Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Telekom Online Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.telekom.hu weboldalon található online ügyintézési felületen, illetve az alkalmazás áruházakból letölthető Telekom alkalmazás által nyújtott ügyintézési lehetőségeket igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató ügyintézési felülete működésének főbb szabályait tartalmazza. Minden, jelen Felhasználási Feltételekben található fogalom megegyezik a Szolgáltató által az egyéni előfizetők részére nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó Lakossági Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakkal, kivéve, amennyiben jelen Felhasználási Feltételek ellenkező rendelkezést tartalmaznak.

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Telefonszám: 1414
E-mail elérhetőség

2. Felhasználó:

Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak minősül minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a Szolgáltató online ügyintézési felületén a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerinti érvényes regisztrációval rendelkezik, továbbá azon felhasználók, akik a Szolgáltató ÁSZF-ében meghatározott szolgáltatások valamelyikére érvényes és hatályos Egyedi előfizetői szerződéssel rendelkeznek (a továbbiakban: Egyéni előfizető).

3. Telekom fiók:

A Telekom fiók megjelölés alatt értendő egyrészt az online ügyintézési felület, melynek használatával az egyéb belépési azonosítók (pl. MT azonosító, egyszer használatos jelszó) rendszeres használata nélkül, a Telekom fiók létrehozása során megadott e-mail címmel, mobil hívószámmal vagy Facebook fiókkal is lehetőség van ügyintézésre. A Telekom fiók használatára kerül sor abban az esetben is, ha a Felhasználó letölti a Telekom alkalmazást.


Egyéni előfizetők által kötött Egyedi előfizetői szerződés(ek) Telekom fiókhoz történő hozzárendeléséhez az Előfizető biztonsága érdekében első alkalommal szükséges a korábbi azonosítók ismerete. Adott Telekom fiók felhasználó egyazon Telekom fiókhoz tetszés szerinti számú MT azonosítót és az alá tartozó Egyedi előfizetői szerződést rendelhet hozzá. Szolgáltató a Telekom fiók online ügyintézői felületén (weboldal illetve alkalmazás) keresztül biztosít üzletszerzési vagy piackutatási célú nyilatkozattételi lehetőséget a Telekom Fiók felhasználói részére. A Telekom fiók felhasználók a személyes adataik kezelésére vonatkozó nyilatkozatukat saját maguk a Telekom fiókban bármikor tetszés szerint módosíthatják.

4. Telekom fiók regisztráció:

Telekom fiók létrehozása történhet automatikusan az Egyedi előfizetői szerződés megkötésekor, vagy önálló felhasználói regisztráció által online ügyintézői felületen (weboldal, illetve alkalmazás) a Telekom fiók felhasználási feltételeinek elfogadását követően.

A Telekom fiókot Felhasználóként bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrehozhat egy kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím és egy jelszó megadásával. A regisztráció véglegesítéséhez a Szolgáltató által küldött e-mailben meghatározottak szerinti megerősítés szükséges. A Telekom fiók létrehozása meglévő Facebook fiók összekapcsolásával is lehetséges, mely az e-mail címmel történő regisztrációval egyenlő értékű Telekom fiók regisztrációt eredményez a Facebookon keresztül történő azonosítást követően.

A Telekom fiók létrehozása a Szolgáltatóval kötött Egyedi előfizetői szerződés hiányában is lehetséges, illetve az Egyedi előfizetői szerződések megszűnése, illetve Telekom fiókból történő leválasztása esetén a Telekom fiók regisztráció nem szűnik meg. Ilyen esetben a felhasználó a Telekom fiókot annak felhasználási feltételei alapján használja tovább.

5. A Telekom fiók törlése, megszüntetése:

A Felhasználó jogosult a Telekom fiókját az alábbi esetekben megszüntetni, illetve a Telekom fiók regisztrációját törölni. A Telekom fiók regisztráció törlése esetén a hatályban lévő Egyedi előfizetői szerződésekhez tartozó előfizetői nyilatkozatokat a Szolgáltató az általa létrehozott Telekom fiókban tárolja tovább, mely nyilatkozatokat az Előfizető a továbbiakban jelen pont rendelkezéseinek megfelelően módosíthatja, illetve vonhatja vissza.

A Telekom fiók megszűnhet abban az esetben:

 • ha a Telekom fiókhoz még nem kapcsolódik Egyedi előfizetői szerződés, vagy a Telekom Fiókhoz kapcsolt Egyedi előfizetői szerződéseket a Felhasználó leválasztotta, és a Felhasználó kezdeményezi a Telekom fiók megszüntetését,
 • ha a Telekom fiókhoz kapcsolt minden Egyedi előfizetői szerződés megszűnik, és a Felhasználó kezdeményezi a Telekom fiók megszüntetését.

6. Adatkezelési tájékoztató:

A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

6.1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44;)

6.2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu)

6.3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Telekom Online Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató - Melléklet

Az Adatkezelő által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésekre az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók.

A telekom.hu felület és a Telekom alkalmazás személyes adatot nem tárol.

6.4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés keretében, az Adatkezelő prepaid szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek mobil használati szokásai és hitel visszafizetési ismérvei alapján Elemzések lefolytatására kerül sor, amelynek a révén személyre szabott ajánlatok kidolgozására és közvetítésére nyílik lehetőség az Adatkezelő prepaid szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek, akik ezt igénybe kívánják venni.

