Online shop szerződési feltételek

A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
 • Szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 • Szolgáltató telefonszáma: 1414
 • Adóigazgatási azonosítószám: 10773381-2-44
 • Bankszámlaszám: CIB 10700024-04107604-52000001
 • Csomagküldő kereskedői tevékenység nyilvántartási száma: C / 002 248 / 2003

1.2 A Vásárló

Természetes vagy jogi személy, aki a Belépés menüpontban jelen szerződési feltételeket elfogadja, és a Telekom honlapon árut, szolgáltatást rendel meg.

1.3 Szállító adatai

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2.

A Szállító tevékenységét a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi.A Telekom által átadott árut és a teljesítéshez szükséges dokumentumokat kiszállítja a Magyar Telekom által átadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Telekom Online shop szerződési feltételek célja

A Magyar Telekom Nyrt. a Telekom Online shop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Telekom honlap szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Telekom honlap szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Telekom Online shop szerződési feltételei a Magyar Telekom Nyrt. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő a honlap szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Telekom Online shop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. Jelen szerződési feltételek tárgyát képező honlap szolgáltatás igénybevételével megrendelt Szolgáltatásra, illetve Termékre vonatkozó szerződést a Vásárló számára a Szállító kézbesíti.

2.1 A Telekom Online shop szerződési feltételek közzététele

A Telekom Online shop szerződési feltételek Vásárló által történő elfogadása a Telekom honlap szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a telekom.hu internetes felületen megrendelést ad le. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Online shop Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a telekom.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet.

2.2 A Telekom Online shop szerződési feltételek hatálya

A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a Telekom Online shop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Telekom Online shop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Telekom Online shop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Telekom Online shop-szolgáltató a Telekom Online shop-szolgáltatást biztosítja.

A Telekom Online shop-szolgáltatás

A Magyar Telekom Nyrt. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Telekom Online shop-szolgáltatást.

3.1 A Telekom Online shop-szolgáltatás területi hatálya

A Telekom Online shop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Magyar Telekom Nyrt. azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés törlésre kerül a szolgáltató által.

A Telekom Online shop Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Telekom termékeire/szolgáltatásaira a Vásárló a Szolgáltató Telekom honlapján elérhető Online shop-on keresztül adhat le megrendelést, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a Online shop-ban való vásárlás feltétele (l. 4.2). A megrendelések a Telekom Online shop rendszer adatbázisába bejegyzésre kerülnek, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A megrendelés beérkezéséről visszaigazoló e-mail üzenetet kap a megrendelő. A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések mennyiségi és értékhatárhoz kötöttek, amelyek feltételeit a szállítási és fizetési feltételek tartalmazza.

A megrendelt szolgáltatásokra/termékekre a szerződés a felek között elektronikusan vagy írásban jöhet létre. Havidíjas előfizetői szerződéskötés esetén az előfizetői szerződés akkor jön létre, mikor a termék átadása a megrendelő részére megtörténik, és a vonatkozó kiszállítási dokumentum(ok) a Felek által aláírásra kerülnek.Egyéb szolgáltatás/termék megrendelése esetén a szerződés elektronikusan jön létre, a megrendelés feladásával egy időben. A megrendeléséhez kapcsolódó dokumentumokat (szerződés, számla, jótállási jegy, stb.) mindkét esetben elektronikusan juttatjuk el az előfizetőkhöz. Bármikor letölthetők a regisztrációkor létrejövő Mobil-előfizetésem menüpontból. A dokumentumok elérhetőségségének módját e-mail formájában is eljuttatjuk az előfizetőhöz.

4.2 Regisztráció

A Telekom Online shopban történő megrendelésre a Telekom honlapján történő regisztrációt követően van lehetőség. Az oldalak böngészése, egyes árak megtekintése regisztráció és belépés nélkül is lehetséges, megrendelés leadása azonban nem. A regisztráció adatait a Telekom rögzíti, a Vásárlónak így a Telekom weboldalain történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.3 Elektronikus úton történő szerződéskötés menete:

Elektronikus úton történő szerződésre már meglévő ügyfeleinknek van lehetősége mobil szolgáltatás vásárlási folyamatban.
A szolgáltatás és hozzá kapcsolódó eszköz megrendeléséhez az ügyfélnek be kell jelentkeznie a Telekom Online Shopba. A belépést követően az ügyfél a kiválasztott szolgáltatást (és eszközt) a szállítási mód kiválasztása és a szállítási adatok megadását követően a „Megrendelem és szerződést kötök” gomb megnyomásával tudja megrendelni.

Az elektronikus szerződési felületen történő szerződéskötés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar. A megrendelésről/szerződéskötésről e-mail visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott e-mail-címre. Az előfizetői szerződés elérhető az Online önkiszolgáló felület „Dokumentumok” menüpontjában.

4.4 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Telekom Online shop Általános Információkban megadott elektronikus elérhetőségeken illetve telefonon teheti meg.

4.5 Telekom Szolgáltatások Vásárlása

Az Általános Előfizetésre irányuló jogviszonyt az arra irányuló egyedi előfizető szerződés, illetve az Általános és Domino Üzletszabályzat szabályozza. Szállító az Általános Előfizetésre irányuló jogviszonyra vonatkozó szerződést jogosult a Magyar Telekom Nyrt. nevében megkötni.

