Készülékek javítása, jótállási, kellék- és termékszavatossági jogok

A Magyar Telekom Nyrt. az általa forgalmazott egyes termékekre a hatályos jogszabályok (151/2003. Korm.rendelet) alapján 12 hónap „kötelező jótállást” (garanciát) vállal, ami azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett a termék kifogástalanul működik. Ez kiegészülhet a gyártó által vállalt további jótállási időtartammal, a gyártó által meghatározott feltételek szerint („kiegészítő/korlátozott jótállás”).1


Magyar Telekom Nyrt. által biztosított, kötelező jótállás
(12 hónap)

A hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a 10 000 forintnál nagyobb eladási árú elektronikus hírközlő végberendezésekre, egyéb híradástechnikai készülékekre (mobiltelefonok, notebookok, modemek és eBook olvasók) és azok 10 000 Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkotórészeire vállalunk 12 havi jótállást. 10 000 forintnál alacsonyabb összegért értékesített hírközlési végberendezéseknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt, ekkor a jótállási feltételeket a gyártó határozza meg.

A gyártó által vállalt kiegészítő jótállás
(Változó időtartamú, jellemzően 12 hónap)

A kötelező jótállási idő a gyártó vállalása alapján kiegészülhet önkéntesen vállalt további jótállással, melynek feltételeit az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában és/vagy honlapunkon tüntetjük fel.


Korlátozott vagy kiegészítő jótállás

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.
Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, úgy azt a készülék, termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapos időtartamra vállalja. Ennek időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától. A készülék tartozékaira, alkatrészeire pedig nem terjed ki a kiegészítő jótállás.
A következő márkájú mobiltelefon készülékek esetében vállalja a gyártó a termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapra a kiegészítő/korlátozott jótállást: Alcatel, a 2015. január 1-je előtt vásárolt Blackberry, CAT, Emporia, Honor, HTC, Huawei, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony és ZTE.
A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon tájékozódhat.
Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosság körében téged megillető jogosultságoktól függetlenül megilletnek.


Teljes körű és korlátozott jótállás

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.
Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen illetve egyes termékek weboldalán, honlapunkon tájékozódhatsz. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.


Mikor kezdődik a jótállási idő?

A jótállási, szavatossági idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.


Őrizd meg a jótállási jegyet és az eredeti számlát!

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.


Milyen jótállási igényeim lehetnek?

A jótállási igények feltételeit alapvetően a jótállási jegy határozza meg, jogszabály alapján a kötelező jótállás hatálya alatt - választásod szerint - az alábbi igényekkel élhetsz:
kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy pedig a hibát a vállalkozás a saját költségedre is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
További feltételeket a jótállási jegyén találhatsz.

A gyártó által vállalt kiegészítő/korlátozott jótállás feltételeit a gyártó határozza meg.

Kellékszavatosság

A Magyar Telekom hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Magyar Telekommal szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz.
Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles vagy közölni; a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesíthetők.


Termékszavatosság

Készüléke hibája esetén - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kérjük, olvasd el a használati útmutatót, hátha megoldást találsz benne a problémádra! Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolnod, és van rá lehetőséged, javasoljuk, hogy mentsd le a tárolt adatokat, programokat, beállításokat.

Mielőtt szervizbe küldenéd a készüléked, ellenőrizd, hogy naprakész szoftverrel rendelkezik-e! A szoftver naprakészen tartása megoldja a legáltalánosabb előforduló problémákat, amit a készülékjavításra leadás nélkül, könnyedén, önállóan el lehet végezni.

A szoftverfrissítés a készülék menü rendszeréből kiválasztva elindítható Wi-Fi hálózaton, mobilinternet-hálózaton keresztül (ez utóbbi plusz költséggel járhat) vagy, ha erre nincs lehetőség, a készüléked gyártójának internetes támogatói oldaláról.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy azon termékek javítását, amelyekre jótállás vonatkozik, a Jótállási jegyen szereplő feltételek szerint vállaljuk, ezért feltétlenül olvasd el a jótállási jegyet!


