A Magyar Telekom Nyrt. ”Note7 előrendelés –50%-os kupon kedvezménnyel” nyereményjátékának szabályzata

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt., mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Note7 előrendelés -50%-os kupon kedvezménnyel” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2. A Nyereményjáték 2016. augusztus 10. 10 óra és augusztus 15. 23 óra között (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre. A Nyereményjátékban egy Facebook vagy Gmail levelező rendszeren keresztül kitöltött űrlapon keresztül (feliratkozás) lehet jelentkezni. Az a kitöltő, aki a Nyereményjáték időtartama alatt megadja a nevét és e-mail címét, játékosnak tekintendő (a „Játékos”). Az a Játékos, aki a kitölti és elküldi az űrlapot, valamint megadja a fenti adatait, részt vehet a sorsoláson. A játékos az adatai megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 12. pontban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával következik be. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Nyereményjáték időtartamán kívül kitöltött űrlap kitöltője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban.

3. A Nyereményjáték nyereményét a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel, amely az alábbi:
1 db 50%-os kupon, ami kizárólag a Samsung Note7 készülékre vehető igénybe, a készülék előrendelési időszaka alatt (2016. augusztus 16 és 31. között).

4. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Az 50 %-os nyeremény kupon további felhasználási feltétele, hogy a Nyertes a Samung Note7-es készüléket az előrendelési időszak idején (2016. augusztus 16 és 31. között) Next S, Next M vagy Next XL tarifával, 2 éves határozott idejű szerződéssel rendelje meg a telekom.hu weboldalon keresztül. A kedvezmény mértéke a választott Next S, Next M vagy Next XL díjcsomaghoz tartozó készülék árból kerül levonásra, kizárólag egy összegű vásárlásnál A Szervező, a Magyar Telekom Nyrt. és ezek társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

5. A Szervező a nyereményt az űrlap kitöltő (feliratkozó) Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyeremény juttatása vásárláshoz kapcsolódik, így sem a Nyertest, sem a nyereményjátékot Szervezőt nem terheli szja és járulékfizetési kötelezettség.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A Szervező a nyertest e-mailben értesíti, a nyertes kisorsolásával egyidejűleg a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertest sorsol ki, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes e-mail címére nem küldhető el a nyeremény kupon vagy bármely más okból, pl. jelen Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

7. A nyeremény kupon az eredményhirdetést követően, augusztus 16-án kerül eljuttatásra a nyerteshez, a megadott e-mail címre.

8. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervező Facebook oldalán.

10. A Nyereményjátékban való részvétel vásárláshoz nem kötött.

11. A Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

12. A Magyar Telekom Nyrt. a Nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok a játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) értelmében a Magyar Telekom kezeli, illetve dolgozza fel a játékosok személyes adatait. A résztvevők személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, adószám. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a játékon való részvétellel. Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címén: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 53. H épület 107 . Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Magyar Telekom Nyrt. által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Magyar Telekom Nyrt., felel. A Magyar Telekom Nyrt. kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-50333/2012

13. Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A játékot nem a Facebook/Google szervezi, semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

2016. augusztus 9.

Magyar Telekom Nyrt.