Éves Rendes Közgyűlés

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az 502/2020 (XI. 16.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) alapján a Közgyűlés személyes részvétellel nem tartható meg és a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága fog dönteni.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt, amelyek érinthetik a Közgyűlést, és kellő időben fogja tájékoztatni a Részvényeseit a Közgyűléssel kapcsolatos egyéb információkról.

Amennyiben a Rendelet a Közgyűlés napján már nincs hatályban és nincs más a Közgyűlés megtartását korlátozó vagy kizáró jogszabályi rendelkezés, úgy a Közgyűlés megtartására személyes részvétellel kerül sor egészségvédelmi intézkedések mellett, amelyről a Társaság megfelelően tájékoztatja majd a részvényeseket.

Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűléssel kapcsolatban kísérjék figyelemmel a Társaság honlapját.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy az 502/2020 (XI. 16.) sz. Korm. rendelet 2021. június 1-től hatályos rendelkezései szerint 2021. június 1. napját követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. április 16. napján meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatok, amelyekre a vonatkozó jogvesztő határidő 2021. május 16-án lejárt. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Társaság 2021. március 12. napján közzétett meghívójában megjelölt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2021. április 16.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. április 16-án 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (Közgyűlés).

A közgyűlés időpontja: 2021. április 16. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2020. évi adózott eredmény felhasználása  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2020. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
7.  Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény 
8.  Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása 1  
9.  Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról 2  
10.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása  

1) csak abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés megtartásra kerül

2) csak abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés megtartásra kerül, a Rendelet alapján részvénytársaság igazgatósága a jegyezett tőke leszállításáról nem dönthet