Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

A Magyar Telekom mobil rádiótelefon hálózatával történő összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó általános feltételei

Jelen dokumentum a Magyar Telekom Nyrt. mobil hálózat-összekapcsolás és hívásvégződtetési szolgáltatásra vonatkozó általános feltételeit tartalmazza a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) Elnöke BI-30556-58/2014. számú határozatában (továbbiakban: Határozat) foglalt közzétételi kötelezettség alapján.

A hálózat összekapcsolás részletes feltételeit a Felek közötti összekapcsolási tárgyalásokat követő megállapodás alapján megkötött szerződés rögzíti.  A szerződéskötési tárgyalások kiindulási pontjaiként alapértelmezésben tekintett főbb szempontok, feltételek az alábbiak:

a) Az összekapcsolás általános feltételei, előrendelés

 • Magyar Telekom Nyrt. a mobil hálózat-összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó kötelezettségét az NMHH által, az Eht. 76.§ szerint nyilvántartásba vett Szolgáltatók felé teljesíti.
 • A Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatához történő összekapcsolásra alapértelmezésben két hálózati összekapcsolási pontot kínál fel (felsorolásukat lásd a c) pontban).
 • A hálózati összekapcsolás a Magyar Telekom Nyrt. által az NMHH-nak benyújtott aktuálisan aktív érvényességű Hálózati Interfész Bejelentésnek megfelelően történhet.
 • Összekapcsolási interfészként a Magyar Telekom Nyrt.  IP alapú átviteli kapcsolatokon a SIP jelzésrendszert alkalmazza.
 • A Magyar Telekom Nyrt. új összekapcsolási igényt kizárólag IP technológián szolgál ki.
 • Magyar Telekom Nyrt. a szolgáltatások nyújtását megelőzően átadás- átvételi tesztekkel (összekapcsolási tesztek, üzembe helyezési vizsgálatok) ellenőrzi a hálózatok együttműködésének körülményeit.
 • Az átadás-átvételi tesztek sikeres lezárását és az összekapcsolási szerződés hatályba lépését követően Magyar Telekom Nyrt. az igényelt szolgáltatások beállítását 30 napos határidőre vállalja.
 • A forgalom átadása minden esetben a hívó előfizető számával együtt („A szám”) kell, hogy történjen, az alkalmazott jelzésrendszernek és a hatályos szabályozásnak megfelelően.
 • A végződtetésre átadott forgalmat a Magyar Telekom Nyrt. méri és ennek alapján havonta számlát állít ki, amit – a tárgyhót követő hónap elején – megküld az igénybevevőnek. A számla fizetési határideje 20 nap.
 • A Magyar Telekom Nyrt. pénzügyi kockázatának csökkentése érdekében az összekapcsolási szolgáltatásokat Igénybevevő fél bankgarancia állítására köteles. A bankgarancia összege a szolgáltatás indítását követő három hónapra várható átlagos forgalom alapján kerül meghatározásra.
 • Felek törekednek a műszakilag és gazdaságilag indokolt és racionális együttműködésre a kölcsönös szolgáltatásnyújtás érdekében.

b) Az ajánlattételi és szerződéskötési eljárás részletes szabályai

Az ajánlattételi és szerződéskötési eljárás általános szabályai megegyeznek a Határozatban foglaltakkal, illetve az ott nem szabályozott kérdésekben a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Hszr.”) az irányadó.

Igénybejelentés, előrejelzés: Magyar Telekom Nyrt. a hálózat összekapcsolási igények megvalósíthatósági vizsgálatát (új igény vagy módosítás) az alábbi információk rendelkezésre állása esetén kezdi meg:

 • Összekapcsolási Mód Előrejelzés (tervezett összekapcsolás technológiai megoldásának elvi rajza);
 • Igényelt Szolgáltatások és azok igénybevételének kezdeti időpontja;
 • Forgalmi-, és Kapacitás Előrejelzés (egy évre előremutatóan a Magyar Telekom Nyrt. hálózata felé továbbításra kerülő forgalom mennyisége havi és szolgáltatásonkénti bontásban);

Az igényelt Szolgáltatások indítási határidőinek meghatározásakor figyelembe venni az Átadás-átvételi tesztek időigényét valamint a Magyar Telekom Nyrt. által vállalt szolgáltatás beállítási határidőt.

c) Az összekapcsolás földrajzilag meghatározott pontjai, beleértve azok módosításait

A forgalmat a Magyar Telekom Nyrt. minden esetben a mobil rádiótelefon hálózata kapcsolóközpont-síkján lévő összekapcsolási pontjai egyikén veszi át.

