Utasbiztosítás részletei

A Magyar Telekom és az Union Biztosító együttműködésének köszönhetően mobiltelefonod segítségével kényelmesen, sorban állás nélkül, SMS-ben tudod intézni egyéni, illetve családi utasbiztosításodat.

Szolgáltatások és fedezeti összegek

Az Union Biztosító a biztosítási időtartamon belül, külföldön bekövetkezett, a biztosított személyét vagy vagyontárgyait ért káreseményekre nyújt fedezetet az itt részletezett biztosítási összegek erejéig:

Egészségügyi
szolgáltatások

betegség vagy baleset esetén

20 000 000 Ft

betegszállítás, beteg hazaszállítása

5 000 000 Ft

holttest hazaszállítása

5 000 000 Ft

sürgősségi fogászati ellátás

50 000 Ft

szemüveg pótlása

50 000 Ft

Beteglátogatás

közlekedési költség Európában

100 000 Ft

közlekedési költség Európán kívül

250 000 Ft

szállásköltség max. 7 éjre

40 000 Ft / éj

Tartózkodás
meghosszabbítása

szállásköltség max. 7 éjre

40 000 Ft / éj

hozzátartozó szállásköltsége max. 7 éjre

40 000 Ft / éj

Gyermek hazaszállítása

közlekedési költség Európában

100 000 Ft

közlekedési költség Európán kívül

250 000 Ft

Idő előtti hazautazás
megszervezése

közlekedési költség Európában

100 000 Ft

közlekedési költség Európán kívül

250 000 Ft

Személygépkocsi
hazahozatala

csak Európából

tényleges költség

Telefonköltség

15 000 Ft

Jogvédelmi segítségnyújtás

óvadék jellegű költségek

1 000 000 Ft

ügyvédi (szakértői) költségek

1 000 000 Ft

Balesetbiztosítás

baleseti halál

2 000 000 Ft

baleseti rokkantság 3-100%

3 000 000 Ft

Poggyászbiztosítás

a) poggyászbiztosítási összeg

200 000 Ft

b) poggyászbiztosítási fedezet,
amennyiben az eltulajdonítás a
gépjármű lezárt csomagteréből történik

50 000 Ft

sporteszközök az a) és b) pontban
foglalt limitek terhére

20 000 Ft

műszaki cikkek az a) pontban foglalt
limit terhére

50 000 Ft

okmányok pótlása az a) pontban foglalt
limit terhére

20 000 Ft

Útiokmányok pótlása,
konzulátusi költségek

60 000 Ft

Poggyászkésedelem
(oda út során)

6 és 12 óra között

12 000 Ft

12 és 24 óra között

25 000 Ft

24 órán túl

75 000 Ft

A biztosítás fedezi az alábbi veszélyes sportok kockázatát: a síelésből és snowboard-ozásból eredő kockázatokat, valamint a szabadidő eltöltésével összefüggő, hobbi szintű vadvízi evezés, a búvárkodás (40 m mélységig) kockázatát.

Ki nyújtja a szolgáltatást?

 • A biztosítási szolgáltatást a Magyar Telekom szerződéses partnere, az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.) nyújtja, amely közel 15 éve van jelen a magyar biztosítási piacon, dinamikus növekedésének köszönhetően pedig az elmúlt években a 10 legnagyobb biztosítótársaság egyikévé vált.
 • A biztosítási szolgáltatások teljesítésében közreműködik a Biztosító segítségnyújtó (assistance) partnere, a Europ Assistance Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.), amely a Biztosító képviseletében eljáró jogi személy, és amely a feltételekben meghatározott segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújtja.

Kinek nyújt fedezetet a biztosítás?

Biztosított:

A Biztosított olyan természetes személy, akinek életkora a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévet nem haladja meg, s aki a csoportos biztosításhoz csatlakozott, illetve aki a Magyar Telekom Nyrt.-vel érvényes mobil rádiótelefon szolgáltatásra (Telekom mobilszolgáltatás) irányuló előfizetői szerződéssel rendelkezik.

Társbiztosított:

Családi Csomag esetén Társbiztosított lehet a Biztosítottnak házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa és azon egyeneságbeli leszármazói (gyermek, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek.), akiknek életkora a biztosítás megkötésekor a 16. életévet nem haladja meg.

Együttbiztosított:

Együttbiztosított lehet a biztosított előfizetővel azonos időben, és azonos úticéllal együttutazó személyek. Számukra Egyéni csomagot kell igényelni, személyenként külön SMS-ben.

 • Külföldi állampolgárságú személy biztosítási szolgáltatásokra jogosult, de a biztosítás nem nyújt fedezetet a saját állampolgársága szerinti ország területén balesetéből, illetve megbetegedéséből eredő egészségügyi ellátásra.
 • Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítő vagy külföldön tartósan munkát vállaló előfizető és vele kint tartózkodó családtagjai.
 • Nem lehet biztosított azon előfizető, aki fizikai munkavégzés céljából utazik külföldre.

