Technikai okok miatt egyes önkiszolgáló funkciók-bizonyos esetekben-korlátozottan érhetők el. Köszönjük türelmedet és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Technikai okok miatt egyes önkiszolgáló funkciók-bizonyos esetekben-korlátozottan érhetők el. Köszönjük türelmedet és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk!

Közműegyeztetés, hálózatvédelem

Az építtetőre vonatkozó jogszabályok

A Telekom föld feletti és föld alatti elektronikus hírközlési vezetékeit, elektronikus hírközlési építményeinek nyomvonalát (a továbbiakban együtt: elektronikus hírközlési építményét1 keresztező vagy megközelítő:

 • vasúti pályákra,
 • függő- és szállítószalag pályákra,
 • közutakra (a közutakhoz tartozó járdát és kerékpárutat is ideértve),
 • vizekre és vízi létesítményekre,vízellátási vezetékekre, csatornákra,kőolaj-, kőolajtermék, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék szállító és elosztóvezetékekre,
 • villamos energia átviteli és elosztóhálózatra, villamos energia termelői, magán- és közvetlen vezetékekre2,
 • távhővezeték-hálózatra

Általános követelmény a hálózatokat és más üzemi építményeket érintően, a csatlakozó vezetékek és berendezések esetén a szakszerű megoldás, továbbá a nyomvonalas keresztezésekre meghatározott műszaki, technikai normák érvényre juttatása – az alábbiak szerint.

 • A Telekom elektronikus hírközlési építményét egyéb nyomvonalas építménnyel keresztezni vagy megközelíteni kizárólag úgy lehet, hogy az elektronikus hírközlési építmény állagát és biztonságát, az elektronikus hírközlés zavartalan lebonyolítását az ne veszélyeztesse, valamint annak karbantartását, meghibásodás esetén a hibaelhárítását ne akadályozza. A megfelelő védelem kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett építmény beruházóját, üzemeltetőjét terhelik.
 • Ha az egyéb nyomvonalas építmény tervezett nyomvonala a Telekom elektronikus hírközlési építményét keresztezi, annak építtetője a Telekom elektronikus hírközlési építmény üzemeltetőjét előzetes egyeztetés céljából megkeresi.
 • Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatokat megelőző tervezés, az engedélyezési eljárás és a kivitelezés végzése összehangolt legyen.
 • Az építtető a megkereséssel egyidejűleg, továbbítja a keresztezni kívánt Telekom építmény üzemeltetőjének, a keresztezés és megközelítés során műszakilag indokolt védelem előírásához szükséges valamennyi iratot, egyéb adatot, amelyekből egyértelműen megállapítható az 1. pontban előírt követelmények teljesülése.
 • Ha az egyeztetéshez szükséges valamennyi irat, egyéb adat nem áll hiánytalanul rendelkezésre, a Telekom, azaz a keresztezett építmény üzemeltetője azok kiegészítését kérheti.Ellenkező esetben az egyeztetésre irányuló megkeresés és az iratok, egyéb adatok kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a tervezett építmény létesítését milyen feltételektől teszi függővé.
 • A közművek és más szervezetek (a továbbiakban: közreműködők) nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni és az engedély iránti kérelemhez csatolni. Nyilatkozat hiányában a közreműködő megkeresését hitelt érdemlően igazolni kell.

A Telekom hálózatvédelmi folyamata

A Telekom hálózatvédelmének folyamata az alábbi, egymástól jól megkülönböztethető, de logikailag szorosan egymásra épülő folyamatok összességéből áll.

1. Adatok kérése a Telekom hálózatáról

A Telekom nyomvonalas hálózati adatainak kérését e-mailben, vagy 2017. július 1-től az E-közmű felületen (https://www.e-epites.hu/kozmuvek) lehet kezdeményezni. Figyelem! Az E-közmű felületről csak az E-Közmű rendeletben előírt adattartalmú hálózati adatokat lehet letölteni, alaptérképi tartalmat nem. Ez az adat nem tartalmaz többek között olyan fontos információkat, mint a relatív mélység és a pallérméretek, ez problémákat okozhat a közműegyeztetés során azon települések esetében, ahol a szakági tartalom nem a földmérési alaptérkép alapján került felszerkesztésre. Telekom hálózati adatainak E-közmű rendszeren kívüli beszerzése ezen problémák elkerülése érdekében továbbra is lehetséges, továbbá ha az ügyfél az E-közműből letölthető adatokon kívül többlettartalmat kíván beszerezni, azt e-mailben teheti meg a következő feltételekkel, a lenti pdf-ben található elérhetőségeken.