Az összekapcsolási pontig történő forgalom továbbításáról minden esetben a forgalmat indító Fél saját költségén gondoskodik. Az összekapcsolási pont egyúttal az igénybe vett forgalmi szolgáltatások teljesítési helye, valamint az ezzel kapcsolatos felelősség viselésének határa.

Forgalmi vagy műszaki indokoltság esetén a hálózatok összekapcsolása érdekében több összekapcsolási pont is használható. A lehetséges összekapcsolási pontok közül a felek a műszaki-, forgalmi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével egyeztetés után jelölik ki a megfelelő hálózat összekapcsolódási pontotokat.

A Magyar Telekom Nyrt. által felkínált összekapcsolási helyszínek:

 • Budapest, Fehérvári u 68-70.
 • Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

d) Az összekapcsolás lehetséges műszaki megoldásai

A hálózatok összekapcsolásához szükséges áramkörök forgalomáteresztő képességének meghatározását, a szükséges összekapcsolási kapacitásokat, a forgalmat átadó Fél előrejelzésének megfelelően egyeztetik a Felek.

A szükséges interfészek és nyalábok mennyiségét a megkötésre kerülő összekapcsolási szerződésben meghatározott feltételek szerint a Felek a tényleges forgalom figyelembevételével egyeztetik, illetve mérésekkel alátámasztott műszaki indokok alapján ezt módosíttathatja a minőségi jellemzők figyelembevétele mellett.

Felek a hívott számot a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelően, a megkötésre kerülő összekapcsolási szerződésben foglalt specifikumok figyelembevételével adják át a hálózataik között.

Felek a saját hálózatukban generálódott forgalmat minden esetben a hívó előfizető számával („A szám”) adják át.

Felek vállalják, hogy a hálózataik közt továbbított forgalomban, annak irányától függetlenül az „A számot” nem változtatják meg, hiányzó „A szám” esetén azt fiktív számmal nem helyettesítik be. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezen kötelezettséget a másik Fél hálózatából indított, illetve ott végződő forgalom vonatkozásában más szerződő partnereik felé tovább érvényesítsék.

Amennyiben a hívás közben visszhang lép fel, annak kiküszöbölése érdekében a visszhangzár alkalmazása szükséges. A visszhangzár beiktatásáról a forgalmat indító Fél – saját költségén – köteles gondoskodni.

Összekapcsolás műszaki alapadatai:

Összekapcsolási pont földrajzi helye:

 • Budapest, Fehérvári u 68-70.
 • Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

Interfész:

SIP: A Magyar Telekom Hálózat és a Partner Hálózata közötti csatlakozás IP alapú összekapcsolás esetén optikai 1 Ge optikai csatlakozáson valósul meg.

IP alapú összekapcsolás esetén a jelzésprotokoll SIP rfc 3261 szabvány szerint kerül alkalmazásra. Az optikai ethernet interfész követelményeit a rfc 894, protocol és a rfc 791 tartalmazza.

A SIP-I (ITU Q1912.5 Profile C) nem támogatott, így ezen az összekapcsoláson ISDN kiegészítő szolgáltatások átjelzésére nincs lehetőség.

e) A megajánlott összekapcsolási forgalmi szolgáltatás

Mobil Hívásvégződtetés Szolgáltatás – és eseti megállapodástól függően egyéb kiegészítő szolgáltatások – a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatában.

f) A szolgáltatásminőség, beleértve az üzemeltetés és karbantartás feltételeit

A Magyar Telekom a 2020. március 31-ét követően megkötött vagy egységes szerkezetbe foglalva módosított összekapcsolási szerződés esetében a mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás tekintetében az alábbi éves rendelkezésre állás értéket vállalja:

 • egy összekapcsolási pont esetében: 98%
 • két összekapcsolási pont esetében 99%.

Az összekapcsolási nyalábok méretezése alapértelmezésben az Erlang formula 1%-os GoS figyelembevételével történik.

