Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Igazgatósága 2018. június 22-re összehívja a társaság rendkívüli közgyulését

Budapest, 2018. május 22. 14:31

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”) Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2018. június 22-én 11.00 órára Rendkívüli Közgyűlést hív össze.

A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel


A Közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tag választása


A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Közgyűlésen a Társaság által a Közgyűlésre elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

A) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyazonosságukat személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

B) Képviseleti meghatalmazás adása esetén a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:

    a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,
    b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,
    c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól,
    d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre,
    e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy amennyiben az adott ország részese a nemzetközi Apostille egyezménynek, Apostille-lal való ellátása szükséges. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni.Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.A képviseleti meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései, ideértve a meghatalmazott személyazonosságának igazolására vonatkozó rendelkezéseket is, értelemszerűen irányadóak.

C) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapírszámla-vezető, mint részvényesi meghatalmazott ( nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

Minden ”A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén.A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott ( nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon (2018. június 20.) bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést rendel el az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban KELER Zrt.), amelynek fordulónapja 2018. június 15. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. Az értékpapírszámla-vezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre (mint társasági eseményre) vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2018. június 20.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción való pontos megjelenésre. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (részvényesi meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat. A regisztráció során a Társaság a részvényesek személyazonosságát ellenőrzi a részvénykönyvben foglalt adatokkal.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2018. július 4. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínre (Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.


A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.


A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.


A közgyűlési határozattervezetek és dokumentumok megtekintésének helye

A Társaság 2018. június 22-ei Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételtkövetően 2018. május 31-től megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. V. emelet) munkanapokon 9–15 óra között, a Társaság (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2018. június 22-én 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2018. május 22.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Kapcsolódó dokumentumok

Közgyűlési meghívó
(PDF, 50,8 kB)