Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. közleménye a 2012. évi üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Budapest, 2013. április 22. 15:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság 2013. április 12-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének döntése alapján egy darab Magyar Telekom törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000073507) után járó 2012. évi osztalék bruttó összege 50 forint. Az osztalék kifizetésének kezdő időpontja 2013. május 16.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. május 9. Osztalékra az jogosult, akinek ezen a napon (2013. május 9-én) az értékpapírszámla-vezető nyilvántartásában Magyar Telekom részvénye van. A 2012. évi osztalékra jogosító Magyar Telekom részvényt utoljára 2013. május 6-án lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén. A részvényesek a 2012. évi üzleti év eredménye után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt (azaz legkésőbb 2018. május 16. napjáig) igényelhetik.

Az osztalék 2013. május 16-tól kezdve, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az átutalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az értékpapírszámla-vezető a részvényesre vonatkozó és a kifizetéshez szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a Magyar Telekom Nyrt. osztalékkifizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek. A Magyar Telekom Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelemért, amely az értékpapírszámla-vezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származik. Felhívjuk ezért részvényeseink figyelmét, hogy ellenőrizzék, hogy az osztalék kifizetéséhez szükséges minden adat számlavezetőjük rendelkezésére áll-e, illetve hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő leadására. Ha a részvényesre vonatkozó, a kifizetéshez szükséges adatokat az értékpapírszámla-vezető nem a tulajdonosi megfeleltetéssel egy időben, hanem utólag jelenti le a KELER Zrt.-nek, úgy a Magyar Telekom Nyrt., illetve megbízottja az osztalékot havonta egyszer, a lejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át.

Magánszemély részvényes esetében
Magánszemély részvényes esetében a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a személyi jövedelemadóval csökkentett osztalék összegét az értékpapírszámla-vezető számlájára vagy a részvényes által az értékpapírszámla-vezető felé megadott bankszámlára utalja át a Magyar Telekom Nyrt. illetve megbízottja (KELER Zrt.). Belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a kifizetéshez szükséges adatok: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, a részvényes neme és címe. Külföldi illetőségű magánszemélyek esetén szükséges adatok: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve, útlevélszám vagy a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jel, a részvényes neme, állampolgársága, illetőség szerinti lakcíme és - amennyiben rendelkezik vele – magyarországi lakcíme (tartózkodási helye). A 2012. évi üzleti év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet 16% személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja.) törvény 8.§(1) bekezdés és 66.§(1) bekezdés a) pont).

Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek esetében, amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adókulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2013. május 10-ig kell átadnia a KELER Zrt. Kibocsátói osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazolásához elegendő a külföldi adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példányának magyar szakfordításáról készült másolat is. A 2013. adóévben kizárólag az ilyen formában kiállított illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén magyar szakfordítással ellátott okirattal kell igazolni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2013. május 10-ig a KELER Zrt.-hez, akkor az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Art. 4.sz. mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a  tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2013. május 10-ig a KELER Zrt.-hez és ezért az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 16%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatóságán. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át (Art. 4. számú melléklet 5. pontja).

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén
Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B.§(6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a Magyar Telekom Nyrt. osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 16% személyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Jogi személy részvényes esetében
Jogi személy részvényes esetében az előírt adatok (belföldi illetőségű jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám, külföldi illetőségű jogi személy esetén pedig cégnév és székhely) alapján az értékpapírszámla-vezető által megadott bankszámlára utalja át az osztalék összegét a Magyar Telekom Nyrt., illetve megbízottja (KELER Zrt.). Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik.