Milyen további feltételek vannak a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban?

 • A biztosítás a Föld valamennyi országában (kivéve Magyarország), a nap 24 órájában érvényes.
 • A biztosítás egyéni és családi változatban egyaránt igényelhető. A biztosítottak életkora nem haladhatja meg a 70 évet.
 • Családi biztosítás a szülők és 16 évnél nem idősebb gyermekeik számára igényelhető, függetlenül a gyermekek számától.
 • A biztosítás 1-30 napra köthető, az utazás előtt legkorábban 30 nappal.
 • Az utasbiztosítás igénylése az utazást megelőzően, Magyarországról, vagy a határátlépést követő 2 órán belül külföldről is történhet. Az utasbiztosítás előre történő igénylésekor a kockázatviselés kezdete az utazás első napja 00 óra 00 perc, a kockázatviselés vége az utazás utolsó napja 24 óra 00 perc. Az utasbiztosítás külföldről történő igénybevétele esetén a kockázatviselés a biztosítási igény elfogadásakor (hónap, nap, óra, perc) kezdődik és az utazás utolsó napjának 24.00 órájáig tart.
 • A biztosítást külföldi személy is igénybe veheti, de ebben az esetben, a biztosítás nem lesz érvényes az állampolgársága szerinti országban a balesetből, illetve a betegségből eredő egészségügyi ellátásra.
 • Az előfizető saját magán és családtagjain kívül, más, vele azonos időben és azonos úti céllal együtt utazó személyeket is bevonhat az utasbiztosításba, de számukra kizárólag egyéni biztosítás igényelhető (külön SMS-ben küldve).
 • Az utasbiztosítást céges telefon használója is igényelheti (amennyiben ezt az előfizető engedélyezi).

Hogyan mondható le a biztosítás?

 • Az utasbiztosítás stornózása, azaz a csatlakozási nyilatkozat visszavonása a kockázatviselés kezdete előtti nap 24:00-ig lehetséges.
 • A szolgáltatás lemondása az Union Biztosító ügyfélszolgálatán keresztül intézhető az igénylés adatainak ismeretében (telefonszám, név, utazás paraméterei, kötvényszám).
 • Az Union Biztosító ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36-1/486-4343
  (belföldről a díjcsomagjának megfelelő vezetékes szám hívásdíjával érhető el).

Mikor szűnik meg a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete, hatálya:

 • Az egyes biztosítottakra a kockázatviselés a Biztosított által előre meghatározott nap (hónap, nap) 0.00 órájakor kezdődik és a Biztosított által megadott utolsó nap 24.00 órájáig tart . Ez esetben azonban a csatlakozási nyilatkozatot még az utazás megkezdése előtt legkorábban 30 nappal, illetve legkésőbb az utazás napján, Magyarországon tehetik meg.
 • A biztosítottak a csatlakozási nyilatkozatot az utazás megkezdése után a magyar határ átlépését követő két órán belül tehetik meg. Ebben az esetben a kockázatviselés a csatlakozási nyilatkozat megtételekor (hónap, nap, óra, perc) kezdődik és a Biztosított által megadott utolsó nap 24.00 órájáig tart.
 • Az utazás időtartama a harminc egymást követő napot nem haladhatja meg. Az utazás megkezdését követő 30. nap 24.00 órakor a Biztosító kockázatviselése akkor is megszűnik, ha a Biztosított ezen határidőn belül nem tér vissza Magyarországra.

A Biztosító kockázatviselésének területi hatálya:

 • A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes.
 • A személygépjármű hazahozatala szolgáltatás tekintetében a területi hatály Európa területére
  (ideértve Oroszország és Törökország európai területeit) korlátozódik.

A Biztosító kockázatviselése megszűnik:

 • a Biztosított a Szerződő felé tett csatlakozási nyilatkozatának az utazás napját megelőző nap 24.00 óráig történt visszavonásával
 • a csatlakozási nyilatkozatban meghatározott időtartam elteltével

A Biztosító kockázatviselésének megszűnése nem érinti a megszűnés előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vagy függő károk elbírálását.

Kérdésed van?

Hívd ügyfélszolgálatunkat a 1414-es telefonszámon.
(a Telekom magyarországi mobilhálózatából díjmentes, más hálózatból belföldi Kék szám díjazása szerint hívható).

Kérjük, olvasd el a biztosítás feltételeit!

Biztosítási feltételek 2019. 05. 31-ig

Biztosítási feltételek 2019. 06. 01-jétől

Ügyféltájékoztató