Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. 2018. évi Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

Budapest, 2018. április 10. 17:10

Kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2018. április 10. napján de. 11:05 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 680 557 917 db (98,86%) igen, 307 006 db (0,04%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Anne Beever úrhölgyet.
E határozatot a Közgyűlés 688 018 785 db (99,95%) igen, 10 635 db (0,00%) nem, 348 504 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2017. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontja: 6.4. Az Igazgatóság hatásköre (6.4. (p));
10. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

E határozatot a Közgyűlés 688 083 433 db (99,96%) igen, 0 db (0,00%) nem, 252 000 db (0,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.109.661 millió Ft mérleg főösszeggel és 49.772 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 687 453 481 db (99,87%) igen, 4 831 db (0.00%) nem, 908 978 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.038.673 millió Ft mérleg főösszeggel és 41.857 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 687.357.290 db (99,85%) igen, 91,356 db (0,01%) nem, 911 015 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2017. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.
A Társaság a 26 068 563 575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41 857 229 317 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 15 788 665 742 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.
Az osztalék kifizetésének első napja 2018. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. május 15.
2018. április 17-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 678 027 991 db (98,50%) igen, 9 691 189 db (1,41%) nem, 646 488 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2017 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
E határozatot a Közgyűlés 687 285 283 db (99,84%) igen, 89 855 db (0,01%) nem, 961 121 db (0,14%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja
– a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
– részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.
A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.
A közgyűlés 9/2017 (IV.7.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.
E határozatot a Közgyűlés 687 364 958 db (99,85%) igen, 49 971 db (0,01%) nem, 921 330 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
E határozatot a Közgyűlés 687 364 191 db (99,85%) igen, 4 830 db (0,00%) nem, 922 747 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2017. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2017-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.
E határozatot a Közgyűlés 685 732 298 db (99,62%) igen, 264,605 db (0,04%) nem, 2 349 991 db (0,34%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 687 188 814 db (99,83%) igen, 239 455 db (0,03%) nem, 866 492 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.4. (p) pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 687 391 521 db (99,86%) igen, 5 855 db (0,00%) nem, 866 493 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.


13/2018 (IV.10.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának
a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a 2018. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2019. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2018. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2019. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2018. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.
Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád
Kamarai tagsági szám: 006931
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve: Kozma Hedvig
Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).
A Közgyűlés 215.946.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2018. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
E határozatot a Közgyűlés 687 325 641 db (99,85%) igen, 71 081 db (0,01%) nem, 867 147 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 58,9 kB)