Az adatkéréshez az Ügyfélnek/Építtetőnek a tervezett építésben érintett területet, egy elektronikus térképen (EOV helyes, AutoCAD 2007 vagy alacsonyabb verziójú DWG-ben/DXF-ben) poligonnal kell kijelölnie – „ADATSZOLGALTATAS” nevű fólián.

Amennyiben a kérés PDF-ben, vagy címek felsorolásával érkezik, úgy az adatszolgáltatónak kell a helyszínt beazonosítania és a poligont előállítania – mérnök óradíj felszámolásával.

Az adatszolgáltatás, a Telekom műszaki dokumentumaiból/nyilvántartó rendszereikből rendszerezett adatok átadása a vonatkozó utasítások betartása mellett, az ügyfelek részére. A kiadott adatokon jelölve lesznek az alábbi jellemzők:

 • T_MT - Magyar Telekom Nyrt. földkábel
 • Ta_MT - Magyar Telekom Nyrt. alépítmény
 • Tl_MT - Magyar Telekom Nyrt. légkábel

Az ügyfélnek meg kell vásárolnia a Telekom hálózatának adatait.

Abban az esetben, ha az Ügyfél tervezési területére nem esik a Telekom tulajdonába/üzemeltetésébe lévő hálózat, az Ügyfélnek a közműegyeztetést akkor is kezdeményezni kell.

2. A Telekom hálózatának feltüntetése az ügyfél tervén

Az E-közmű alapján beszerzett vagy aTelekomtól megvásárolt hálózati adatokat az Ügyfélnek rögzítenie kell a terven, mielőtt azt beadná közműegyeztetésre.

3. A Terv beadása a Telekomnak Közműegyeztetésre

2017. július 1-től aközműegyeztetést kizárólag az E-közmű felületen (https://www.e-epites.hu/kozmuvek) lehet kezdeményezni. Személyeskérelem benyújtás lehetősége előbbi dátum után nem lehetséges a közműegyeztetői helyszíneken.

A közműegyeztető megvizsgálja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózata - mint előadat, aktuális-e a beadványon és szerepelnek-e rajta az 1. pont szerinti jellemzők (T, Ta, Tl). Nemleges esetben az Adatkérés (adatvásárlás) folyamata következik.

A közműegyeztető az E-közmű felületen beadottak alapján megvizsgálja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózata - mint előadat, aktuális-e a beadványon. Nemleges esetben a folyamat alapján hiánypótlásra szólítjuk fel az ügyfelet.

 • érinti-e a Telekom meglévő hálózatát
 • érintés esetén milyen elvárásoknak kell eleget tennie a létesítőnek a Telekom hálózatának védelme érdekében
 • továbbá ezek betartása mellett, a terv szerinti kivitelezéshez a Telekom megadja-e a közműkezelői hozzájárulását.

4. Az adatkérés és közműegyeztetés díjazása

A közműegyeztetési igényeket 2017. július 1-től csak az E-közmű rendszerben fogadunk, és ezért a Magyar Telekom részéről külön díjat nem számítunk fel. Az E-Közműben meg nem jelenő többlet adattartalommal kiegészített szakági helyszínrajzok és egyéb távközlés specifikus rajzok továbbra is megvásárolhatók a Magyar Telekomtól az alábbi linken elérhető díjazás szerint.

5. Közműkezelői nyilatkozat kiadása

Az építmények engedélyezési eljárását szabályozó jogszabályok meghatározzák hálózatunk védelme érdekében érvényesíthető előírásainkat és annak módját.