6.5. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során:

 • Juvo Mobile Inc., amelynek székhelye: 98 Battery Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111.
  Az adatfeldolgozó az adatkezelés kapcsán az alábbi tevékenységeket végzi: az Adatkezelő által nyújtott prepaid szolgáltatások esetében, a szolgáltatást igénybevevők egyes, a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatai, illetve meghatározott jellemzői elemzésének végzése, melyek alapján e szolgáltatások igénybevevői számára többletszolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség. Az adatfeldolgozó ezen elemzési struktúra működésének lebonyolítását végzi. EU-n kívüli adattovábbításra nem kerül sor, az adatfeldolgozás az Európai Unió területén belül történik.
 • T-Systems India (székhelye: 7th Floor, Platinum Tower, Panchshil Tech Park, Ganesh Khind Road, Shivaji Nagar, Pu-ne, Maharashtra, India 411005), amely az adatkezeléssel kapcsolatban applikáció-fejlesztési, karbantartási, hibaelemzési és hibajavítási feladatot végez.
 • Amazon Web Services, Inc. (székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Egyesült Államok), amely az adatkezeléssel kapcsolatban publikus felhőalapú szolgáltatást nyújt. Az Amazon Web Services, Inc. a T-Systems India al-adatfeldolgozójaként vesz részt az adatkezelésben.
 • Deutsche Telekom Digital Labs Private Limited (székhely: C1A-032, Carlton Estate, Dlf City, Phase-5, Gurgaon, Gurgaon, Haryana 122009, India), amely a Home Gateway szolgáltatással kapcsolatban (i) bejelentkezési- és alkalmazás beállítási személyes adatok (ii) alkalmazáson belüli banner-ek és értesítések, valamint közvetlen megkeresésre vonatkozó üzenetek, illetve (iii) alkalmazás és szolgáltatás használatának elemzésére vonatkozó személyes adatok feldolgozását végzi.
 • MoEngage Inc., (székhely: 315 Montgomery Street, 10th floor, San Francisco, 94104, USA), amely a Home Gateway szolgáltatással kapcsolatban push üzenetek és értesítések, valamint közvetlen megkeresésre vonatkozó üzenetek feldolgozását végzi.
 • Google Ireland Ltd (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland.), amely a Home Gateway szolgáltatással kapcsolatban az alkalmazás és szolgáltatás használatának elemzésére vonatkozó személyes adatok feldolgozását végzi.

Az Adatkezelő a vásárlási tranzakciók adatait továbbítja a fizetési szolgáltatóknak.

Az Adatkezelő a Dynatrace szoftver használatával, a teljesítmény optimalizálása és a hibamentes működés biztosítása céljából elemzi a Telekom alkalmazás használata során az oldalletöltéseket és az alkalmazáson belüli klikkeléseket.

Az Adatkezelő a Google Analytics / Firebase szoftver használatával elemzi a Telekom alkalmazás felhasználóinak tevékenységét az esetlegesen felmerülő hibák kiszűrése és a felhasználói élmény javítása céljából.

Az Adatkezelő az Elastic vállalat logelemző és valós idejű felhasználó szintű eseménykövető ELK szoftverének használatával elemzi a Telekom alkalmazás felhasználóinak tevékenységét az esetleges csalások és visszaélések megelőzése és kezelése, valamint valós idejű hibadetektálás, illetve a felhasználói utak elemzése érdekében.

6.6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • amennyiben ennek az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti feltételei fennállnak, az adathordozhatósági jog gyakorlásának biztosítását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett ilyen jellegű kérését az applikacio.adattorles@telekom.hu e-mail címen jelezheti.

A Telekom fiók használata során megvalósuló adatkezelést az érintett bármikor jogosult megszüntetni az alkalmazás további használatának a mellőzésével, a regisztráció törlésével.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.7. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra. Az Érintett élhet a 6.6. pontban meghatározott jogaival, azaz a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy kezelésének korlátozását – a kéréssel érintett applikáció és személyes adat megjelölésével – az applikacio.adattorles@telekom.hu e-mail címen jelezheti az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő a jelzett email címre, az Érintett részéről érkező, tartalmilag egyértelműen meghatározott megkeresés esetén az adatok teljes körét törli (külön-külön nem lehetséges a törlés). Az Adatkezelő csak abban az esetben jogosult az Érintett kérésének eleget tenni, amennyiben az Érintett kérése alapján egyértelműen azonosítható, hogy mely felhasználó adatairól van szó, ezért az Érintettnek minden esetben abból a felhasználói fiókból (e-mail cím) kell a kérést elküldenie, amelyikkel kapcsolatos a megkeresése is.

6.8. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; e-mail:DPO@telekom.hu).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

6.9. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.

7. Egyéb rendelkezések:

A Telekom fiókba történő regisztráció során a Felhasználó köteles megismerni jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, regisztrációja pedig kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása esetén válhat érvényessé. A Felhasználási Feltételek elfogadásának hiányában a Telekom fiók használatára nincs lehetőség.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a Szolgáltató és az Egyéni előfizető közötti, illetve a Szolgáltató és az online shopból terméket vásárló fogyasztó közötti jogviszonnyal kapcsolatban a mindenkor hatályos ÁSZF, illetve az Online Shop Szerződési Feltételek irányadók.

8. Home Gateway szolgáltatás

Home Gateway szolgáltatás felhasználási feltételei

Budapest, 2020. október 29.