Befektetői közlemények

Döntések a Magyar Telekom Éves Rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő kérdésekben

Budapest, 2020. április 24. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás alapján eljárva ma jóváhagyta a Társaság 2019. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, és döntött részvényenként 20 Ft osztalék kifizetéséről a 2019. évi eredmény után. Az igazgatósági ülésen igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagokat is választottak, és elfogadták a Magyar Telekom Javadalmazási Politikáját. Végül az Igazgatóság megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

A Magyar Telekom 2020. március 17-én bejelentette, hogy a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel nem tartja meg Éves Rendes Közgyűlését a korábban meghirdetett, április 8-i időpontban. A Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság Igazgatósága döntött a mai napon megtartott ülésén. A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az Igazgatóság által hozott döntések utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezhetik, a beszámolókról és az osztalékról szóló döntések esetén 2020. május 31-ig, minden más döntés esetében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül.  

Az Igazgatóság 1.228.870 millió Ft főösszeggel és 44.512 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi Konszolidált Éves Beszámolóját;  1.132.657 millió Ft főösszeggel és 39.333 millió Ft adózott eredménnyel pedig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi Egyedi Éves Beszámolóját. 

Az Igazgatóság ezután döntött a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként 20 Ft osztalékot fizet a 2019. évi eredmény után. A Társaság a 20.854.850.860 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 39.333.103.729 Ft adózott eredményből fizeti ki, az Egyedi Éves Beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 18.478.522.869 Ft részét pedig eredménytartalékba helyezi. A hivatkozott rendeletben foglaltakra is figyelemmel módosult az osztalék kifizetésének ütemezése: az osztalék kifizetésének első napja 2020. június 17., az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. június 8. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2020. június 1-jén részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. Amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a hivatkozott rendelet alapján 2020. május 31-éig az osztalékfizetésről szóló döntés utólagos jóváhagyására kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére – a fentiektől eltérően – csak a Közgyűlés utólagos jóváhagyását követően kerülhet sor. 

Az Igazgatóság döntött Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, amely a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésre, a döntéstől számított 18 hónapos időtartamra vonatkozik. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom 2020-ra szóló részvényesi javadalmazási programjának megalapozása; valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. 

Ezt követően az Igazgatóság elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. Megállapításra került továbbá, hogy a Társaság igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, ezért a felmentvényt megkapták a 2019. évi üzleti évre. (A felmentvényre vonatkozó határozatok a Közgyűlés általi jóváhagyással lépnek hatályba.) 

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának választották Daria Dodonovát és Fekete Gábort 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi Éves Rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatásuk az Éves Rendes Közgyűlés napjával jár le. 

Az Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjainak választotta 2020. június 1-jétől Dr. Borbély Attilát, Dorogházi Krisztinát és Szakonyi Andrást. A Felügyelőbizottság tagjai lesznek továbbá 2020. június 1-jétől: Lichnovszky Tamás és Varga Zsoltné. Megbízatásuk 2022. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2022. évi Éves Rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az Éves Rendes Közgyűlés napjával jár le.  

Az Igazgatóság 2020. június 1-jétől megválasztotta Demeter Csabát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága munkavállalói képviselő póttagjának, Romhányi Júlia Barbarát pedig a Felügyelőbizottság független póttagjának és az Auditbizottság póttagjának.  

Az Igazgatóság döntött a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíjáról. Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíjáról nem született döntés. Ezt követően az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási Politikáját. 

Végül az Igazgatóság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának választotta meg a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a 2020. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2021. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2020. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2021. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2020. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 68 kB)