Nyilatkozat otthoni számhordozási igényről

Otthoni számhordozási igényhez kapcsolódó meghatalmazás - és szerződés felmondás

Nyilatkozat

 • Nyilatkozom arról, hogy a hordozni kívánt hívószám tekintetében jelenlegi szolgáltatómnál számhordozást kizáró feltétel (az átadó szolgáltatóval szembeni több mint 30 napja lejárt számlatartozás) nem áll fenn, a hordozni kívánt hívószámmal rendelkezni jogosult vagyok.
 • Tudomásul veszem, hogy az Előfizetői otthoni hívószámom aktiválása a létesítést követően az előre egyeztetett napon a számhordozási folyamat időablakában fog megtörténni (a választott hordozás napján hétköznap este 20-24h között), melynek következményeként a szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet.
 • A Magyar Telekom Nyrt. a hívószám hordozásának az átadó szolgáltató általi engedélyezéséről /elutasításáról, az előfizető által közölt elérhetőségekre SMS és e-mail értesítést küld.
 • Amennyiben az átvevő szolgáltatónál a vezetékes telefonszolgáltatás számhordozással történő megrendelésén kívül más szolgáltatásokat is rendel, a szolgáltatások többes igénybevételére vonatkozó kedvezmény (Telekom csomagkedvezmény), így a többi szolgáltatás díjazása is a számhordozási igény teljesítésétől, a vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés létrejöttétől függ.
 • A vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés a számhordozás műszaki megvalósulásával jön létre, tekintettel arra, a számhordozás megvalósulásához, így a szerződés létrejöttéhez is elengedhetetlen, hogy a számhordozási igényt az átadó szolgáltató teljesítse. Ennek megtörténtéig a szerződés nem jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak.
 • A vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés megkötésére és feltételeire azonban az általános szabályok irányadóak, az egységes egyedi előfizetői szerződésben, annak mellékleteiben, valamint az átvevő szolgáltató Lakossági ÁSZF vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó mellékletében foglaltak szerint.
 • Az alkalmazandó határidőket, illetve a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a 2/2012. (I.24. ) NMHH rendelet, valamint az átadó és az átvevő szolgáltatók helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételei tartalmazzák. Az átvevő szolgáltató Általános szerződési feltételei megtalálhatók a Magyar Telekom Nyrt. honlapján (www.telekom.hu) és valamennyi ügyfélszolgálaton; előfizetőink az Általános szerződési feltételekről az Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon is tájékozódhatnak.

Meghatalmazás

 • Tekintettel arra a tényre, hogy számhordozási jogosultságommal élve a Magyar Telekom Nyrt-vel vezetékes telefonszolgáltatás igénybevételére Előfizetői szerződést kívánok kötni, kérem az átadó Szolgáltatót, hogy a számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges adataimat közvetlenül a Meghatalmazott felé igazolja.
 • Ezúttal meghatalmazom a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a számhordozási eljárásban az Átadó szolgáltatóval az előfizetői szerződés megszűnéséhez, valamint a számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi, jogszabály által meghatározott adatot megismerje és kezelje.
 • Jelen aláírásommal a fent megjelölt hordozni kívánt számra vonatkozó, Átadó szolgáltatónál hatályban lévő előfizetői szerződésemet, a Meghatalmazottal egyeztetett, számátadási időablak végével azonos időpontra felmondom abban az esetben, ha a számhordozási kérelem sikeresen megvalósul. Az Átadó szolgáltató választott időablak időpontjáról történő értesítésével a Magyar Telekom Nyrt-t bízom meg.
 • Amennyiben az Átadó szolgáltató és a Magyar Telekom Nyrt. közötti megállapodás ezt lehetővé teszi, abban az esetben jelen meghatalmazás kiterjed arra, hogy a Magyar Telekom Nyrt., az átadó szolgáltatónál maradt esetlegesen fennálló előfizetői jogviszonyommal kapcsolatos tartozások tényét, azok összegét, a hozzájuk kapcsolódó számlázási adatokat is megismerje, kezelje és egyeztesse a más elektronikus hírközlési szolgáltatók és az érintett hatóságok előtt a számhordozás lebonyolítása ügyében, valamint a képviseletre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint és azok keretei között engem teljes jogkörrel képviseljen.