A Magyar Telekom mobil rádiótelefon hálózatával történő összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó általános feltételei

 

Jelen dokumentum a Magyar Telekom Nyrt. mobil hálózat-összekapcsolás és hívásvégződtetési szolgáltatásra vonatkozó általános feltételeit tartalmazza a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) Elnöke BI-30556-58/2014. számú határozatában (továbbiakban: Határozat) foglalt közzétételi kötelezettség alapján.

A hálózat összekapcsolás részletes feltételeit a Felek közötti összekapcsolási tárgyalásokat követő megállapodás alapján megkötött szerződés rögzíti.  A szerződéskötési tárgyalások kiindulási pontjaiként alapértelmezésben tekintett főbb szempontok, feltételek az alábbiak:

a) Az összekapcsolás általános feltételei, előrendelés

 • Magyar Telekom Nyrt. a mobil hálózat-összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó kötelezettségét az NMHH által, az Eht. 76.§ szerint nyilvántartásba vett Szolgáltatók felé teljesíti.
 • A Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatához történő összekapcsolásra alapértelmezésben két hálózati összekapcsolási pontot kínál fel (felsorolásukat lásd a c) pontban).
 • A hálózati összekapcsolás a Magyar Telekom Nyrt. által az NMHH-nak benyújtott aktuálisan aktív érvényességű Hálózati Interfész Bejelentésnek megfelelően történhet.
 • Összekapcsolási interfészként a Magyar Telekom Nyrt. 2016. szeptember 30-ig a TDM alapú átviteli kapcsolatokon a CCS No7 jelzésrendszert alkalmazza.
 • 2016. október 1-től kezdődően a Magyar Telekom Nyrt. tervezi az IP technológia alapú összekapcsolás bevezetését.
 • Az új, IP technológia alapú összekapcsolás bevezetését követően - 2016. október 1. - új összekapcsolás létrehozása már csak az IP technológia alapú összekapcsolási interfész létesítése révén lesz elérhető.
 • A fentieknek megfelelően a Magyar Telekom Nyrt. ezúton is informálja meglévő és jövőbeni Összekapcsolási Partnerét, hogy 2016. október 1-gyel tervezi az IP technológia alapú összekapcsolás bevezetését. Ennek kapcsán a szükséges bejelentést az NMHH felé a Magyar Telekom Nyrt. 2016. március 31-én az atlathatosag@nmhh.hu címre megtette, honlapján a szükséges információkat közzétette.
 • A Magyar Telekom Nyrt. 2016. október 1-jét követően beérkező új összekapcsolási igényt kizárólag IP technológián szolgál ki.
 • A Magyar Telekom Nyrt. a TDM technológia alapú, mobil irányú, beszéd célú összekapcsolást 2018. március 31-ével megszünteti.
 • Amennyiben a már hatályos összekapcsolási szerződéssel rendelkező Összekapcsolási Partner az IP alapú összekapcsolást igénybe kívánja venni, úgy a meglévő  összekapcsolási szerződés módosításra kerül.
 • Magyar Telekom Nyrt. a szolgáltatások nyújtását megelőzően átadás- átvételi tesztekkel (összekapcsolási tesztek, üzembe helyezési vizsgálatok) ellenőrzi a hálózatok együttműködésének körülményeit.
 • Az átadás-átvételi tesztek sikeres lezárását és az összekapcsolási szerződés hatályba lépését követően Magyar Telekom Nyrt. az igényelt szolgáltatások beállítását 30 napos határidőre vállalja.
 • A forgalom átadása minden esetben a hívó előfizető számával együtt („A szám”) kell, hogy történjen, az alkalmazott jelzésrendszernek és a hatályos szabályozásnak megfelelően.
 • A végződtetésre átadott forgalmat a Magyar Telekom Nyrt. méri és ennek alapján havonta számlát állít ki, amit – a tárgyhót követő hónap elején – megküld az igénybevevőnek. A számla fizetési határideje 20 nap.
 • A Magyar Telekom Nyrt. pénzügyi kockázatának csökkentése érdekében az összekapcsolási szolgáltatásokat Igénybevevő fél bankgarancia állítására köteles. A bankgarancia összege a szolgáltatás indítását követő három hónapra várható átlagos forgalom alapján kerül meghatározásra.
 • Felek törekednek a műszakilag és gazdaságilag indokolt és racionális együttműködésre a kölcsönös szolgáltatásnyújtás érdekében.

b) Az ajánlattételi és szerződéskötési eljárás részletes szabályai

Az ajánlattételi és szerződéskötési eljárás általános szabályai megegyeznek a Határozatban foglaltakkal, illetve az ott nem szabályozott kérdésekben a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Hszr.”) az irányadó.

