Befektetői közlemények

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

Budapest, 2017. április 7. 14:30

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) 2017. április 7-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés”). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2016. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2016. évi eredmény után. 2017. április 7-i hatállyal három igazgatósági tag lemondott a tisztségéről, a Közgyűlés új igazgatósági tagokat választott, továbbá megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

 

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2016. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1.175.529 millió Ft mérlegfőösszeggel és 57.223 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 984.574 millió Ft mérlegfőösszeggel és 28.536 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2016. évi egyedi Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés ezután döntött a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészvényenként 25 Ft osztalékot fizet a 2016. évi eredmény után. A Társaság az 26.066.630.200 Ft osztalékot a 28.535.872.243 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a HAR szerinti nettó eredmény fennmaradó 2.469.242.043 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2017. május 23. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. május 12.  Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2017. április 13-án részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2016. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2016. évi üzleti évre.

Kerstin Günther, Günter Mossal és dr. Ralph Rentschler 2017. április 7-i hatállyal lemondtak igazgatósági tagságukról. A részvényesek döntése alapján az Igazgatóság újonnan megválasztott tagjai: Dr. Robert Hauber, Guido Menzel, Mardia Niehaus. Megbízatásuk 2019. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának évében az Éves Rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Egyik új igazgatósági tag sem rendelkezik Magyar Telekom részvénnyel.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, majd jóváhagyta a Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét.

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2017. év vonatkozásában, 2018. május 31. napjáig, illetve a 2017. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 75,8 kB)