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

Az értékesítést követő 3 munkanapon belüli igény esetén:

Az értékesítést (online vásárlás esetén a kézhezvételt) követő 3 munkanapon belül tapasztalt rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodás esetén a kötelező jótállás hatálya alá tartozó készülék cseréje kérhető elsődlegesen abban a Telekom üzletben, ahol vásároltad azt.
Amennyiben a telekom.hu-n keresztül vásároltál online, akkor bármelyik Telekom üzletben kérheted a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belüli cserét.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kizárólag abban az esetben végezhető el azonnal a csere, amennyiben a 3 munkanapon belül bejelentett hiba a helyszínen egyértelműen tapasztalható, a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza és rendelkezésre áll a szükséges csere készlet. Készlethiány esetén kollégáink azonnal megrendelik számodra a csere készüléket és tájékoztatnak arról, hogy várhatóan mikor tudod átvenni.
Amennyiben a készülék hibája nem tapasztalható, illetve az a rendeltetésszerű használatban nem akadályoz, úgy jótállási igényed az általános intézési szabályok szerint kerül rendezésre, bevizsgálásra és javításra.

A készüléket a jótállási jegyen (illetve annak mellékletében) szereplő szervizekbe viheted. A Telekom üzleteinek listáját megtalálod az Üzletkeresőben.

Személyes ügyintézés sorban állás nélkül

 • Foglalj időpontot a hozzád legközelebb található Telekom üzletbe, hogy sorban állás nélkül intézhesd ügyeidet!
 • Az útvonaltervező segítségével keresd meg a legrövidebb utat a kiválasztott üzletig!

A kötelező jótállás időtartama alatt:

Ha készüléked a vásárlástól illetve kézhezvételétől 3 munkanapon túl, a kötelező jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint érvényesítheted jótállási jogaidat. Így első lépésben lehetőséged van díjmentes garanciális javításra, vagy adott esetben, ha az nem jelent aránytalan többletköltséget a kötelezett számára, akkor kérheted a készülék cseréjét.
A garanciális igény a készülék dobozában található vagy honlapunkon, a BELÉPEK Telekom előfizetéseim oldalon, a Dokumentumok almenüben elérhető jótállási jeggyel, illetve a készülék számlájával érvényesíthető közvetlenül a gyártói márkaszervizben, vagy a Telekom üzletekben.
A Magyar Telekom nem végez helyi szerviztevékenységet, vagyis a Telekom üzletekben leadott készüléket a gyártó márkaszervizébe küldjük, ahol a készülék vizsgálatát és szükség szerinti javítását, illetve jótállási igényed teljesítését elvégzik.
A hivatalos márkaszervizekről a készülék gyártójánál érdeklődhetsz, illetve a lentiekben rögzített elérhetőségeken (gyártói szervizek elérhetőségei).

Kiegészítő/korlátozott jótállás ideje alatt:

A következő készüléktípusoknál a 12 hónap jogszabályban előírt jótállási idő kiegészül a vásárlás napjától számított 12 hónapot követő további 12 hónap korlátozott gyártói jótállással: Alcatel, a 2015. január 1-je előtt vásárolt Blackberry, CAT, Emporia, Honor, HTC, Huawei, LG, Microsoft,  Motorola, Nokia, Samsung, Sony és ZTE. A kiegészítő/korlátozott jótállás ideje alatt a jótállási igény kizárólag a gyártó márkaszervizében érvényesíthető (korlátozott gyártói jótállás), a Telekom üzleteiben nem.
A gyártó által vállalt garancia/jótállás pontos időtartamáról és feltételeiről a készülék használati leírásában, illetve gyártó honlapján találsz meg minden fontos információt.

