésének évét, a bizonylat (igazolás) kiállításának időpontját, az adó alapját és a megállapított adó összegét.

Ha az osztalék kifizetése részvényesi meghatalmazottnak (nominee) történik, akkor az Szja. törvény 7. számú mellékletének 8. pontja alapján a részvényesi meghatalmazott (nominee) köteles a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar vagy magyar és angol nyelven kiállított, cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozni az osztalékban részesülő külföldi személyek nevéről (elnevezéséről), lakóhelyéről, székhelyéről, születési helyéről és idejéről, illetőségéről, a részére kifizetendő, illetőleg a kifizetett, forintban meghatározott osztalék összegéről, amely alapján aTársaság kiállítja az igazolást és teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.

Amennyiben a fenti részletezettségű nyilatkozat nem áll rendelkezésre, úgy a Társaság a részvényesi meghatalmazott (nominee) nevéről (elnevezéséről), székhelyéről, belföldi illetősége esetén adóazonosító számáról és a részére kifizetett osztalék összegéről állítja ki az igazolást.

Korábbi évi osztalékok kifizetése

A Társaság a 2015. évi üzleti éve után bruttó 15 Ft, a 2016. évi üzleti éve után bruttó 25 Ft és a 2017. évi üzleti éve bruttó 25,13 Ft osztalékot fizet törzsrészvényenként, míg a 2013. évi és 2014. évi üzleti éve után nem fizet osztalékot.

Magánszemély részvényesek esetén a korábbi üzleti évekre vonatkozóan kifizetésre kerülő osztalékjövedelmet 15% személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli.

Jogi személy részvényesek részére a korábbi évek fel nem vett osztaléka is adólevonás nélkül kerül kifizetésre.


Az osztalékfizetéssel kapcsolatos további kérdés esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot
a Magyar Telekom Nyrt. Befektetői Kapcsolatok osztályával: investor.relations@telekom.hu, +36 1 457-6084 vagy
a KELER Zrt. ügyfélszolgálatával: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., +36 1 483-6100


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 112,7 kB)