Az engedélyezési eljárás során hálózatunk, eszközeink védelme, a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében Közműkezelői nyilatkozat kiadására kerül sor. A Közműkezelői nyilatkozat célja az építések, közmű, út, társszolgáltatók (távközlés, kábel tv stb.) által érintett távközlési hálózatrészek biztonságos megközelítésének, keresztezésének, védelembe helyezésének, áthelyezésének érdekében szükséges műszaki feltételek előírása.

A Közműkezelői nyilatkozat az eddigi gyakorlat szerint a Magyart Telekomtól kerül beszerzésre, kiadásának feltétele a szükséges közműegyeztetések megléte és dokumentáltsága az E-közmű rendszerben.

A Telekom közműkezelői nyilatkozata arra terjed ki, hogy az építtető által tervezett építmény vonatkozásában milyen műszakilag indokolt védelmet kíván előírni a Telekom elektronikus hírközlési építményeinek keresztezésénél és megközelítésénél.

Az építtető által megvalósult építmény használatbavételéhez adott nyilatkozat kizárólag az előírások kivitelezés során történt teljesítésére vonatkozik.

6. Szakfelügyelet, nyomvonal kitűzés

A Telekom távközlő hálózatát érintő építkezések (közmű, út, társszolgáltatók stb.) kivitelezéséhez, az építtető megrendelése alapján szakfelügyeletet illetve nyomvonalkitűzést biztosít a Telekom, a közműkezelői nyilatkozatban előírtak szerint.

A szakfelügyeletet, illetve nyomvonalkitűzést a kivitelezési munkák tényleges megkezdése előtt, legalább 10 munkanappal kell megrendelni a Közműkezelői nyilatkozatban meghatározott szervezeti egységtől. Az ügyek beazonosításához és visszakereshetőségéhez a szakfelügyelet megrendelésben szerepeltetni kell az E-közmű azonosítót.

A szakfelügyeletet ellátó munkatárs a Telekom létesítményét érintő kivitelezés ideje alatt végig, vagy a biztonságos és szabványos együtt haladási illetve keresztezési feltételek biztosításáig a helyszínen tartózkodik, és a munkát ellenőrzi. A munkavégzés során tapasztalt rendellenességet, a kivitelező megbízottjával azonnal, írásban közli – építési naplóbejegyzéssel. A munkáról csak akkor vonul le, ha jelenléte a távközlő hálózat biztonsága szempontjából már nem indokolt, illetve ha a megrendelő ezt kéri (pl. a munka szüneteltetése miatt). Az ismételt munkakezdést a megrendelőnek írásban kell közölni, a munkakezdést megelőzően legalább 10 munkanappal.

A szakfelügyelet biztosítása során felmerült költségek a megrendelő részére kiszámlázásra kerülnek.

7. Távközlési védelmi/kiváltási tervkészítés

Amennyiben a kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési létesítményeink keresztezési/együtt haladási pontjain a hálózat védelme valamint üzemeltethetősége szükségessé teszi, kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni.

Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet, a Telekom, vagy szerződött vállalkozója kizárólagos megbízásával, a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet.

A távközlési védelmi/kiváltási tervkészítés a Telekomhatáskörében valósul meg, a Telekom hatályos tervezési utasításai szerint. A tervezés szerződés alapján történik, a tervezés díja megrendelő részére kiszámlázásra kerül.

8. Távközlés védelembe helyezés/kiváltás kivitelezése

A kivitelezést jóváhagyott kiviteli terv vagy egyeztetett műszaki tartalom alapján lehet megkezdeni.

A védelembe helyezés/kiváltás kivitelezésére megrendelés esetén a Telekom árajánlatot ad, a kivitelezésre vonatkozóan szerződést köt. A megrendelés kezelése a Telekom hatályos szabályozásai alapján történik. A műszaki átadást követően a megrendelő felé a védelembe helyezés/kiváltás költségei kiszámlázásra kerülnek.

9. Hálózatrongálás bejelentése

Az esetleges hálózatrongálást kérjük bejelenteni az alábbi Zöld számon: 06-80-231-313.