Gyártók és gyártói szervizek elérhetőségei és szolgáltatásai

Alcatel:
TMX szervizhálózat

Apple:
Apple támogatás

Coolpad:
TMX szervizátvevőhely 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

Hewlett-Packard:
HP Pick Up serviceSzerviz hot-line: ‎+36 (1) 451 3580

Hitachi:
Szellemkép Bt.: gyártói szerviz
de a hibát a Hitachi forgalmazójánál, a Hungaro Flotta Kft.-nél is lehet jelezni: 06/88-786-591

HTC:
TMX szervizhálózat

Huawei/Honor:
Postai leadás, javítás utáni házhozszállítással

Lenovo:

Lenovo Pick Up service

LG:
LG Központi Márkaszerviz
TMX szervizhálózat

Nokia:
Nokia támogatás

Samsung:
Samsung Assistance: helyszíni megoldás (ügyfél által megjelölt helyen), regisztráció után a prémium Samsung készülékekre
Szervizpontok (Javító szervizek, Postai leadási pontok javítás utáni házhozszállítással vagy postai átvétellel)

Sony mobiltelefonok:
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garanciális javításokhoz díjmentesen
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garancián túli javításokhoz
Ügyfélszolgálat: ‎+36 (1) 8 700 100, Hétfő - Péntek: 08:30 - 17:00

Sony szórakoztató elektronika (Sony Vaio, Xperia Tablet S, PlayStation):
Átvétel és visszaszállítás az Ügyfél által megjelölt helyen, telefonos megrendelés alapjánPlayStation ügyfélszolgálat: +36 (1) 814-4800 Vaio, Xperia Tablet S ügyfélszolgálat: +36 (1) 777-9151

Thomson:
Conelser 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

TLC TCL TV:
Conelser 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

Xiaomi:
TMX szervizhálózat


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

hibás készüléket, valamint a jótállási jegyet és/vagy a vásárlást igazoló számlát. Online megrendelés esetén a jótállási jegy elektronikusan érhető el, az online ügyfélszolgálatra történő belépést követően a Dokumentumok menüpont alatt. A hiba behatárolásához és elhárításához javasoljuk, hogy vidd magaddal a termékkel együtt használt tartozékokat is. Esetlegesen felmerülő kérdéseiddel fordulj telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 1414 számon.

Őrizd meg jótállási jegyed és eredeti számlád!

Jótállási igényed a kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termékhez mellékelt és/vagy elektronikusan biztosított jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Milyen esetekben érvényesíthető a jótállás?

A készülékek jótállása csak akkor érvényesíthető és a gyártói szervizek a garanciális javítást csak akkor végzik el, ha rendeltetésszerű használt során hibásodott meg. Jótállási kötelezettséget kizáró ok lehet tehát például:

 • rendeltetésellenes használat során a készülék fődarabja törött, leégett;
 • a készülék beázott, folyadék indikátor matrica elszíneződik;
 • a készülék kijelzője törött;
 • a készülék illetéktelen személy által javított;
 • illegálisan módosították a készülék szoftverét;
 • nem a hivatalos beszerelő által végzett gépkocsiba szerelés
 • a készülékben tárolt és hátlapon lévő IMEI szám nem azonos, illetve a gyári IMEI címke hiányzik vagy sérült;
 • a készülék rendszercsatlakozója sérült.

A jótállást kizáró okok a jótállási jegyen, illetve a gyártó által meghatározott feltételek között olvashatóak. Ilyen esetekben a készülék javítását a gyártói szerviz csak térítéses keretek között vállalja.


Mennyi idő alatt javítják meg a készülékem?

A javítás ideje a hiba jellegétől függ.

A gyártó kijelölt szakszervizeiben leadott készülékek javítási idejét az adott gyártó javítási lehetőségei határozzák meg, ami az azonnali készülékjavítástól a 15 napon belüli javítási határidőig lehetséges. A gyártóknak lehetőség szerint 15 napon belül kell rendezniük a náluk jelentkező javítási igényeket.

A Telekom üzletekben leadott készülékek szervizelése nem a Magyar Telekomnál történik: a készüléket minden esetben továbbítjuk a gyártói márkaszerviznek, az ott végzett javítás várható ideje 15 nap. Amennyiben további tájékoztatást szeretnél kapni, fordulj a gyártó központi szervizéhez.

Amennyiben készülékedet valamelyik Telekom üzletünkben adtad le javításra, úgy annak elkészültéről SMS-ben tájékoztatunk.


Mit tegyek, ha már lejárt a jótállási idő?

A jótállási idő lejárata után elsősorban a gyártó kijelölt szervizeiben lehet kezdeményezni a javítást, ahol a javítás előtt bevizsgálják a készüléket, és árajánlatot adnak a várható javítási költségről. Amennyiben elfogadod a kapott árajánlatot, az abban megjelölt áron elvégzik készüléked javítását, ellenkező esetben bevizsgálási költség kerül számlázásra.


A jótállásra és szavatosságra vonatkozó további információk

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • 249/2004 (VIII:27.) Korm. rendelet.

A Magyar Telekom Nyrt. az általa forgalmazott egyes termékekre a hatályos jogszabályok (151/2003. Korm.rendelet) alapján 12 hónap „kötelező jótállást” (garanciát) vállal, ami azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett a termék kifogástalanul működik. Ez kiegészülhet a gyártó által vállalt további jótállási időtartammal, a gyártó által meghatározott feltételek szerint („kiegészítő/korlátozott jótállás”).1


Magyar Telekom Nyrt. által biztosított, kötelező jótállás
(12 hónap)

A hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a 10 000 forintnál nagyobb eladási árú elektronikus hírközlő végberendezésekre, egyéb híradástechnikai készülékekre (mobiltelefonok, notebookok, modemek és eBook olvasók) és azok 10 000 Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkotórészeire vállalunk 12 havi jótállást. 10 000 forintnál alacsonyabb összegért értékesített hírközlési végberendezéseknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt, ekkor a jótállási feltételeket a gyártó határozza meg.

A gyártó által vállalt kiegészítő jótállás
(Változó időtartamú, jellemzően 12 hónap)

A kötelező jótállási idő a gyártó vállalása alapján kiegészülhet önkéntesen vállalt további jótállással, melynek feltételeit az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában és/vagy honlapunkon tüntetjük fel.


Korlátozott vagy kiegészítő jótállás

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.
Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, úgy azt a készülék, termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapos időtartamra vállalja. Ennek időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától. A készülék tartozékaira, alkatrészeire pedig nem terjed ki a kiegészítő jótállás.
A következő márkájú mobiltelefon készülékek esetében vállalja a gyártó a termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapra a kiegészítő/korlátozott jótállást: Alcatel, a 2015. január 1-je előtt vásárolt Blackberry, CAT, Emporia, Honor, HTC, Huawei, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony és ZTE.
A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon tájékozódhat.
Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosság körében téged megillető jogosultságoktól függetlenül megilletnek.


Teljes körű és korlátozott jótállás

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.
Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen illetve egyes termékek weboldalán, honlapunkon tájékozódhatsz. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.


Mikor kezdődik a jótállási idő?

A jótállási, szavatossági idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.


Őrizd meg a jótállási jegyet és az eredeti számlát!

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.


Milyen jótállási igényeim lehetnek?

A jótállási igények feltételeit alapvetően a jótállási jegy határozza meg, jogszabály alapján a kötelező jótállás hatálya alatt - választásod szerint - az alábbi igényekkel élhetsz:
kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy pedig a hibát a vállalkozás a saját költségedre is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
További feltételeket a jótállási jegyén találhatsz.

A gyártó által vállalt kiegészítő/korlátozott jótállás feltételeit a gyártó határozza meg.