Felek kötelesek felügyelni és karbantartani az általuk telepített berendezéseket, szolgáltatásokat. Felek szavatolják hálózataik rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát, valamint folyamatosan biztosítják a Szolgáltatási engedélyükben vállalt minőségi előírásokat.

A további feltételek az összekapcsolási tárgyalások során kerülnek véglegesítésre.

g) Az összekapcsolási interfészek

A Magyar Telekom által felajánlott összekapcsolási interfészek a fenti a) pontban hivatkozott aktuális hatósági Hálózati Interfész Bejelentésnek megfelelően kerülnek kialakításra. Az interfészek főbb jellemzői az alábbiak:

 1. Az interfész és a szolgáltatás megnevezése: Mobil rádiótelefon hálózat, IP alapú összekapcsolás hálózati interfésze.
 2. Hozzáférési pont: A Magyar Telekom által felajánlott összekapcsolási pontoknál ( d.) pont szerint).
 3. Kapcsolati jellemzők: Optikai 1 Ge optikai csatlakozáson valósul meg.
 4. Jelzésrendszer: SIP: IP alapú összekapcsolás esetén a jelzésprotokoll SIP rfc 3261 szabvány szerint kerül alkalmazásra. Az optikai ethernet interfész követelményeit a rfc 894, protocol és a rfc 791 tartalmazza.

h) A támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások

A Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatában kezelői szolgáltatást nem üzemeltet. A segélykérő hívások kezelését a Magyar Telekom Nyrt. a vezetékes hálózatához kialakításra kerülő hálózat összekapcsolás keretében biztosítja.

i) A felek közötti együttműködés szabályai az együttműködési kötelezettség

A felek közötti együttműködés a jogszabályi előírások figyelembevételével, tárgyalások eredményeként, a szerződésben megállapodottak szerint történik.

Főbb együttműködési területek:

Együttműködés az előfizeti adatok kezelésében

A Felek az előfizetőkre vonatkozó személyes adatokat kizárólag abban az esetben adják át egymásnak, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi, vagy az előfizető ehhez írásban vagy egyéb dokumentálható módon hozzájárul. A Felek az előfizetők személyes adatai kezelése során a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Eht., valamint végrehajtási rendeletei hatályos rendelkezéseit veszik figyelembe.

Együttműködés új szolgáltatások bevezetésekor

Amennyiben bármelyik Fél olyan távközlési szolgáltatást vezet be, amellyel kapcsolatban sem jogszabály, sem a Felek megállapodása nem írja el, hogy az a másik Fél számára is hozzáférhető legyen, úgy a másik Fél kezdeményezhet az új szolgáltatáshoz történő hozzáférés tekintetében tárgyalásokat.

Együttműködés bizalmas információk kezelésében

A Felek bizalmas információkat kizárólag indokolt esetben - az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában - használják fel az általuk nyújtott szolgáltatás teljesítésének érdekén kívül eső céllal összefüggésben. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az ilyen hozzájárulást kizárólag indokolt esetben tagadják meg.

Együttműködés veszélyhelyzetben vagy rendkívüli állapot esetén

A rendkívüli állapot és veszélyhelyzet esetében alkalmazandó intézkedési terv kidolgozásában és végrehajtásában Felek – a jogszabályok által előírt módon – kötelesek az érintett miniszter(ek) iránymutatásai szerint együttműködni más távközlési szolgáltatókkal és távközlési hálózatot működtetőkkel. Rendkívüli állapot és veszélyhelyzet esetén, valamint a közbiztonság védelme érdekében a jogszabályokban meghatározott keretek között Felek a Magyar Köztársaság kormánya, illetve a miniszter utasításai szerint kötelesek eljárni.

j) Díjak

Magyar Telekom Nyrt. a „költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége” kötelezettséget a BI-30556-58/2014. számú határozatban kirótt hívásvégződtetési díj alkalmazásával teljesíti. A kötelezettségnek megfelelően a mobil hívásvégződtetési szolgáltatás igénybevétele esetére az alábbi díjak kerülnek felszámításra:

- EU/EEA területéről indított hívások esetében: 1,71 Ft/perc

- nem az EU/EEA területéről indított hívások esetében: 10,59 Ft/perc (2018. május 1. napjától)

Kapcsolódó dokumentumok