Befektetői közlemények

Az Igazgatóság határozatai a 2020. évi Éves Rendes Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben

Budapest, 2020. április 24. 17:00

Kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2020. április 24. napján du. 15.00 órai kezdettel megtartott igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Igazgatóság a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az eredetileg 2020. április 8-ára összehívott, de a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel meg nem tartott Éves Rendes Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben az alábbi határozatokat hozta.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott alábbi határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Társaság 2020. április 16. napján közzétett felhívásában megjelölt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntések utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a Közgyűlés összehívása, azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2019. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;

Az Igazgatóság ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hozott határozatot.

2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4/2 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság 1.228.870 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 44.512 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.”

3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4/3 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság 1.132.657 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 39.333 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi Egyedi Éves Beszámolóját.”

4. Az Igazgatóság javaslata a 2019. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2019. évi adózott eredmény felhasználása;

4/4 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként 20 Ft osztalékot fizet a 2019. évi eredmény után.

A Társaság a 20 854 850 860 Ft osztalékot a 39 333 103 729 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki. Az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 18 478 522 869 Ft részét pedig eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2020. június 17. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. június 8.

2020. június 1-jén a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

Amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (6) bekezdése alapján 2020. május 31-éig kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére – a fentiektől eltérően – csak azt követően kerülhet sor, hogy a beszámolót és az osztalék kifizetését a Társaság Közgyűlése utólagosan jóváhagyta. Ez esetben a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés összehívását követően kellő időben tájékoztatja a részvényeseket az osztalékfizetés időzítését érintő, várható változásokról.”

5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2019. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

4/5 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazást fogad el, amely felhatalmazás célja

  • a Magyar Telekom 2020-ra szóló részvényesi javadalmazási programjának megalapozása;
  • részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab 100 Ft névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. Továbbá a részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint, míg a legmagasabb ár nem haladhatja meg a Magyar Telekom Nyrt. legutóbbi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó sajáttőke értékét.

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 9/2019 (IV.9.) sz. határozatában foglalt, Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.”

6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;

4/6 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;

4/7 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Dr. Robert Hauber, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Dr. Robert Hauber 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 1

4/8 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Ralf Nejedl, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Ralf Nejedl 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 2

4/9 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Frank Odzuck, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Frank Odzuck 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 3

4/10 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Ratatics Péter, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Ratatics Péter 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 4

4/11 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Rékasi Tibor, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Rékasi Tibor 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 5

4/12 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Somorjai-Tamássy Éva, a Társaság igazgatósági tagja a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Somorjai-Tamássy Éva 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.” 6

4/13 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megállapítja, hogy Guido Menzel, Mardia Niehaus és Dr. Patai Mihály, a Társaság volt igazgatósági tagjai a 2019. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy számukra a felmentvényt megadja a 2019. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Guido Menzel, Mardia Niehaus és Dr. Patai Mihály 2019-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.”

8. Az Alapszabály módosítása;

4/14 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításairól egyetlen összevont határozattal hoz döntést.”

4/15 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosítását.

Az Alapszabály módosítása 2020. június 1. napján lép hatályba, kivéve az 5.2. pontja g) pontjának módosítását, a 7.2.1. pontnak a felügyelőbizottsági póttagok választásának lehetőségére vonatkozó három utolsó mondatát, valamint a (új számozás szerinti) 7.6.1. pontnak az auditbizottsági póttagok választásának lehetőségére vonatkozó három utolsó mondatát, amely módosítások azonnal hatályba lépnek.”

9. Igazgatósági tag(ok) választása;

4/16 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Dodonova Aleksandrovna Dariát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/17 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Fekete Gábort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

10. Felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok választása;

4/18 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megválasztja Dr. Borbély Attilát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2020. június 1-től 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

4/19 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Dorogházi Krisztinát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2020. június 1-től 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/20 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Lichnovszky Tamást a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. június 1-től 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/21 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Szakonyi Andrást a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2020. június 1-től 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/22 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság megválasztja Varga Zsoltnét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. június 1-től 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/23 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság 2020. június 1-től megválasztja Demeter Csabát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága munkavállalói képviselő póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjainak száma két fő alá csökken, és 2022. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

4/24 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság 2020. június 1-től megválasztja Romhányi Júlia Barbarát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága független póttagjának és Auditbizottsága póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság független tagjainak száma és ezzel az Auditbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, és 2022. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

11. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása;

4/25 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíját az Igazgatóság 2020. június 1. napjától az alábbiakban állapítja meg:

  • a Felügyelőbizottság Elnöke: 600.000 Ft/hó,
  • a Felügyelőbizottság tagja: 350.000 Ft/hó,
  • az Auditbizottság Elnöke: 560.000 Ft/hó,
  • az Auditbizottság tagja: 280.000 Ft/hó.

12. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáról;

4/26 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. 2019. évi LXII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáját.

13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

4/27 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

választja meg a 2020. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint, 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2020. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2021. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2020. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Szabados Szilvia (kamarai tagsági szám: 005314).

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Lett Kornélia (kamarai tagsági szám: 005254).

Az Igazgatóság 233.179.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2020. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az Igazgatóság az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.”

1) Dr. Robert Hauber tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.
2) Ralf Nejedl tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.
3) Frank Odzuck tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.
4) Ratatics Péter tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.
5) Rékasi Tibor tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.
6) Somorjai-Tamássy Éva tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 99,8 kB)