 • Igénybejelentés, előrejelzés: Magyar Telekom Nyrt. a hálózat összekapcsolási igények megvalósíthatósági vizsgálatát (új igény vagy módosítás) az alábbi információk rendelkezésre állása esetén kezdi meg:
  • Összekapcsolási Mód Előrejelzés (tervezett összekapcsolás technológiai megoldásának elvi rajza);
  • Igényelt Szolgáltatások és azok igénybevételének kezdeti időpontja;
  • Forgalmi Előrejelzés (egy évre előremutatóan a Magyar Telekom Nyrt. hálózata felé továbbításra kerülő forgalom mennyisége havi és szolgáltatásonkénti bontásban);

Az igényelt Szolgáltatások indítási határidőinek meghatározásakor figyelembe venni az Átadás-átvételi tesztek időigényét valamint a Magyar Telekom Nyrt. által vállalt szolgáltatás beállítási határidőt.

c) az összekapcsolás földrajzilag meghatározott pontjai, beleértve azok módosításait

A forgalmat a Magyar Telekom Nyrt. minden esetben a mobil rádiótelefon hálózata kapcsolóközpont-síkján lévő összekapcsolási pontjai egyikén veszi át.

Az összekapcsolási pontig történő forgalom továbbításáról minden esetben a forgalmat indító Fél saját költségén gondoskodik. Az összekapcsolási pont egyúttal az igénybe vett forgalmi szolgáltatások teljesítési helye, valamint az ezzel kapcsolatos felelősség viselésének határa.

Forgalmi vagy műszaki indokoltság esetén a hálózatok összekapcsolása érdekében több összekapcsolási pont is használható. A lehetséges összekapcsolási pontok közül a felek a műszaki-, forgalmi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével egyeztetés után jelölik ki a megfelelő hálózat összekapcsolódási pontotokat.

A csatlakozási pont alapértelmezésben a Magyar Telekom Nyrt. digitális elosztó keretének (DDF) átvitel-technikai berendezés oldala. A Magyar Telekom Nyrt. által alapértelmezésben felkínált összekapcsolási helyszínek:

2016. szeptember 30-ig:

 • 1107 Budapest, Száva u. 3.
 • 1033 Budapest, Huszti u. 32.

2016. október 1-ét követően:

 • Budapest, Fehérvári u 68-70.
 • Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

A Határozat rendelkező rész l. D.1. pontjában foglalt kötelezettség keretében a Magyar Telekom Nyrt. valamely Jogosult Szolgáltató részére elérhetővé tett összekapcsolási pontját indokolt esetben is csak akkor szüntetheti meg, helyezheti át, vagy módosíthatja a technológiai változások hatására (pl. új generációs hálózatokra való áttérés miatt), ha ez irányú szándékát a Jogosult Szolgáltatóknak és a Hatóságnak legalább 2 évvel korábban bejelenti, és ezzel egyidejűleg, az „átláthatóság" kötelezettség keretében szabályozott módon az internetes honlapján közzéteszi. Élő összekapcsolással nem rendelkező (kijelölt, de nem használt) összeköttetési pont esetében az előzetes bejelentési és közzétételi kötelezettség 12 hónap.

A Magyar Telekom Nyrt. és a Jogosult Szolgáltató írásban megegyezhet 2 évnél rövidebb, kölcsönösen elfogadható időben. A kölcsönösen elfogadható kitétel minden egyes, az összekapcsolási pont megváltoztatása által érintett szolgáltatóra vonatkozik. A Kötelezett Szolgáltató abban az esetben is eltérhet a 2 éves időtávtól, ha saját költségén biztosítja az eredeti és az új összekapcsolási pont között a forgalom átvitelét, és/vagy a technológiai változásnak megfelelő illesztését. A Kötelezett Szolgáltató mindkét esetben köteles a változást a Hatóság részére bejelenteni és az „átláthatóság" kötelezettség keretében szabályozott módon, internetes honlapján közzétenni.

