Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. 2019. évi Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

Budapest, 2019. április 9. 18:20

Kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 2019. április 9. napján de. 11.00 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

 

1/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Rékasi Tibort a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 681 608 203 db (99,02 %) igen, 0 db (0,00%) nem, 238 000 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé.

E határozatot a Közgyűlés 681 805 550 db (98,81%) igen, 0 db (0,00%) nem, 75 000 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Roman Zitzet.

E határozatot a Közgyűlés 687 754 633 db (99,68%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 120 834 db (0,16%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

 • 1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
 • 2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 • 3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 • 4. Az Igazgatóság javaslata a 2018. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2018. évi adózott eredmény felhasználása;
 • 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;6.
  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
 • 7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;
 • 8. Igazgatósági tagok választása;
 • 9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
 • 10. Audit Bizottsági tagok választása;
 • 11. A Javadalmazási Irányelvek módosítása;
 • 12. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;
 • 13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

E határozatot a Közgyűlés 688 641 254 db (99,80%) igen, 120 000 db (0,02%) nem, 114 214 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.155.996 millió Ft mérlegfőösszeggel és 46.449 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 682 718 313 db (98,95%) igen, 55 011 db (0,01%) nem, 7 144 492 db (1,04%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.075.904 millió Ft mérlegfőösszeggel és 37.666 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 688 901 972 db (99,84%) igen, 1 390 db (0,00%) nem, 1 089 454 db (0,16%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2018. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 26 068 563 575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 37 666 460 386 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 11 597 896 811 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2019. május 24. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. május 15. 2019. április 17-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 688 099 107 db (99,73%) igen, 1 077 948 db (0,16%) nem, 815 911 db (0,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

E határozatot a Közgyűlés 688 308 614 db (99,76%) igen, 10 db (0,00%) nem, 1 683 792 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

 • – a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kiegészítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
 • – részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.
A közgyűlés 8/2018 (IV.10.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 689 011 449 db (99,86%) igen, 47 690 db (0,01%) nem, 874 494 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.


10/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 688 897 980 db (99,84%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 090 004 db (0,16%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2018. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2018-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a Közgyűlés 681 084 295 db (98,72%) igen, 368 059 db (0,05%) nem, 1 487 343 db (0,22%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Robert Haubert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 687 801 132 db (99,69%) igen, 686 447 db (0,10%) nem, 1 449 736 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 243 857 db (99,75%) igen, 238 000 db (0,03%) nem, 1 455 458 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Somorjai-Tamássy Évát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 091 930 db (99,73%) igen, 238 000 db (0,03%) nem, 1 487 385 db (0,22%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Guido Menzelt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 311 132 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 626 183 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Ralf Nejedlt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 368 360 db (99,77%) igen, 449 837 db (0,07%) nem, 881 118 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuckot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 846 237 db (99,84%) igen, 238 800 db (0,03%) nem, 852 278 db (0,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Dr. Patai Mihály Magyar Telekom Nyrt. igazgatósági taggá választására irányuló határozati javaslatot elveti.

E határozatot a Közgyűlés 62 861 923 db (9,11%) igen, 617 699 500 db (89,53%) nem, 846 801 db (0,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le

E határozatot a Közgyűlés 625 963 401 db (90,74%) igen,307 111 db (0,04%) nem, 10 627 524 db (1,54%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy Jánost a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 673 892 703 db (97,69%) igen, 14 978 874 db (2,17%) nem, 909 358 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándort a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 667 836 737 db (96,81%) igen, 20 885 427 db (3,03%) nem, 1 093 117 db (0,16%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamást a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 667 254 837 db (96,73%) igen, 21 115 112 db (3,06%) nem, 1 431 634 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Martin Meffertet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 667 258 084 db (96,73%) igen, 20 885 427 db (3,03%) nem,1 658 073 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attilát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 667 201 247 db (96,72%) igen, 21 117 462 db (3,06%) nem, 1 420 063 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap Lászlót a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 663 875 170 db (96,24%) igen, 24 518 549 db (3,55%) nem, 1 421 563 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károlyt a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 993 488 db (98,87%) igen, 6 395 258 db (0,93%) nem, 1 426 535 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltnét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 673 394 702 db (97,62%) igen,14 728 169 db (2,14%) nem, 1 692 410 db (0,25%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzkert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 971 121 db (98,86%) igen, 6 157 258 db (0,89%) nem,1 686 903 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

29/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy Jánost a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 654 012 003 db (94,81%) igen, 34 952 484 db (5,07%) nem, 850 795 db (0,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

30/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándort a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 647 845 150 db (93,92%) igen, 41 112 864 db (5,96%) nem, 856 617 (0,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

31/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap Lászlót a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 647 280 354 db (93,83%) igen, 40 874 714 db (5,93%) nem, 1 422 213 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

32/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károlyt a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 891 270 db (98,85%) igen, 6 219 593 db (0,90%) nem, 1 464 068 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

33/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzkert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 688 691 970 db (99,84%) igen,150 db (0,00%) nem, 882 811 db (0,13%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

34/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási irányelveit.

E határozatot a Közgyűlés 649 355 831 db (94,13%) igen, 38 898 533 db (5,64%) nem, 1 560 267 db (0,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

35/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

E határozatot a Közgyűlés 682 670 845 db (98,96%) igen, 6 014 855 db (0,87%) nem, 1 128 931 db (0,16%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

36/2019 (IV.9.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a 2019. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2020. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2019. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2020. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2019. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.
Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314
Lakcím: 1141 Budapest, Paskál u. 42. II/5.
Anyja neve: Bukó Terézia
Szabados Szilvia akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Lett Kornélia (kamarai tagsági szám: 005254, anyja neve: Grubits Jusztina, lakcím: 2089 Telki, Barka u. 9.)
A Közgyűlés 224.643.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2019. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.
A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 687 313 296 db (99,64%) igen, 1 235 144 db (0,18%) nem, 1 191 841 db (0,17%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 81 kB)