Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2016. április 12-ére összehívja a társaság Éves Rendes Közgyűlését

Budapest, 2016. március 11. 13:00

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”)

Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

2016. április 12-én 11:00 órára
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel


A Közgyűlés napirendje:

 

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;

2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4. Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;

8. Igazgatósági tagok választása;

9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;

10. Audit Bizottsági tagok választása;

11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.


A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Közgyűlésen a Társaság által a Közgyűlésre elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

 • a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják magukat, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.
 • b) Képviseleti meghatalmazás adása esetén a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:
  • a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,
  • b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,
  • c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól,
  • d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre,
  • e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.
  Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.
  Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy amennyiben az adott ország részese a nemzetközi Apostille egyezménynek, Apostille-lal való ellátása szükséges. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.
  A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni.
  Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
  A képviseleti meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései, ideértve a meghatalmazott személyazonosságának igazolására vonatkozó rendelkezéseket is, értelemszerűen irányadóak.
 • c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott ( nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

Minden ”A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott ( nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon (2016. április 8.) bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést rendel el az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban KELER Zrt.), amelynek fordulónapja 2016. április 5. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapír-számlavezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. Ha a részvénykönyvi bejegyzést a részvényes értékpapír-számlavezetője nem tette meg, a részvényes maga is kezdeményezheti azt az Alapszabály rendelkezései szerint. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre (mint társasági eseményre) vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2016. április 8.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) nem vehet részt a Közgyűlésen. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2016. április 25. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínre (Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.


A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.


A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.


A közgyűlési határozattervezetek és dokumentumok megtekintésének helye

A Társaság 2016. április 12-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételt követően 2016. március 21-től megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. V. emelet) munkanapokon 9–15 óra között, a Társaság (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2016. április 12-én 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2016. március 11.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Kapcsolódó dokumentumok

Közgyűlési meghívó
(PDF, 58 kB)