Éves Rendes Közgyűlés - 2020. április 8.

Felhívás

A Magyar Telekom felhívása az Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban


A Társaság Igazgatósága 2020. március 6-án 2020. április 8-án 11.00 órára összehívta a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (a továbbiakban: a „Közgyűlés”). A Társaság 2020. március 17-én bejelentette, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel a Közgyűlés a tervezett időpontban nem kerül megtartásra. A Társaság bejelenti, hogy a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság Igazgatósága fog dönteni. A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben döntő Igazgatósági ülés napja 2020. április 24., vagy - határozatképtelenség esetén – 2020. április 28. 

A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdései szerinti részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, amelynek fordulónapja az eredetileg közzétett közgyűlési meghívónak megfelelően 2020. április 1. 

A tulajdonosi megfeleltetésre az értékpapír-számlavezetők által a KELER Zrt. részére átadott adatok alapján kerül sor. Az adatátadásra, a részvénykönyvi bejegyzés megtiltására, a részvénykönyvből való törlés kérésére vonatkozóan az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem felel az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.  

A Társaság a Rendeletnek megfelelően a mai napon változtatás nélkül közzéteszi az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság által korábban elfogadott közgyűlési előterjesztéseket, egyúttal felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a Rendelet alapján az Igazgatóság a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A Társaság a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság által hozott határozatokról és az azokhoz kapcsolódó további szabályozott információkról további tájékoztatást fog közzétenni.

Közgyűlés

A Magyar Telekom nem tartja meg 2020. április 8-án az Éves Rendes Közgyűlését


A Magyar Telekom bejelenti, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakat), valamint a rendelkezésre álló, nyilvános információkat, nem lát lehetőséget arra, hogy a Közgyűlést 2020. április 8-án megtartsa. 

Ez a következtetés teljes összhangban áll a Társaság társadalmi felelősségvállalás iránti nagyfokú elkötelezettségével. A jelen helyzetben a Társaság a munkavállalói, részvényesei, tisztségviselői, partnerei és ügyfelei egészségét helyezi előtérbe. Az a tény, hogy a Közgyűlés a tervezett dátummal nem kerül megtartásra, szükségszerűen hatással lesz a 2019. üzleti év utáni osztalék kifizetésének, valamint az Igazgatóság által indított részvényvisszavásárlási program megvalósításának időzítésére, valamint egyéb társaságirányítási döntések időzítésére. 

A kiemelkedően transzparens működés jegyében a fentiek ellenére a mai napon a Társaság a honlapján közzéteszi az auditált, 2019. évi Konszolidált és Egyedi Éves Beszámolóit, amelyeket az Igazgatóság a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasol.  

A Társaság továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt; és kellő időben fogja tájékoztatni a Részvényeseit a Közgyűlés új időpontjáról, valamint helyszínéről és a Közgyűlés megtartására vonatkozó egyéb információkról.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2020. április 8.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2020. április 8-án 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2020. április 8. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2019. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2019. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2019. évi adózott eredmény felhasználása  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2019. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
7.  Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény 
8.  Az Alapszabály módosítása  
9.  Igazgatósági tag(ok) választása 
10.  Felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok választása 
11.  Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása  
12.  Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáról  
13.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása