Fontos információk az ünnepi kiszállítással kapcsolatban! Részletek
Fontos információk az ünnepi kiszállítással kapcsolatban! Részletek

Készülékek javítása, jótállási, kellék- és termékszavatossági jogok

A Magyar Telekom Nyrt. 151/2003. Korm.rendelet alapján, a Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

„kötelező jótállást” (garanciát) biztosít fogyasztóval* kötött szerződés esetén, a jogszabálynak megfelelően, ami azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett felmerült hibáért a Telekom helytállni köteles, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ez kiegészülhet a gyártó által vállalt további jótállási időtartammal, a gyártó által meghatározott feltételek szerint („kiegészítő/korlátozott jótállás”).1

A Magyar Telekom Nyrt. a vállalkozással* kötött szerződés esetén a 151/2003. Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállást vállal.
Fogyasztó*: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.


Magyar Telekom Nyrt. által biztosított, kötelező jótállás

A 151/2003. Korm.rendelet rendelkezései szerint, a Rendelet mellékletében meghatározott termékekre a fogyasztóval kötött szerződés esetén:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

kötelező jótállás vonatkozik.

10 000 forintnál alacsonyabb összegért értékesített termékeknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt, ekkor a jótállási feltételeket a gyártó határozza meg.

A gyártó által vállalt kiegészítő jótállás
(Változó időtartamú, jellemzően 12 hónap)

A kötelező jótállási idő a gyártó vállalása alapján kiegészülhet önkéntesen vállalt további jótállással, melynek feltételeit az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában és/vagy honlapunkon tüntetjük fel.


Korlátozott vagy kiegészítő jótállás

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.
Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, úgy azt a készülékre, termékre vonatkozó 1,2 illetve 3 év kötelező jótállási időtartam utáni, további 12 hónapos időtartamra vállalja. Ennek időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától. A készülék tartozékaira, alkatrészeire pedig nem terjed ki a kiegészítő jótállás.
A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon tájékozódhat.
Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosság körében téged megillető jogosultságoktól függetlenül megilletnek.


Teljes körű és korlátozott jótállás

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.
Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen illetve egyes termékek weboldalán, honlapunkon tájékozódhatsz. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.


Mikor kezdődik a jótállási idő?

A jótállási, szavatossági idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.


Őrizd meg a jótállási jegyet és az eredeti számlát!

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának az elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
Jótállási jegy hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát – szükséges bemutatni és ezzel érvényesíthetőek a jótállásból eredő jogok.


Milyen jótállási igényeim lehetnek?

A jótállási igények feltételeit alapvetően a jótállási jegy határozza meg, jogszabály alapján a kötelező jótállás hatálya alatt - választásod szerint - az alábbi igényekkel élhetsz:
kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy pedig a hibát a Telekom költségére is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
További feltételeket a jótállási jegyén találhatsz.

A gyártó által vállalt kiegészítő/korlátozott jótállás feltételeit a gyártó határozza meg.

Kellékszavatosság

A Magyar Telekom hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Magyar Telekommal szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz.
Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles vagy közölni; a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesíthetők.


Termékszavatosság

Készüléke hibája esetén - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kérjük, olvasd el a használati útmutatót, hátha megoldást találsz benne a problémádra! Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolnod, és van rá lehetőséged, javasoljuk, hogy mentsd le a tárolt adatokat, programokat, beállításokat.

Mielőtt szervizbe küldenéd a készüléked, ellenőrizd, hogy naprakész szoftverrel rendelkezik-e! A szoftver naprakészen tartása megoldja a legáltalánosabb előforduló problémákat, amit a készülékjavításra leadás nélkül, könnyedén, önállóan el lehet végezni.

A szoftverfrissítés a készülék menü rendszeréből kiválasztva elindítható Wi-Fi hálózaton, mobilinternet-hálózaton keresztül (ez utóbbi plusz költséggel járhat) vagy, ha erre nincs lehetőség, a készüléked gyártójának internetes támogatói oldaláról.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy azon termékek javítását, amelyekre jótállás vonatkozik, a Jótállási jegyen szereplő feltételek szerint vállaljuk, ezért feltétlenül olvasd el a jótállási jegyet!


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

Az értékesítést követő 3 munkanapon belüli igény esetén:

Az értékesítést (online vásárlás esetén a kézhezvételt) követő 3 munkanapon belül tapasztalt rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodás esetén a kötelező jótállás hatálya alá tartozó készülék cseréje kérhető elsődlegesen abban a Telekom üzletben, ahol vásároltad azt.
Amennyiben a telekom.hu-n keresztül vásároltál online, akkor bármelyik Telekom üzletben kérheted a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belüli cserét.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kizárólag abban az esetben végezhető el azonnal a csere, amennyiben a 3 munkanapon belül bejelentett hiba a helyszínen egyértelműen tapasztalható, a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza és rendelkezésre áll a szükséges csere készlet. Készlethiány esetén kollégáink azonnal megrendelik számodra a csere készüléket és tájékoztatnak arról, hogy várhatóan mikor tudod átvenni.
Amennyiben a készülék hibája nem tapasztalható, illetve az a rendeltetésszerű használatban nem akadályoz, úgy jótállási igényed az általános intézési szabályok szerint kerül rendezésre, bevizsgálásra és javításra.

A készüléket a jótállási jegyen (illetve annak mellékletében) szereplő szervizekbe viheted. A Telekom üzleteinek listáját megtalálod az Üzletkeresőben.

Személyes ügyintézés sorban állás nélkül

 • Foglalj időpontot a hozzád legközelebb található Telekom üzletbe, hogy sorban állás nélkül intézhesd ügyeidet!
 • Az útvonaltervező segítségével keresd meg a legrövidebb utat a kiválasztott üzletig!

A kötelező jótállás időtartama alatt:

Ha készüléked a vásárlástól illetve kézhezvételétől 3 munkanapon túl, a kötelező jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint érvényesítheted jótállási jogaidat. Így első lépésben lehetőséged van díjmentes garanciális javításra, vagy adott esetben, ha az nem jelent aránytalan többletköltséget a kötelezett számára, akkor kérheted a készülék cseréjét.
A garanciális igény a készülék dobozában található vagy honlapunkon, a BELÉPEK Telekom előfizetéseim oldalon, a Dokumentumok almenüben elérhető jótállási jeggyel, illetve a készülék számlájával érvényesíthető közvetlenül a gyártói márkaszervizben, vagy a Telekom üzletekben.
A Magyar Telekom nem végez helyi szerviztevékenységet, vagyis a Telekom üzletekben leadott készüléket a gyártó márkaszervizébe küldjük, ahol a készülék vizsgálatát és szükség szerinti javítását, illetve jótállási igényed teljesítését elvégzik.
A hivatalos márkaszervizekről a készülék gyártójánál érdeklődhetsz, illetve a lentiekben rögzített elérhetőségeken (gyártói szervizek elérhetőségei).

Kiegészítő/korlátozott jótállás ideje alatt:

A gyártó által vállalt garancia/jótállás pontos időtartamáról és feltételeiről a készülék használati leírásában, illetve gyártó honlapján találsz meg minden fontos információt.

Gyártók és gyártói szervizek elérhetőségei és szolgáltatásai

Alcatel:
TMX szervizhálózat

Apple:
Apple támogatás

Coolpad:
TMX szervizátvevőhely - 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

Hewlett-Packard:
HP Pick Up service - Szerviz hot-line: ‎+36 (1) 451 3580

Hitachi:
Szellemkép Bt. - gyártói szerviz,
de a hibát a Hitachi forgalmazójánál, a Hungaro Flotta Kft.-nél is lehet jelezni: +36 88-786-591

HTC:
TMX szervizhálózat

Huawei/Honor:
Postai leadás, javítás utáni házhozszállítással

JBL:
Invitone szerviz

Lenovo:
Lenovo Pick Up service

LG:
LG Központi Márkaszerviz
TMX szervizhálózat

Nokia:
Nokia támogatás

Philips:
Szerviz Kft - 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út15., +36 (1) 209 6052, philipsszerviz@szervizkft.hu

Samsung:
Szervizpontok (Javító szervizek, Postai leadási pontok javítás utáni házhozszállítással vagy postai átvétellel)

Sony mobiltelefonok:
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garanciális javításokhoz díjmentesen
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garancián túli javításokhoz
Ügyfélszolgálat: ‎+36 (1) 8 700 100, Hétfő - Péntek: 08:30 - 17:00

Sony szórakoztató elektronika:
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 777-9151

Thomson:
Conelser - 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

TLC TCL TV:
Conelser - 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

Xiaomi:
TMX szervizhálózat


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

hibás készüléket, valamint a jótállási jegyet és/vagy a vásárlást igazoló számlát. Online megrendelés esetén a jótállási jegy elektronikusan érhető el, az online ügyfélszolgálatra történő belépést követően a Dokumentumok menüpont alatt. A hiba behatárolásához és elhárításához javasoljuk, hogy vidd magaddal a termékkel együtt használt tartozékokat is. Esetlegesen felmerülő kérdéseiddel fordulj telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 1414 számon.

Őrizd meg jótállási jegyed és eredeti számlád!

Jótállási igényed a kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termékhez mellékelt és/vagy elektronikusan biztosított jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Milyen esetekben érvényesíthető a jótállás?

