Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. 2016. évi Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

Budapest, 2016. április 12. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2016. április 12-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatait.

1/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 694 668 049 db (99,96%) igen, 0 db (0,00%) nem, 255 441 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 694 883 752 db (99,99%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja dr. Herczegh Zsolt jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Anne Beever úrhölgyet a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 694 830 077 db (99,98%) igen, 1 932 db (0,00%) nem, 90 986 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.
E határozatot a Közgyűlés 694 696 107 db (99,96%) igen, 1 932 db (0,00%) nem, 252 941 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.207.024 millió Ft mérleg főösszeggel és 31.547 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 690 809 424 db (99,40%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 4 139 024 db (0,60%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.016.117 millió Ft mérleg főösszeggel és 20.393 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 690 731 271 db (99,39%) igen, 84 285 db (0,01%) nem, 4 136 524 db (0,60%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 15 Ft osztalékot fizet a 2015. évi eredmény után.
A Társaság az 15 635 275 215 Ft osztalékot a 20 393 262 492 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a HAR szerinti nettó eredmény fennmaradó 4 757 987 277 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.
Az osztalék kifizetésének első napja 2016. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2016. május 13.
2016. április 21-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az osztalékot a Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.
E határozatot a Közgyűlés 694 799 616 db (99,98%) igen, 86 685 db (0,01%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal; részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.
A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.
A közgyűlés 8/2015 (IV.15.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.
E határozatot a Közgyűlés 694 746 344 db (99,97%) igen, 66 508 db (0,01%) nem, 139 228 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
E határozatot a Közgyűlés 694 795 859 db (99,98%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 153 689 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetői tevékenységet megfelelően látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2015. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2015-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.
E határozatot a Közgyűlés 690 746 237 db (99,39%) igen, 98 293 db (0,01%) nem, 4 107 550 db (0,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Kerstin Günther úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 865 877 db (99,99%) igen, 17 814 db (0,00%) nem, 67 779 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 928 227 db (100,00%) igen, 13 365 db (0,00%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Mosonyi György urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 732 063 db (99,97%) igen, 170 350 db (0,02%) nem, 40 463 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 746 945 db (99,97%) igen, 98 067 db (0,01%) nem, 37 968 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Ralf Nejedl urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 657 775 791 db (94,65%) igen, 94 735 db (0,01%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 815 939 db (99,98%) igen, 97 018 db (0,01%) nem, 39 113 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 744 989 db (99,97%) igen, 115 950 db (0,02%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 779 861 db (99,97%) igen, 14 082 db (0,00%) nem, 75 474 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 778 638 db (99,97%) igen, 7 418 db (0,00%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Hartai Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 575 925 db (99,95%) igen, 85 236 db (0,01%) nem, 263 419 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 510 447 db (99,94%) igen, 337 876 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 566 666 db (99,94%) igen, 337 226 db (0,05%) nem, 42 795 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 592 534 db (99,95%) igen, 342 226 db (0,05%) nem, 14 810 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 529 919 db (99,94%) igen, 92 686 db (0,01%) nem, 264 069 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 596 466 db (99,95%) igen, 342 626 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Őz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 552 480 db (99,94%) igen, 81 253 db (0,01%) nem, 315 837 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 520 475 db (99,94%) igen, 344 527 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 497 522 db (99,93%) igen, 344 441 db (0,05%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

29/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 509 863 db (99,94%) igen, 81 253 db (0,01%) nem, 285 026 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

30/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzker urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 713 378 db (99,97%) igen, 87 285 db (0,01%) nem, 86 011 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

31/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 687 211 db (99,96%) igen, 161 568 db (0,02%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

32/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 463 258 db (99,93%) igen, 368 249 db (0,05%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

33/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 501 176 db (99,93%) igen, 340 458 db (0,05%) nem, 41 346 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

34/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 592 735 db (99,95%) igen, 338 463 db (0,05%) nem, 17 772 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

35/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 694 681 017 db (99,96%) igen, 226 396 db (0,03%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

36/2016 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának
a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a 2016. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, és megbízatását meghosszabbítja az előterjesztésben foglaltak szerint 2017. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2016. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2017. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2016. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.
Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád
Kamarai tagsági szám: 006931
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve: Kozma Hedvig
Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).
A Közgyűlés 216 307 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2016. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi Éves Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.
A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötött szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
E határozatot a Közgyűlés 694 673 432 db (99,96%) igen, 123 682 db (0,02%) nem, 148 524 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 75,4 kB)