d) Az összekapcsolás lehetséges műszaki megoldásai

A hálózatokat az a) pontban hivatkozott Hálózati Interfész Bejelentésben megfogalmazottaknak megfelelő áramkörök kapcsolhatják össze.
A hálózatok összekapcsolásához szükséges áramkörök forgalomáteresztő képességének meghatározását, a szükséges összekapcsolási kapacitásokat, a forgalmat átadó Fél előrejelzésének megfelelően egyeztetik a Felek.
A szükséges interfészek és nyalábok mennyiségét a megkötésre kerülő összekapcsolási szerződésben meghatározott feltételek szerint a Felek a tényleges forgalom figyelembevételével egyeztetik, illetve mérésekkel alátámasztott műszaki indokok alapján ezt módosíttathatja a minőségi jellemzők figyelembevétele mellett.
Felek a hívott számot a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelően, a megkötésre kerülő összekapcsolási szerződésben foglalt specifikumok figyelembevételével adják át a hálózataik között.
Felek a saját hálózatukban generálódott forgalmat minden esetben a hívó előfizető számával („A szám”) adják át.
Felek vállalják, hogy a hálózataik közt továbbított forgalomban, annak irányától függetlenül az „A számot” nem változtatják meg, hiányzó „A szám” esetén azt fiktív számmal nem helyettesítik be. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezen kötelezettséget a másik Fél hálózatából indított, illetve ott végződő forgalom vonatkozásában más szerződő partnereik felé tovább érvényesítsék.
Amennyiben a hívás közben visszhang lép fel, annak kiküszöbölése érdekében a visszhangzár alkalmazása szükséges. A visszhangzár beiktatásáról a forgalmat indító Fél – saját költségén – köteles gondoskodni.

2016. szeptember 30-át megelőzően:

 • Felek az összekapcsolási interfészen a CCS No7 jelzésrendszert alkalmazzák. A jelzéspont kódokat a Felek az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX.26) NMHH rendelet megfelelően határozzák meg.

2016. október 1-jét követően:

 • Összekapcsolási pont földrajzi helye:
  Budapest, Fehérvári u 68-70.
  Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
 • Interfész:
  SIP
  A Magyar Telekom Hálózat és a Partner Hálózata közötti csatlakozás IP alapú összekapcsolás esetén optikai 1 Ge optikai csatlakozáson valósul meg.
  IP alapú összekapcsolás esetén a jelzésprotokoll SIP rfc 3261 szabvány szerint kerül alkalmazásra. Az optikai ethernet interfész követelményeit a rfc 894, protocol és a rfc 791 tartalmazza.
  A SIP-I (ITU Q1912.5 Profile C) nem támogatott, így ezen az összekapcsoláson ISDN kiegészítő szolgáltatások átjelzésére nincs lehetőség.

e) A megajánlott összekapcsolási forgalmi szolgáltatás

Hívásvégződtetés – és eseti megállapodástól függően egyéb kapcsolódó szolgáltatások – a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatában.

f) A szolgáltatásminőség, beleértve az üzemeltetés és karbantartás feltételeit

A szolgáltatások és az összekapcsoló nyaláb rendelkezésre állása tekintetében a Magyar Telekom éves szinten, csatlakozási pontonként legalább 99,75 %-teljesítését vállalja és várja el Partnerétől.
Az összekapcsolási nyalábok méretezése alapértelmezésben az Erlang formula 1%-os GoS figyelembevételével történik.
Felek kötelesek felügyelni és karbantartani az általuk telepített berendezéseket, szolgáltatásokat. Felek szavatolják hálózataik rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát, valamint folyamatosan biztosítják a Szolgáltatási engedélyükben vállalt minőségi előírásokat.
A további feltételek az összekapcsolási tárgyalások során kerülnek véglegesítésre.

g) Az összekapcsolási interfészek

A Magyar Telekom által felajánlott összekapcsolási interfészek a fenti a) pontban hivatkozott aktuális hatósági Hálózati Interfész Bejelentésnek megfelelően kerülnek kialakításra. Az interfészek főbb jellemzői az alábbiak:

2016. október 1-jét megelőzően:

 • 1. AZ INTERFÉSZ ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE:
  Mobil rádiótelefon hálózat, No.7 jelzésű, közös jelzőcsatornás (CCS) 2 048 kbit/s sebességű központ hálózati interfésze.
 • 2. HOZZÁFÉRÉSI PONT:
  Fizikai kapcsolat megvalósulása:
  A hálózat kapcsolóközpontjához tartozó digitális rendező meghatározott hozzáférési pontján.
 • 3. ELEKTROMOS JELLEMZŐK: Layer 1.
  120 Ohm-os szimmetrikus érpár az ITU-T G 703 és ITU-T G 704 szerinti elektromos jellemzőkkel.
 • 4. JELZÉSRENDSZER: Layer 2-3.
  Adatkapcsolati réteg, Hálózati réteg
  No. 7 Üzenettovábbító egység (MTP).
 • Alapértelmezésben az alkalmazott magasabb szintű jelzésrendszer a HIF 004/2003 (C7 ISUP V2) jelzésrendszeri ajánlás releváns részeinek megfelelően.

