Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

Budapest, 2016. április 12. 15:00

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) 2016. április 12-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés”). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2015. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 15 Ft osztalék kifizetéséről a 2015. évi eredmény után. A Közgyűlés új igazgatósági tagokat, új felügyelő bizottsági tagokat, valamint új audit bizottsági tagokat választott, továbbá megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1 207 024 millió Ft mérlegfőösszeggel és 31 547 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 1 016 117 millió Ft mérlegfőösszeggel és 20 393 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés ezután döntött a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészvényenként 15 Ft osztalékot fizet a 2015. évi eredmény után. A Társaság az 15 635 275 215 Ft osztalékot a 20 393 262 492 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a HAR szerinti nettó eredmény fennmaradó 4 757 987 277 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2016. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2016. május 13.
Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2016. április 21-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Társaság felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetői tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2015. évi üzleti évre.

A Közgyűlés igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választott, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a Közgyűlésen lejárt.

A részvényesek döntése alapján az Igazgatóság újonnan megválasztott tagjai: Kerstin Günther, Christopher Mattheisen, Mosonyi György, Günter Mossal, Ralf Nejedl, Frank Odzuck, Dr. Patai Mihály, Dr. Ralph Rentschler.

A Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott tagjai: Dr. Bitó János, Hartai Sándor (munkavállalói képviselő), Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Lichnovszky Tamás (munkavállalói képviselő), Martin Meffert, Őz Éva (munkavállalói képviselő), Dr. Pap László, Dr. Salamon Károly, Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő), Dr. Konrad Wetzker.

Az Audit Bizottság újonnan megválasztott tagjai: Dr. Bitó János, Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Salamon Károly.

A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2019. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának évében az Éves Rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2016. év vonatkozásában, 2017. május 31. napjáig, illetve a 2016. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 79,4 kB)