Részvényesi meghatalmazottak (nominee) esetében
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) megfogalmazott részvényesi meghatalmazottak (nominee) részére az osztalék kifizetése szintén az e célból elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján történik.
A részvényesi meghatalmazottaknak (nominee) fizetett osztalékjövedelemből a fő szabály szerint 16% személyi-jövedelemadó kerül levonásra.
Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek) és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre. Jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után a fizetendő osztalékból adó nem kerül levonásra. Magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után a fizetendő osztalékból 16% személyi-jövedelemadó kerül levonásra. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy a tulajdonosi megfeleltetésben külön bontásban kell lejelenteni és a fenti, „Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek” kezdetű bekezdésben írottak szerint kell eljárnia.
Felhívjuk a részvényesi meghatalmazottak (nominee) figyelmét, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a tulajdonosi megfeleltetésben megadott információk alapján, a jogszabályban előírt módon teljesíti az adó levonását és bevallási kötelezettségét. Miután a jogi személyek és a magánszemélyek részére fizetett osztalék adózása eltér, a részvényesi meghatalmazottak (nominee) által közölt esetlegesen téves adatok miatti károkat (pl. adójogi jogkövetkezmény) a részvényesi meghatalmazottak (nominee) viselik.

Adóigazolás
A Magyar Telekom Nyrt. igazolást állít ki és juttat el az osztalékban részesülő személynek legkésőbb 2014. január 31-ig, amely igazolás tartalmazza a kifizető nevét, a bevételt, jövedelmet szerző nevét (elnevezését), adóazonosító számát, székhelyét (telephelyét), lakóhelyét, a kifizetés jogcímét, az osztalék kifizetésének évét, a bizonylat (igazolás) kiállításának időpontját, az adó alapját és a megállapított adó összegét.
Ha az osztalék kifizetése részvényesi meghatalmazottnak (nominee) történik, akkor az Art. 4. számú mellékletének 9. pontja alapján a részvényesi meghatalmazott köteles a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar vagy magyar és angol nyelven kiállított, cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozni az osztalékban részesülő külföldi személyek nevéről (elnevezéséről), lakóhelyéről, székhelyéről, születési helyéről és idejéről, illetőségéről, a részére kifizetendő, illetőleg a kifizetett, forintban meghatározott osztalék összegéről, amely alapján a Magyar Telekom Nyrt. kiállítja az igazolást és teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.
Amennyiben a fenti részletezettségű nyilatkozat nem áll rendelkezésre, úgy a Magyar Telekom Nyrt. a részvényesi meghatalmazott (nominee) nevéről (elnevezéséről), székhelyéről, belföldi illetősége esetén adóazonosító számáról és a részére kifizetett osztalék összegéről állítja ki az igazolást.

Korábbi évi osztalékok kifizetése
A Magyar Telekom Nyrt. a 2007. évi üzleti éve után bruttó 74 Ft, a 2008. évi üzleti éve után bruttó 74 Ft, a 2009. évi üzleti éve után bruttó 74 Ft, a 2010. évi üzleti éve után bruttó 50 Ft, a 2011. évi üzleti éve után szintén bruttó 50 Ft osztalékot fizet törzsrészvényenként.
Az elmaradt osztalékok kifizetése az előzőekben rögzítettekkel teljesen azonos módon és feltételekkel, a 2012. évi osztalékkal egy időben is kérhető. A Magyar Telekom Nyrt. 2008. május 27-én kezdte meg a 2007. évi üzleti éve után járó osztalék kifizetését. A részvényesek az osztalékfizetés első napjától számított, a Polgári törvénykönyvben meghatározott 5 év elévülési időtartam alatt, azaz 2013. május 27-ig igényelhetik az osztalékot. Felhívjuk azon részvényesek figyelmét, akik eddig esetlegesen nem kapták meg a részvényeik után járó 2007. évi osztalékot, hogy vegyék fel a kapcsolatot értékpapírszámla-vezetőjükkel, és intézkedjenek az osztalék utólagos – elévülési időn belüli – felvétele ügyében.
Magánszemély részvényesek esetén a korábbi üzleti évekre vonatkozóan kifizetésre kerülő osztalékjövedelmet 16% személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli.
Jogi személy részvényesek részére a korábbi évek fel nem vett osztaléka is adólevonás nélkül kerül kifizetésre. 

További felvilágosítással rendelkezésre áll az ingyenesen hívható
Magyar Telekom Részvényvonal: 06 80 38 38 38, illetve
a KELER Zrt. ügyfélszolgálata: 06 (1) 483-6100
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.  Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 53,6 kB)