Üzletszabályzatok a Dokumentumtárban

4.6 Szállítási Feltételek

Tájékozódjon szállítási és fizetési feltételek oldalunkon.

4.7 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés feladásakor teljesíti. A Telekom részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Megtagadás esetén Szállító a Vásárló által már kifizetett áru értékét Szállítóhoz történő beérkezést követő 14 napon belül Vásárló részére megtéríti.

4.8 Sikertelen kézbesítés

Normál szállítási mód esetén a Szállító két egymást követő munkanapon kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Magyar Telekom Nyrt. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A Vevő jogai és kötelezettségei

5.1. A Vevőt megillető elállási és felmondási jog

A Vevőt megilleti a jog, hogy a Szerződéstől meghatározott határidőn belül indokolás nélkül elálljon, vagy azt felmondja.

Vevő az elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvétele esetén a termék kézhezvételének napjától,
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

5.2. Az elállási nyilatkozat

Ha Vevő elállási vagy felmondási jogával szeretne élni, köteles az erre irányuló szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatot eljuttatni Szolgáltatóhoz.

Termék vásárlása esetén a nyilatkozatot és a visszaküldéssel kapcsolatos teendőket a visszáru nyomtatvány tartalmazza, melyet itt tölthet le. Kinyomtatása, kitöltése és beküldése a termékkel együtt kötelező, megkönnyíti a munkánkat, és megköszönjük, ha elmondja véleményét a termékkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató videofelvételt készít.

5.3. Az elállás és felmondás joghatásai

Termék vásárlása esetén Vevő köteles Szolgáltató részére a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos többletköltségeket a Vevő viseli.

Szolgáltató köteles Vevő számára 14 napon belül visszatéríteni valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítás során felmerült többletköltségeket. Mindaddig, amíg a Vevő a terméket nem szolgáltatta vissza vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, Szolgáltató jogosult a visszatérítendő összeget visszatartani. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vevővel megállapodik ettől eltérő fizetési módban.

Szolgáltató jogosult a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni.

Előfizetői szerződés 14 napon belüli felmondása esetén a felek egymással elszámolnak. Szolgáltató követelheti az eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint a felhasznált forgalom díját, illetve az egyéb szolgáltatások ellenértékét. Egyéb költséget a Szolgáltató nem számolhat fel.

Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A Telekom Online shop, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, - a regisztráció során megadott - adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • Havi díjas előfizetők esetében: név, képviselő neve (cég esetén), cím, e-mail-cím.
 • Domino előfizetők esetében: név, népviselő neve (cég esetén), cím, e-mail-cím.
 • Egyéb esetekben: név, képviselő neve (cég esetén), cím, e-mail-cím, elérhetőségi telefonszám

A megrendelések kiszállítása érdekében a Magyar Telekom Nyrt. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelés száma
 • Vevő neve
 • Vevő címe
 • Utánvét összege
 • Rendelés szállítási információ mezője
 • Átvevő neve
 • Átvevő személyi igazolvány száma
 • Átvevő telefonszáma

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a Telekom Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Magyar Telekom Nyrt. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

Magyar Telekom a szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Bővebben a Magyar Telekom Nyrt. Adatvédelmi Irányelveiről

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a Mobil-előfizetésem menüpontban bármikor megváltoztathatja.

Lépjen be az alábbi oldalon, majd kattintson a "Személyes adatok" pontra a bal oldali menüben:
Belépés az online ügyfélszolgálatra

6.3. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a Telekom telefonos ügyfélszolgálatán, a Telekom mobilszolgáltatás hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámán kérheti.

Online megrendelési feltételek otthoni szolgáltatás mellé feladott eszköz igénybejelentés esetén

Az oldalunkon való internetes megrendelési folyamat befejezésével tudomásul veszed, hogy megrendelésed ajánlattételnek, illetve igénybejelentésnek minősül.

A megrendelési folyamat befejezésével továbbá hozzájárulsz a fizetőképesség vizsgálathoz is, mely során ellenőrizzük, hogy megfelelsz-e a Telekom otthoni, illetve mobil szolgáltatás szerződéskötés feltételeinek, és melynek eredményétől függően a szerződéskötéshez / készülékvásárláshoz vagyoni biztosíték nyújtása szükséges lehet (Telekom ÁSzF 2.1.3.1 pontja alapján). Ez a vizsgálat rád nézve semmilyen kockázattal nem jár.
A webshopban elsősorban kiskereskedelmi értékesítés zajlik. Annak érdekében, hogy a kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez biztosítani tudjuk a választékban szereplő termékeket, a Telekom fenntartja a jogot, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebb mennyiségben teljesítse a megrendelést, különösen, ha a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget.
Amennyiben egy telepítési címen több szolgáltatásod is van, melyekről jelenleg külön-külön számlát kapsz, akkor a Nyilatkozat a szolgáltatások egységes kezeléséről értelmében a későbbiekben ezekről egy számlát fogsz kapni.

7.1 Regisztráció

Abban az esetben, ha honlapunkon keresztül olyan akciós szolgáltatás megrendelésére kerül sor, ahol az akciós feltételek között Csoportos beszedési megbízás fizetési mód vállalása szerepel, akkor a szolgáltatás megrendelése után a regisztráció automatikusan elindul. A regisztráció menetéről tájékoztató levelet küldünk Ügyfeleink részére.