Telekom Online Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.telekom.hu weboldalon található online ügyintézési felületen nyújtott ügyintézési lehetőségeket igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató ügyintézési felülete működésének főbb szabályait tartalmazza. Minden, jelen Felhasználási Feltételekben található fogalom megegyezik a Szolgáltató által az egyéni előfizetők részére nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó Lakossági Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakkal, kivéve, amennyiben jelen Felhasználási Feltételek ellenkező rendelkezést tartalmaznak.

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely és levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Telefonszám: 1414
E-mail elérhetőség:https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/internetes/online-uzenet

2. Felhasználó:

Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak minősül minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a Szolgáltató online ügyintézési felületén a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerinti érvényes regisztrációval rendelkezik, továbbá azon felhasználók, akik a Szolgáltató ÁSZF-ében meghatározott szolgáltatások valamelyikére érvényes és hatályos Egyedi előfizetői szerződéssel rendelkeznek (a továbbiakban: Egyéni előfizető).

3. Telekom fiók:

A Telekom fiók megjelölés alatt értendő egyrészt az online ügyintézési felület, melynek használatával az egyéb belépési azonosítók (pl. MT azonosító, egyszer használatos jelszó) rendszeres használata nélkül, a Telekom fiók létrehozása során megadott e-mail címmel, mobil hívószámmal vagy Facebook fiókkal is lehetőség van ügyintézésre. Egyéni előfizetők által kötött Egyedi előfizetői szerződés(ek) Telekom fiókhoz történő hozzárendeléséhez az Előfizető biztonsága érdekében első alkalommal szükséges a korábbi azonosítók ismerete. Adott Telekom fiók felhasználó egyazon Telekom fiókhoz tetszés szerinti számú MT azonosítót és az alá tartozó Egyedi előfizetői szerződést rendelhet hozzá.Szolgáltató a Telekom fiók online ügyintézői felületén keresztül biztosít üzletszerzési vagy piackutatási célú nyilatkozattételi lehetőséget a Telekom Fiók felhasználói részére. A Telekom fiók felhasználók a személyes adataik kezelésére vonatkozó nyilatkozatukat saját maguk a Telekom fiókban bármikor tetszés szerint módosíthatják.

4. Telekom fiók regisztráció:

Telekom fiók létrehozása történhet automatikusan az Egyedi előfizetői szerződés megkötésekor, vagy önálló felhasználói regisztráció által a Telekom fiók felhasználási feltételeinek elfogadását követően.

A Telekom fiókot Felhasználóként bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrehozhat egy kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím és egy jelszó megadásával. A regisztráció véglegesítéséhez a Szolgáltató által küldött e-mailben meghatározottak szerinti megerősítés szükséges. A Telekom fiók létrehozása meglévő Facebook fiók összekapcsolásával is lehetséges, mely az e-mail címmel történő regisztrációval egyenlő értékű Telekom fiók regisztrációt eredményez a Facebookon keresztül történő azonosítást követően.

A Telekom fiók létrehozása a Szolgáltatóval kötött Egyedi előfizetői szerződés hiányában is lehetséges, illetve az Egyedi előfizetői szerződések megszűnése, illetve Telekom fiókból történő leválasztása esetén a Telekom fiók regisztráció nem szűnik meg. Ilyen esetben a felhasználó a Telekom fiókot annak felhasználási feltételei alapján használja tovább.

5. A Telekom fiók törlése, megszüntetése:

A Felhasználó jogosult a Telekom fiókját az alábbi esetekben megszüntetni, illetve a Telekom fiók regisztrációját törölni. A Telekom fiók regisztráció törlése esetén a hatályban lévő Egyedi előfizetői szerződésekhez tartozó előfizetői nyilatkozatokat a Szolgáltató az általa létrehozott Telekom fiókban tárolja tovább, mely nyilatkozatokat az Előfizető a továbbiakban jelen pont rendelkezéseinek megfelelően módosíthatja, illetve vonhatja vissza.

A Telekom fiók megszűnhet abban az esetben:

  • ha a Telekom fiókhoz még nem kapcsolódik Egyedi előfizetői szerződés, vagy a Telekom Fiókhoz kapcsolt Egyedi előfizetői szerződéseket a Felhasználó leválasztotta, és a Felhasználó kezdeményezi a Telekom fiók megszüntetését,
  • ha a Telekom fiókhoz kapcsolt minden Egyedi előfizetői szerződés megszűnik, és a Felhasználó kezdeményezi a Telekom fiók megszüntetését.

6. Egyéb rendelkezések:

A Telekom fiókba történő regisztráció során a Felhasználó köteles megismerni jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, regisztrációja pedig kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása esetén válhat érvényessé. A Felhasználási Feltételek elfogadásának hiányában a Telekom fiók használatára nincs lehetőség.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a Szolgáltató és az Egyéni előfizető közötti, illetve a Szolgáltató és az online shopból terméket vásárló fogyasztó közötti jogviszonnyal kapcsolatban a mindenkor hatályos ÁSZF, illetve az Online Shop Szerződési Feltételek irányadók.