Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Befektetői közlemények

Éves Rendes Közgyűlés - 2020. április 8.

Budapest, 2020. március 6. 12:00

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”) Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2020. április 8-án 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel


A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2019. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;

2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4. Az Igazgatóság javaslata a 2019. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2019. évi adózott eredmény felhasználása;

5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2019. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;

7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;

8. Az Alapszabály módosítása;

9. Igazgatósági tag(ok) választása;

10. Felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok választása;

11. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása;

12. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáról;

13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.
A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Közgyűlésen a Társaság által a Közgyűlésre elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyazonosságukat személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvénytulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

b) Képviseleti meghatalmazás adása esetén a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:

    a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,
    b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,
    c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól,
    d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre,
    e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy amennyiben az adott ország részese a nemzetközi Apostille egyezménynek, Apostille-lal való ellátása szükséges. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni.

Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A képviseleti meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései, ideértve a meghatalmazott személyazonosságának igazolására vonatkozó rendelkezéseket is, értelemszerűen irányadóak.

c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott ( nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

Minden ”A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott ( nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon (2020. április 6.) bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést rendel el az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban KELER Zrt.), amelynek fordulónapja 2020. április 1. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapír-számlavezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre (mint társasági eseményre) vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2020. április 6.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00 órakor kezdődik, és a Közgyűlés alatt folyamatosan biztosított.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Közgyűlésen részvényesi jogaikat csak a regisztrációt követően gyakorolhatják, ezért javasolt a Közgyűlés helyszínén legkésőbb a Közgyűlés kezdő időpontja előtt 30 perccel megjelenni. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat. A regisztráció során a Társaság a részvénykönyvben foglalt adatok alapján ellenőrzi a részvényesek személyazonosságát.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2020. április 20. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínre (Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem, 1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00 órakor kezdődik. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.


A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.


A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.


A közgyűlési határozattervezetek és dokumentumok elérhetősége

A Társaság 2020. április 8-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételt követően 2020. március 17-től megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. V. emelet) munkanapokon 9–15 óra között, a Társaság (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2020. április 8-án 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2020. március 6.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Kapcsolódó dokumentumok

Közgyűlési meghívó
(PDF, 75,3 kB)