A készülékek jótállása csak akkor érvényesíthető és a gyártói szervizek a garanciális javítást csak akkor végzik el, ha rendeltetésszerű használt során hibásodott meg. Jótállási kötelezettséget kizáró ok lehet tehát például:

 • rendeltetésellenes használat során a készülék fődarabja törött, leégett;
 • a készülék beázott, folyadék indikátor matrica elszíneződik;
 • a készülék kijelzője törött;
 • a készülék illetéktelen személy által javított;
 • illegálisan módosították a készülék szoftverét;
 • nem a hivatalos beszerelő által végzett gépkocsiba szerelés
 • a készülékben tárolt és hátlapon lévő IMEI szám nem azonos, illetve a gyári IMEI címke hiányzik vagy sérült;
 • a készülék rendszercsatlakozója sérült.

A jótállást kizáró okok a jótállási jegyen, illetve a gyártó által meghatározott feltételek között olvashatóak. Ilyen esetekben a készülék javítását a gyártói szerviz csak térítéses keretek között vállalja.


Mennyi idő alatt javítják meg a készülékem?

A javítás ideje a hiba jellegétől függ.

A gyártó kijelölt szakszervizeiben leadott készülékek javítási idejét az adott gyártó javítási lehetőségei határozzák meg, ami az azonnali készülékjavítástól a 15 napon belüli javítási határidőig lehetséges. A gyártóknak lehetőség szerint 15 napon belül kell rendezniük a náluk jelentkező javítási igényeket.

A Telekom üzletekben leadott készülékek szervizelése nem a Magyar Telekomnál történik: a készüléket minden esetben továbbítjuk a gyártói márkaszerviznek, az ott végzett javítás várható ideje 15 nap. Amennyiben további tájékoztatást szeretnél kapni, fordulj a gyártó központi szervizéhez.

Amennyiben készülékedet valamelyik Telekom üzletünkben adtad le javításra, úgy annak elkészültéről SMS-ben tájékoztatunk.


Mit tegyek, ha már lejárt a jótállási idő?

A jótállási idő lejárata után elsősorban a gyártó kijelölt szervizeiben lehet kezdeményezni a javítást, ahol a javítás előtt bevizsgálják a készüléket, és árajánlatot adnak a várható javítási költségről. Amennyiben elfogadod a kapott árajánlatot, az abban megjelölt áron elvégzik készüléked javítását, ellenkező esetben bevizsgálási költség kerül számlázásra.


A jótállásra és szavatosságra vonatkozó további információk

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • 249/2004 (VIII:27.) Korm. rendelet.

A Magyar Telekom Nyrt. 151/2003. Korm.rendelet alapján, a Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

„kötelező jótállást” (garanciát) biztosít fogyasztóval* kötött szerződés esetén, a jogszabálynak megfelelően, ami azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett felmerült hibáért a Telekom helytállni köteles, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ez kiegészülhet a gyártó által vállalt további jótállási időtartammal, a gyártó által meghatározott feltételek szerint („kiegészítő/korlátozott jótállás”).1

A Magyar Telekom Nyrt. a vállalkozással* kötött szerződés esetén a 151/2003. Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállást vállal.
Fogyasztó*: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.


Magyar Telekom Nyrt. által biztosított, kötelező jótállás

A 151/2003. Korm.rendelet rendelkezései szerint, a Rendelet mellékletében meghatározott termékekre a fogyasztóval kötött szerződés esetén:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

kötelező jótállás vonatkozik.

10 000 forintnál alacsonyabb összegért értékesített termékeknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt, ekkor a jótállási feltételeket a gyártó határozza meg.

A gyártó által vállalt kiegészítő jótállás
(Változó időtartamú, jellemzően 12 hónap)

A kötelező jótállási idő a gyártó vállalása alapján kiegészülhet önkéntesen vállalt további jótállással, melynek feltételeit az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában és/vagy honlapunkon tüntetjük fel.


Korlátozott vagy kiegészítő jótállás

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.
Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, úgy azt a készülékre, termékre vonatkozó 1,2 illetve 3 év kötelező jótállási időtartam utáni, további 12 hónapos időtartamra vállalja. Ennek időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától. A készülék tartozékaira, alkatrészeire pedig nem terjed ki a kiegészítő jótállás.
A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon tájékozódhat.
Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosság körében téged megillető jogosultságoktól függetlenül megilletnek.


Teljes körű és korlátozott jótállás

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.
Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen illetve egyes termékek weboldalán, honlapunkon tájékozódhatsz. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.


Mikor kezdődik a jótállási idő?

A jótállási, szavatossági idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.


Őrizd meg a jótállási jegyet és az eredeti számlát!

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának az elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
Jótállási jegy hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát – szükséges bemutatni és ezzel érvényesíthetőek a jótállásból eredő jogok.


Milyen jótállási igényeim lehetnek?

A jótállási igények feltételeit alapvetően a jótállási jegy határozza meg, jogszabály alapján a kötelező jótállás hatálya alatt - választásod szerint - az alábbi igényekkel élhetsz:
kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy pedig a hibát a Telekom költségére is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
További feltételeket a jótállási jegyén találhatsz.

A gyártó által vállalt kiegészítő/korlátozott jótállás feltételeit a gyártó határozza meg.