Befektetői közlemények

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót indít

Budapest, 2020. június 12. 16:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a 2020. február 18-án kiadott rendkívüli tájékoztatásával összhangban részvény-visszavásárlási aukciót indít, amelynek során legfeljebb 5,2 milliárd forint összértékben („Keretösszeg”) tervez részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől a részvényesek javadalmazása céljából („Tranzakció”). A Társaság Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2020. április 24-én elfogadta a Tranzakció végrehajtásához szükséges felhatalmazást. A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2020. június 25.

A Tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik a Tranzakció teljes időtartamában Magyar Telekom törzsrészvénnyel (ISIN azonosító: HU0000073507) („Részvényes”) és teljesíti a jelen közlemény szerinti egyéb feltételeket. A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. A Részvényesek mérlegelésük szerinti áron és mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket a Társaság részére megvételre az ajánlatgyűjtési időszakban. A Részvényesek részvényeiket több részletben, több áron is felajánlhatják. A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a meghatározott Keretösszeg erejéig.
Az aukció időpontja 2020. június 25. Az ajánlatgyűjtési szakasz 10.00 órától 13.00 óráig tart, az ügyletkötési időszak 13.00 órától 15.30 óráig. A Társaság az Aukció napjára az ajánlatgyűjtési szakasz kezdetétől kezdeményezni fogja részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését.
A Tranzakcióra a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-Értékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól” című szabályzatában („Szabályzat”) meghatározott kereskedési rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció („Aukció”) keretében kerül sor. Csak a Szabályzatban meghatározott kompetitív áras eladási ellenajánlatokat tehetnek a Részvényesek. Az Aukcióban való részvétel feltételeire egyebekben a https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok oldalon elérhető Szabályzat rendelkezései irányadóak.

A Tranzakció kereskedési helyszínen kívül kötött tranzakciónak („OTC”) minősül.

A Tranzakcióra az UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság („UniCredit”), mint befektetési vállalkozás bevonásával kerül sor, amely a Társaság részéről megbízott, a Szabályzat szerinti ajánlattevő.

Az Aukció keretében az árlépésköz 1 forint, amely eltér a BÉT szabályozott piacán alkalmazott árlépésközöktől. Az ajánlati könyv nem nyilvános.

A Társaság által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett másodpiaci kereskedés nyitó aukciós szakaszában kialakult egyensúlyi piaci árat (nyitóár) (amennyiben létrejön), valamint a Társaság 2019. évi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó sajáttőke értékét, azaz részvényenként 567 forintot.

Az aukciós rendszer által befogadott eladási ellenajánlatok (a Szabályzat Többáras Ügyletkötési Algoritmusa szerint) ár szerint sorba rendezésre kerülnek, majd a Társaság a beérkezett ellenajánlatok és a részvényenkénti ellenértékre vonatkozó korlátok figyelembevételével belátása szerint meghatározza az elfogadott legmagasabb árszintet. Az ügyletek legfeljebb a Keretösszeg erejéig minden elfogadott ajánlat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott eladási ellenajánlatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett ellenajánlat megelőzi a magasabb áron tett ellenajánlatot. Amennyiben az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi ellenajánlat szerinti ügyletet már nem lehet megkötni (erre a Keretösszeg már nem elegendő), úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik ezen az árszinten, tehát az adott árszinten megtett ellenajánlatok egymáshoz történő arányosításuk során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban kerülnek megkötésre. Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott ellenajánlatokból nem jön létre ügylet.

A visszavásárlásra kerülő részvények darabszámának és vételárainak meghatározását követően a Társaság az UniCredit-en keresztül beadja vételi ajánlatát. A teljesítés napja a Tranzakció napját követő második tőzsdei kereskedési nap (T+2).

A Részvényesek a BÉT Szabályzatban meghatározott, aukciós rendszerhez hozzáféréssel rendelkező szolgáltatón (jelenleg a BÉT részvényszekciójának minden tagja) keresztül („Szolgáltató”) tehetnek eladási ellenajánlatot. Eszerint a Tranzakcióban való részvételhez szükséges, hogy a Részvényes ezen feltételeknek megfelelő Szolgáltatónál értékpapírszámlával rendelkezzen, továbbá a Szolgáltatónál az Aukció keretében történő eladási ellenajánlat megtételére érvényes kötelező érvényű megbízást adjon, az adott Szolgáltató által meghatározott feltételek szerint.

A felajánláshoz szükséges értékpapírfedezet meglétének az ellenőrzése a Szolgáltató feladata és felelőssége.

A Tranzakcióban való részvételük érdekében javasoljuk az érdeklődő Részvényeseknek, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot jelenlegi Szolgáltatójukkal annak tisztázása céljából, hogy jelenlegi Szolgáltatójuk rendelkezik-e a fentiekben hivatkozott MMTS1 Kereskedési Rendszerhez való hozzáféréssel és a Részvényesnek lehetősége van-e a fentiek szerinti ellenajánlat megtételére.

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ügyletkötést megelőzően a Tranzakciótól elálljon, illetve annak végrehajtását bármikor leállítsa, beleértve az Aukció során történő leállítást is.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 100,4 kB)