2016. október 1-jét követően:

 • 1. AZ INTERFÉSZ ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE:
  Mobil rádiótelefon hálózat, IP alapú összekapcsolás hálózati interfésze
 • 2. HOZZÁFÉRÉSI PONT:
  Fizikai kapcsolat megvalósulása:
  A megadott Magyar Telekom összekapcsolási pont digitális rendezőjében meghatározott hozzáférési pontján.
 • 3. KAPCSOLATI JELLEMZŐK:
  Optikai 1 Ge optikai csatlakozáson valósul meg.
 • 4. JELZÉSRENDSZER:
  SIP
  IP alapú összekapcsolás esetén a jelzésprotokoll SIP rfc 3261 szabvány szerint kerül alkalmazásra. Az optikai ethernet interfész követelményeit az rfc 894 és az rfc 791 tartalmazza.

h) A támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások

A Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatában kezelői szolgáltatást nem üzemeltet. A mobil előfizetők részére a segélykérő hívások kezelését a vezetékes hálózat közreműködésével biztosítja, külön ilyen szolgáltatást nem nyújt.

i) A felek közötti együttműködés szabályai az együttműködési kötelezettség

A felek közötti együttműködés a jogszabályi előírások figyelembevételével, tárgyalások eredményeként, a szerződésben megállapodottak szerint történik. Főbb együttműködési területek:

Együttműködés az előfizeti adatok kezelésében
A Felek az előfizetőkre vonatkozó személyes adatokat kizárólag abban az esetben adják át egymásnak, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi, vagy az előfizető ehhez írásban vagy egyéb dokumentálható módon hozzájárul. A Felek az előfizetők személyes adatai kezelése során a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Eht., valamint végrehajtási rendeletei hatályos rendelkezéseit veszik figyelembe.

Együttműködés új szolgáltatások bevezetésekor
Amennyiben bármelyik Fél olyan távközlési szolgáltatást vezet be, amellyel kapcsolatban sem jogszabály, sem a Felek megállapodása nem írja el, hogy az a másik Fél számára is hozzáférhető legyen, úgy a másik Fél kezdeményezhet az új szolgáltatáshoz történő hozzáférés tekintetében tárgyalásokat.

Együttműködés bizalmas információk kezelésében
A Felek bizalmas információkat kizárólag indokolt esetben - az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában - használják fel az általuk nyújtott szolgáltatás teljesítésének érdekén kívül eső céllal összefüggésben. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az ilyen hozzájárulást kizárólag indokolt esetben tagadják meg.

Együttműködés veszélyhelyzetben vagy rendkívüli állapot esetén
A rendkívüli állapot és veszélyhelyzet esetében alkalmazandó intézkedési terv kidolgozásában és végrehajtásában Felek – a jogszabályok által előírt módon – kötelesek az érintett miniszter(ek) iránymutatásai szerint együttműködni más távközlési szolgáltatókkal és távközlési hálózatot működtetőkkel. Rendkívüli állapot és veszélyhelyzet esetén, valamint a közbiztonság védelme érdekében a jogszabályokban meghatározott keretek között Felek a Magyar Köztársaság kormánya, illetve a miniszter utasításai szerint kötelesek eljárni.

j) Díjak

Magyar Telekom Nyrt. a „költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége” kötelezettséget a BI-30556-58/2014. számú határozatban kirótt hívásvégződtetési díj alkalmazásával teljesíti. A kötelezettségnek megfelelően a mobil hívásvégződtetési szolgáltatás igénybevétele esetére az alábbi díjak kerülnek felszámításra:

Kötelezett Szolgáltató

 


a Határozatban rögzített 2015. április 1. napjától

EU/EEA területéről indított hívások esetében

 

nem az EU/EEA területéről indított hívások esetében

 

Magyar Telekom

 

1,71 Ft/perc

 

2018. május 1-től 10,59 Ft/perc